EnglishSlovak

Informácia o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s názvom "Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie" s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01

  • Domov
  • Informácia o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s názvom „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie“ s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01
30 aug
0

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) si dovoľuje informovať, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „MPSVR SR“) ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje zrušil výzvu na dopytovo orientované projekty s názvom „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie“ s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01 z dôvodu podstatnej zmeny podmienok poskytnutia príspevku. Ide o podmienku poskytnutia príspevku č. 15 – Osobité podmienky oprávnenosti žiadateľa pri výkone poradenstva v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie v časti výzvy 2.1 Oprávnenosť žiadateľa.

 

IA MPSVR SR ako sprostredkovateľský pre orgán operačný program Ľudské zdroje nedisponuje bližšími informáciami o tejto výzve ani informáciami o plánovaní ďalších výziev. Z uvedeného dôvodu odporúčame pre ďalšie informácie sledovať webové sídlo MPSVR SR.

Leave A Comment