EnglishSlovak

Usmernenie pre žiadateľov

  • Domov
  • Usmernenie pre žiadateľov
21 aug
0

Odporúčame žiadateľom, aby sa pred kontaktovaním poskytovateľa nenávratného finančného príspevku oboznámili s nasledovnými dokumentmi, ktoré umožnia žiadateľovi a potenciálnemu prijímateľovi pochopiť ciele výzvy a priority programových dokumentov: 

– predmetná výzva s prílohami, 

– Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok (príloha výzvy), 

– Príručka pre prijímateľa NFP sprostredkovateľského orgánu operačného programu Ľudské zdroje pre prioritné osi č. 2, 3, 4 (kategória Dopytové projekty/ Výzvy), 

– Často kladené otázky žiadateľov k výzvam spolu s príslušnými odpoveďami (kategória Dopytové projekty/ Otázky a odpovede – FAQ), 

– príslušné časti operačného programu Ľudské zdroje (kategória Dopytové projekty/ Metodické dokumenty), 

– Partnerská dohoda (kategória Dopytové projekty/ Metodické dokumenty). 

 

Leave A Comment