EnglishSlovak

Informácia o výsledkoch posudzovania žiadostí na zapojenie sa do NP TSP I v rámci Oznámenia zameraného na organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova

  • Domov
  • Informácia o výsledkoch posudzovania žiadostí na zapojenie sa do NP TSP I v rámci Oznámenia zameraného na organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova
07 aug
0

7.augusta 2017

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejnila dňa 29.03.2017 Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I  (NP TSP I, kód ITMS 2014+: 312040A138) zamerané na organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova.

Základným účelom uvedeného oznámenia je podpora financovania výkonu terénnej sociálnej práce, vykonávanej mimovládnymi organizáciami, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova.

Organizácie mali možnosť predkladať žiadosti do 31.5.2017. Svoju žiadosť predložilo 7 subjektov
(6 subjektov z Bratislavského samosprávneho kraja a 1 subjekt z Prešovského samosprávneho kraja).

V rámci formálnej kontroly žiadostí boli z ďalšieho hodnotenia vylúčené žiadosti 2 organizácií:

  • VŠ zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o. a
  • Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.

Dôvodom bolo nepredloženie všetkých povinných príloh žiadosti ani po ich dožiadaní.

Ďalších 5 žiadostí bolo hodnotených na základe kritérií schválených Monitorovacím výborom pre OP Ľudské zdroje.

Žiadosť OZ STOPA v bodovom hodnotení nedosiahla minimálne potrebný počet 50% bodov.

Žiadosti organizácií

  • OZ Proti prúdu,
  • Depaul Slovensko,
  • OZ Vagus,
  • Gréckokatolícka charita Prešov,

splnili všetky požadované kritériá. Riadiaci výbor národného projektu schválil zapojenie týchto
4 organizácií s nižšie uvedenými počtami pracovníkov.

 

Tabuľka schválených žiadostí v rámci Oznámenia NP TSP I/ 2-2017

Názov žiadateľa Oprávnené územie Schválený počet pracovníkov
OZ Proti prúdu Bratislava 3 TSP + 1 TP
Depaul Slovensko Bratislava 3 TSP + 1 TP
OZ Vagus Bratislava 4 TSP
Gréckokatolícka charita Prešov Prešov 1 TSP + 1 TP

 

 

Leave A Comment