EnglishSlovak

Výberové konanie na pozíciu Evaluátor/evaluátorka pre kontextovú evaluáciu TSP – člen tímu

 • Domov
 • Výberové konanie na pozíciu Evaluátor/evaluátorka pre kontextovú evaluáciu TSP – člen tímu
04 aug
0

V rámci implementácie NP Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej NP TSP I) pripravuje IA MPSVR SR kontextovú evaluáciu terénnej sociálnej práce (ďalej aj ako TSP). IA MPSVR SR hľadá evaluátora – člena tímu, ktorý pod vedením hlavného evaluátora zrealizuje kontextovú evaluáciu s výstupom – záverečnou správou, ktorej predloženie IA MPSVR SR očakáva na prelome rokov 2017/2018.

Na evaluácii dopadu sa okrem evaluátora budú podieľať ďalší evaluátori, členovia evaluačného tímu, pod vedením hlavného evaluátora (Richard Filčák).

Všeobecné rámce pre tvorbu kontextovej evaluácie

Kontextová evaluácia je jedným z klúčových prvkov procesu identifikácie funkčného a efektívneho modelu realizácie terénnej sociálnej práce. Hľadaný model má zdokonaliť súčasný systém realizácie TSP, zabezpečiť TSP priaznivé podmienky pre odborný aj inštitucionálny rozvoj a identifikovať primeraný a trvalo udržateľný model financovania po ukončení financovania z ESF. Identifikovanie modelu realizácie TSP je navrhnuté ako participatívny proces realizovaný v rámci pracovnej skupiny zainteresovaných kľúčových aktérov. Cieľom procesu je identifikovať možnosti inštitucionálneho a systémového ukotvenia TSP, pričom ako výsledok bude MPSVR SR predložené odporúčanie implementovať najvhodnejší z identifikovaných modelov realizácie TSP v Slovenskej republike.

 

Kontextová evaluácia TSP má preveriť možnosti začlenenia TSP do systému sociálnych politík v SR a zadefinovať jej pozíciu po ukončení financovania zo zdrojov ESF. Kontextová evaluácia zároveň identifikuje najvhodnejší model (príp. modely) realizácie a financovania TSP. Je potrebné nájsť také možnosti z hľadiska inštitucionálnej a finančnej udržateľnosti TSP, ktoré zabezpečia jej odbornú koordináciu, primeranú úroveň kvality realizácie a udržateľné financovanie aj po roku 2022.

Miesto práce: 

Bratislava

Termín nástupu: 

dohodou

Druh pracovného pomeru: 

Dohoda o vykonaní práce

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste 

Evaluátor pre kontextovú  evaluáciu bude zamestnancom IA MPSVR SR na dohodu o vykonaní práce. Jeho náplň práce zahŕňa najmä výkon nasledujúcich odborných činností:

 • Realizácia procesov kontextovej evaluácie terénnej sociálnej práce pod vedením hlavného evaluátora, spolupráca na formulácii záverečnej správy a zodpovednosť za jej obsah.
 • Komunikácia s projektovým tímom v jednotlivých fázach procesu evaluácie.

 

Požadované vzdelanie 

 • Vysokoškolské II. stupňa, preferenčne v oblasti sociálnych vied.

Požadovaná prax

 • Minimálne 4 roky v oblasti evaluácie.
 • Svoju odbornú skúsenosť evaluátor zdokumentuje záverečnou správou z evaluácie obdobného charakteru, na ktorej participoval a uvedie v akej pozícii na nej pracoval.
 • Publikačná činnosť – uchádzač predloží zoznam publikovaných textov.
 • Predchádzajúca skúsenosť s evaluáciou obdobného charakteru v sociálnej oblasti (priamo alebo ako súčasť tímu).

 

Požadované zručnosti 

 • Orientácia v problematike chudoby a sociálneho vylúčenia.
 • Práca s textom.
 • Analytické zručnosti.

 

Osobnostné a odborné predpoklady, ďalšie požiadavky 

 • Priebežný kontakt s projektovým tímom NP TSP I počas procesu aktualizácie sa predpokladá v Bratislave.
 • Samostatnosť, tímová práca, komunikatívnosť, kreativita, asertivita, flexibilita, spoľahlivosť a zodpovednosť.

 

Stručná charakteristika spoločnosti 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR). V programovom období 2014-2020 IA MPSVR SR plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) pre prioritnú os 2, 3 a 4 a zabezpečuje  implementáciu formou dopytovo orientovaných projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu a vystupuje aj v pozícii prijímateľa v prípade národných projektov.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti 

Verejná správa

Kontakt a podávanie informácií o pracovnej pozícii 

Záujemca/záujemkyňa zašle na mailovú adresu martina.siskova@ia.gov.sk najneskôr do 08.09.2017:

 • profesijný životopis (vo forme Europass),
 • motivačný list,
 • 2 referencie (vo forme listu alebo kontaktu) z organizácií, pre ktoré realizoval evaluácie (najmä kontextového charakteru), vrátane kontaktnej osoby,
 • záverečná správa z relevantnej evaluácie kontextového charakteru (v elektronickej podobe), na ktorej participoval a uvedie, v akej pozícii pracoval.

 

Do predmetu správy je potrebné uviesť: Kontextová evaluácia TSP.

Záujemcovia/záujemkyne môžu získať informácie na telefónnom čísle 02/20431309, resp. 02/20431501.

IA MPSVR SR pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor, ktorý bude prebiehať v priebehu júna 2017. Uchádzači, ktorí nebudú pozvaní na osobný pohovor, nepostupujú do ďalšieho kola. Týmto uchádzačom nebude zasielané písomné vyrozumenie.

Leave A Comment