EnglishSlovak

Výberové konanie na pozíciu Evaluátor/evaluátorka pre evaluáciu dopadu TSP – člen tímu

 • Domov
 • Výberové konanie na pozíciu Evaluátor/evaluátorka pre evaluáciu dopadu TSP – člen tímu
04 aug
0

V rámci implementácie NP Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej NP TSP I) pripravuje IA MPSVR SR evaluáciu dopadu terénnej sociálnej práce (ďalej aj ako TSP), ktorá umožní lepšie porozumieť TSP ako nástroja na podporu sociálnych zmien. IA MPSVR SR hľadá evaluátora – člena tímu, ktorý pod vedením hlavného evaluátora na základe stanovených rámcov (rámcové zadanie pre evaluáciu dopadu TSP je prístupné tu) v nadchádzajúcich mesiacoch zrealizuje evaluáciu dopadu s očakávaným výstupom – záverečnou správou, ktorej predloženie IA MPSVR SR očakáva v júni 2018.

Na evaluácii dopadu sa okrem evaluátora budú podieľať ďalší evaluátori, členovia evaluačného tímu, pod vedením hlavného evaluátora (Daniel Škobla).

Miesto práce: 

Bratislava, Slovenská republika – obce, ktoré realizovali resp. realizujú TSP

Termín nástupu: 

dohodou

Druh pracovného pomeru: 

Dohoda o vykonaní práce

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste 

Evaluátor pre  evaluáciu dopadu terénnej sociálnej práce bude zamestnancom IA MPSVR SR na dohodu o vykonaní práce. Jeho náplň práce zahŕňa najmä výkon nasledujúcich odborných činností:

 • Realizácia procesov evaluácie dopadu terénnej sociálnej práce pod vedením hlavného koordinátora, spolupráca na formulácii záverečnej správy a zodpovednosť za jej obsah.
 • Komunikácia s projektovým tímom NP TSP I v jednotlivých fázach procesu evaluácie.

 

Požadované vzdelanie 

 • Vysokoškolské II. stupňa, preferenčne v oblasti sociálnych vied.

Požadovaná prax

 • Minimálne 4 roky v oblasti evaluácie.
 • Svoju odbornú skúsenosť evaluátor zdokumentuje záverečnými správami z  3  relevantných evaluácií, na ktorých participoval a uvedie v akej pozícii na nich pracoval.
 • Publikačná činnosť – uchádzač predloží zoznam publikovaných textov.
 • Predchádzajúca skúsenosť s evaluáciou podobného programu/ intervencie v sociálnej oblasti (priamo alebo ako súčasť tímu).

 

Požadované zručnosti 

 • Orientácia v problematike chudoby a sociálneho vylúčenia.
 • Práca s textom.

 

Osobnostné a odborné predpoklady, ďalšie požiadavky 

 • Priebežný kontakt s projektovým tímom NP TSP I počas celého procesu evaluácie sa predpokladá v Bratislave.
 • Samostatnosť, tímová práca, komunikatívnosť, kreativita, asertivita, flexibilita, spoľahlivosť a zodpovednosť.

 

Stručná charakteristika spoločnosti 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR). V programovom období 2014-2020 IA MPSVR SR plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) pre prioritnú os 2, 3 a 4 a zabezpečuje  implementáciu formou dopytovo orientovaných projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu a vystupuje aj v pozícii prijímateľa v prípade národných projektov.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti 

Verejná správa

Kontakt a podávanie informácií o pracovnej pozícii 

Záujemca/záujemkyňa zašle na mailovú adresu martina.siskova@ia.gov.sk najneskôr do 08.09.2017:

 • profesijný životopis (vo forme Europass),
 • motivačný list,
 • 3 referencie (vo forme listu alebo kontaktu) z organizácií, pre ktoré realizoval evaluácie (vrátane kontaktnej osoby).
 • záverečné správy z relevantných 3  evaluácií (v elektronickej podobe), na ktorých participoval a uvedie v akej pozícii pracoval.

 

Do predmetu správy je potrebné uviesť: Evaluácia dopadu TSP.

Záujemcovia/záujemkyne môžu získať informácie na telefónnom čísle 02/20431309, resp. 02/20431501.

IA MPSVR SR pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor, ktorý bude prebiehať v priebehu septembra 2017. Uchádzači, ktorí nebudú pozvaní na osobný pohovor, nepostupujú do ďalšieho kola. Týmto uchádzačom nebude zasielané písomné vyrozumenie.

Leave A Comment