EnglishSlovak

Správa z Informačného seminára k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01

  • Domov
  • Správa z Informačného seminára k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01
06 júl
0

 

Implementačná agentúra MPSVR SR organizovala ďalšie informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov v rámci operačného programu Ľudské zdroje, kde zástupcovia Implementačnej agentúry absolvovali ďalšie stretnutia s potenciálnymi žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok. Informačný seminár k vyhlásenej výzve Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie č. OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01 sa uskutočnil v dňoch:

 

–          08. Júna 2017 v Kongress Hoteli Dixon v Banskej Bystrici

–          13. Júna 2017 v Hoteli Saffron v Bratislave

 

Táto výzva je určená pre nasledovné cieľové skupiny :

–          jednotlivcov alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením

–          zamestnancov vykonávajúcich politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a /alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore – výskumné a vzdelávacie inštitúcie

–          žiadateľov o azyl, azylantov, fyzické osoby s doplnkovou ochranou – verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

–          subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

–          subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme.

 

Účastníci seminárov ocenili takúto formu diskusie, počas ktorej dostali odpovede na svoje otázky a mohli riešiť prípadné problémy, alebo nezrovnalosti. Zástupcovia IA MPSVR SR preto v podobných aktivitách budú pokračovať aj naďalej. 

 

Obsahovú časť výzvy na informačnom seminári zabezpečili :

Mgr. Magdaléna Sadovská, IA MPSVR SR, projektová manžérka

Ing. Dušan Grexa, IA MPSVR SR, vedúci oddelenia implementácie 2

Ing. Gabriela Steinerová, IA MPSVR SR, metodička 

 

Zároveň náležitú pomoc pri zodpovedaní otázok počas informačného seminára poskytli: 

Mgr. Jitka Dvořáková, MPSVR SR, Gestor horizontálnych princípov

Ing. Ľubomír Baník, sekcia fondov EÚ

 

Prezentácie informačných seminárov:

Príručka pre žiadateľa o NFP (formát  pptx, 706 kB)

Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie (formát pptx, 797 kB)

Leave A Comment