EnglishSlovak

Pracovná ponuka: Facilitátor procesu identifikácie vhodného modelu realizácie TSP

 • Domov
 • Pracovná ponuka: Facilitátor procesu identifikácie vhodného modelu realizácie TSP
12 máj
0

V rámci implementácie NP Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej NP TSP I) IA MPSVR SR pripravuje realizáciu procesu identifikácie funkčného a efektívneho modelu realizácie terénnej sociálnej práce v podmienkach Slovenskej republiky po ukončení financovania z ESF. Hľadaný model má reagovať na nové rámce očakávané po skončení ESF financovania a súčasne zabezpečiť TSP priaznivé podmienky pre odborný aj inštitucionálny rozvoj a identifikovať primeraný a trvalo udržateľný model financovania TSP. Identifikovanie vhodného modelu realizácie TSP je chápané ako participatívny proces, ktorý bude prebiehať v rámci pracovnej skupiny zainteresovaných kľúčových aktérov rôznorodého spektra.

IA MPSVR SR hľadá facilitátora tohto procesu, ktorého úlohou bude v úzkej spolupráci s projektovým tímom facilitovať proces od začiatku až po finálne formulovanie odporúčania pre MPSVR SR.

 

Všeobecné rámce procesu identifikácie modelu TSP

 

Za účelom participatívneho formulovania vhodného modelu TSP bude vytvorená odborná pracovná skupina, na pôde ktorej sa budú realizovať jednotlivé kroky celého procesu. Skupina zahrnie rôznorodé spektrum do TSP zainteresovaných kľúčových aktérov. V jednotlivých fázach procesu využije pracovná skupina odborný potenciál externých expertov, pričom pôjde najmä o realizáciu kontextovej evaluácie TSP a štúdiu realizovateľnosti modelu (resp. modelov), ktorý bol identifikovaný kontextovou evaluáciou.

 

Miesto práce:

Bratislava

Termín nástupu:

dohodou

Druh pracovného pomeru:

Dohoda o vykonaní práce

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

Facilitátor procesu identifikácie vhodného modelu TSP bude zamestnancom IA MPSVR SR na dohodu o vykonaní práce. Jeho/ jej úlohou bude najmä:

 • koordinovať činnosť odbornej pracovnej skupiny – v rámci toho najmä facilitovať priebeh zasadaní a odbornú diskusiu v pracovnej skupine, ktorá má smerovať k plánovaným výstupom,
 • sústreďovať relevantné návrhy a podklady potrebné k tvorbe zadaní pre dokumenty evaluačného charakteru a k formulovaniu vhodného modelu TSP,
 • spracovávať návrhy a závery dohodnuté v rámci pracovnej skupinu do finálnej podoby,
 • na základe vytvorených dokumentov evaluačného charakteru (externými expertmi) viesť diskusiu v pracovnej skupine smerom k formulovaniu odporúčaní ohľadom vhodného modelu TSP pre MPSVR SR.

 

Požadované vzdelanie

 • Vysokoškolské II. stupňa, preferenčne v oblasti sociálnych alebo humanitných vied.

Požadovaná prax

 • Minimálne 5 rokov v oblasti facilitácie.
 • Svoju odbornú skúsenosť facilitátor preukáže 3 obdobnými procesmi, ktoré participatívne napĺňali vopred stanovený cieľ a v ktorých pôsobil ako facilitátor procesu.
 • Uchádzač predloží texty (v elektronickej podobe), ktorých je autorom/ spoluautorom, resp. sú výsledkom facilitovaných procesov.

 

Požadované zručnosti

 • Orientácia v problematike chudoby a sociálneho vylúčenia.
 • Dobrá práca s textom.
 • Výborné facilitačné zručnosti.
 • Výborné koordinačné a manažérske zručnosti.

 

Osobnostné a odborné predpoklady, ďalšie požiadavky

 • Priebežný kontakt s projektovým tímom NP TSP I počas celého procesu formulovania/ identifikácie modelu sa predpokladá v Bratislave.
 • Samostatnosť, tímová práca, komunikatívnosť, asertivita, flexibilita, spoľahlivosť a zodpovednosť.

 

Stručná charakteristika spoločnosti

IA MPSVR SR je štátna rozpočtová organizácia zriadená MPSVR SR v apríli 2004, vtedy pod menom Fond sociálneho rozvoja. Organizácia sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti v chudobných regiónoch Slovenska.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti

Verejná správa

Kontakt a podávanie informácií o pracovnej pozícii

Záujemca/záujemkyňa zašle na mailovú adresu martina.siskova@ia.gov.sk najneskôr do 25.5.2017:

 • profesijný životopis (vo forme Europass),
 • motivačný list, v ktorom okrem iného preukáže skúsenosti s facilitovaním procesov obdobného (participatívneho) charakteru,
 • 3 texty v elektronickej podobe, ktoré sú výsledkom participatívneho procesu, ktorý uchádzač facilitoval alebo ktorých je autorom/spoluautorom,
 • 3 referencie (vo forme listu alebo kontaktu) z organizácií, pre ktoré realizoval facilitáciu procesov, vrátane kontaktnej osoby.

 

 

Do predmetu správy je potrebné uviesť: Facilitátor procesu – TSP.

Záujemcovia/záujemkyne môžu získať informácie na telefónnom čísle 02/20431309, resp. 02/20431501.

IA MPSVR SR pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor, ktorý bude prebiehať v priebehu júna 2017. Uchádzači, ktorí nebudú pozvaní na osobný pohovor, nepostupujú do ďalšieho kola. Týmto uchádzačom nebude zasielané písomné vyrozumenie.

Leave A Comment