EnglishSlovak

Pracovná ponuka: Hlavný evaluátor pre kontextovú evaluáciu TSP

 • Domov
 • Pracovná ponuka: Hlavný evaluátor pre kontextovú evaluáciu TSP
11 máj
0

V rámci implementácie NP Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej NP TSP I) pripravuje IA MPSVR SR kontextovú evaluáciu terénnej sociálnej práce (ďalej ako TSP). IA MPSVR SR hľadá hlavného evaluátora, ktorý spoločne s evaluačným tímom vytvorí kontextovú evaluáciu s výstupom – záverečnou správou, ktorej predloženie IA MPSVR SR očakáva v decembri 2017.

IA MPSVR SR očakáva, že úspešný uchádzač sa zúčastní tvorby podrobného zadania pre kontextovú evaluáciu spoločne s projektovým tímom.

IA MPSVR SR predpokladá, že na evaluácii sa okrem hlavného evaluátora budú podieľať ďalší evaluátori, členovia evaluačného tímu.

 

Všeobecnejšie rámce pre tvorbu kontextovej evaluácie

Kontextová evaluácia je jedným z klúčových prvkov procesu identifikácie funkčného a efektívneho modelu realizácie terénnej sociálnej práce. Hľadaný model má zdokonaliť súčasný systém realizácie TSP, zabezpečiť TSP priaznivé podmienky pre odborný aj inštitucionálny rozvoj a identifikovať primeraný a trvalo udržateľný model financovania po ukončení financovania z ESF. Identifikovanie modelu realizácie TSP je navrhnuté ako participatívny proces v rámci pracovnej skupiny zainteresovaných kľúčových aktérov. Cieľom procesu je identifikovať možnosti inštitucionálneho a systémového ukotvenia TSP, pričom ako výsledok bude MPSVR SR predložené odporúčanie implementovať najvhodnejší z identifikovaných modelov realizácie TSP v Slovenskej republike.

 

Kontextová evaluácia TSP má preveriť možnosti začlenenia TSP do systému sociálnych politík v SR a zadefinovať jej pozíciu po ukončení financovania zo zdrojov ESF. Kontextová evaluácia zároveň identifikuje najvhodnejší model (príp. modely) realizácie a financovania TSP. Je potrebné nájsť také možnosti z hľadiska inštitucionálnej a finančnej udržateľnosti TSP, ktoré zabezpečia jej odbornú koordináciu, primeranú úroveň kvality realizácie a udržateľné financovanie aj po roku 2022.

Základné rámce pre kontextovú evaluáciu TSP sú prístupné tu.

Miesto práce:

Bratislava

Termín nástupu:

dohodou

Druh pracovného pomeru:

Dohoda o vykonaní práce

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

Hlavný evaluátor pre kontextovú  evaluáciu bude zamestnancom IA MPSVR SR na dohodu o vykonaní práce. Jeho náplň práce zahŕňa najmä výkon nasledujúcich odborných činností:

 • Koordinácia celého procesu kontextovej evaluácie terénnej sociálnej práce, formulácia záverečnej správy a zodpovednosť za jej obsah.
 • Komunikácia s projektovým tímom v jednotlivých fázach procesu evaluácie.
 • Predkladanie návrhov osôb IA MPSVR SR, ktoré budú tvoriť evaluačný tím, vrátane následného koordinovania ich práce.

 

Požadované vzdelanie

 • Vysokoškolské II. stupňa, preferenčne v oblasti sociálnych vied.

Požadovaná prax

 • Minimálne 5 rokov v oblasti evaluácie.
 • Svoju odbornú skúsenosť evaluátor zdokumentuje záverečnými správami z relevantných 2 – 3 evaluácií obdobného charakteru, na ktorých participoval/-a a uvedie v akej pozícii na nich pracoval/-a.
 • Publikačná činnosť – uchádzač predloží zoznam publikovaných textov.
 • Prax v manažovaní evaluačného tímu.
 • Predchádzajúca skúsenosť s evaluáciou obdobného charakteru v sociálnej oblasti (priamo alebo ako súčasť tímu).

 

Požadované zručnosti

 • Orientácia v problematike chudoby a sociálneho vylúčenia.
 • Dobrá práca s textom.
 • Výborné analytické zručnosti.
 • Výborné koordinačné a manažérske zručnosti v evaluačnom procese.

 

Osobnostné a odborné predpoklady, ďalšie požiadavky

 • Priebežný kontakt s projektovým tímom NP TSP I počas procesu aktualizácie sa predpokladá v Bratislave.
 • Samostatnosť, tímová práca, komunikatívnosť, asertivita, flexibilita, spoľahlivosť a zodpovednosť.

 

Stručná charakteristika spoločnosti

IA MPSVR SR je štátna rozpočtová organizácia zriadená MPSVR SR v apríli 2004pod menom Fond sociálneho rozvoja. Organizácia sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania a realizácie projektov na zvýšenie zamestnanosti v chudobných regiónoch Slovenska.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti

Verejná správa

Kontakt a podávanie informácií o pracovnej pozícii

Záujemca/záujemkyňa zašle na mailovú adresu martina.siskova@ia.gov.sk najneskôr do 24.5.2017:

 • profesijný životopis (vo forme Europass),
 • motivačný list, v ktorom okrem iného preukáže skúsenosti s evaluáciou, ktorá má kontextový charakter,
 • 3 referencie (vo forme listu alebo kontaktu) z organizácií, pre ktoré realizoval evaluácie (najmä kontextového charakteru), vrátane kontaktnej osoby,
 • záverečné správy z relevantných 2 (ak je to možné, tak 3) evaluácií kontextového charakteru (v elektronickej podobe), na ktorých participoval a uvedie, v akej pozícii pracoval.

 

Do predmetu správy je potrebné uviesť: Kontextová evaluácia TSP.

Záujemcovia/záujemkyne môžu získať informácie na telefónnom čísle 02/20431309, resp. 02/20431501.

IA MPSVR SR pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor, ktorý bude prebiehať v priebehu júna 2017. Uchádzači, ktorí nebudú pozvaní na osobný pohovor, nepostupujú do ďalšieho kola. Týmto uchádzačom nebude zasielané písomné vyrozumenie.

Stručné zadanie pre kontextovú evaluácie terénnej sociálnej práce

 

Leave A Comment