EnglishSlovak

Terénna sociálna práca v obci Cinobaňa – príklad dobrej praxe 2010 - 2017

  • Domov
  • Terénna sociálna práca v obci Cinobaňa – príklad dobrej praxe 2010 – 2017
27 apr
0

Obec Cinobaňa sa nachádza v regióne Novohradu, na rozhraní okresov Poltár a Lučenec, územnosprávne patrí do poltárskeho okresu. V obci žije 2 180 obyvateľov a čo sa týka národnostného zloženia, v obci je v najväčšej miere zastúpená slovenská národnosť s celkovým podielom 85 %. Pri sčítaní obyvateľstva v roku 2011 sa k rómskej národnosti prihlásilo len 89 obyvateľov. Z údajov sociografického mapovania rómskych osídlení v roku 2013 vyplýva, že počet Rómov žijúcich v obci je 354 ľudí[1].

Na základe vlastného prieskumu terénneho sociálneho pracovníka v roku 2017 bol zistený stav 446 ľudí, čo predstavuje 20,46%.

V nedávnej minulosti bola prevažná časť obyvateľstva zamestnaná v odvetví poľnohospodárstva a predovšetkým sklárskeho priemyslu, keďže v blízkosti obce sa nachádzali významné podniky zamerané na výrobu skla a sklárskych výrobkov. Ukončenie výroby v okolitých sklárňach koncom 90. rokov minulého storočia sa výrazne odzrkadlilo aj na zamestnanosti, ktorá zaznamenala výrazný pokles. Odrazilo sa to predovšetkým znížením výšky príjmu do domácnosti a v nejednom prípade aj znížením celkovej životnej úrovne jednotlivých rodín. Táto skutočnosť sa prejavila obzvlášť viditeľne v prípade rómskych rodín, v ktorých ekonomicky aktívni členovia pracovali v minulosti v rámci kľúčových hospodárskych odvetví regiónu na robotníckych pozíciách, resp. na pracovných pozíciách s nízkou odbornou kvalifikáciou. Reštrukturalizácia hospodárstva spojená so zánikom hlavných zamestnávateľov v rámci regiónu mala za následok výrazné zhoršenie kvality života veľkej časti rómskych rodín žijúcich v obci Cinobaňa, ako tomu bolo v danom období aj mnohých ďalších regiónoch Slovenska, v ktorých bola ekonomická a hospodárska úroveň viazaná na špecifické odvetvie priemyselnej a čiastočne aj poľnohospodárskej výroby. Registrovaná nezamestnanosť v obci Cinobaňa je v súčasnosti na úrovni takmer 17,17%.

cinobaňa2

Aj keď sa v obci Cinobaňa ani jej okolí nenachádza žiadne separované, resp. segregované osídlenie obývané príslušníkmi rómskeho etnika v zmysle tradičných rómskych osád a príslušníci rómskej komunity žijú prevažne integrovane medzi majoritným obyvateľstvom (s výnimkou niekoľkých bytových domov a častí ulíc), je zrejmé, že vzhľadom na ich dlhodobý socio ekonomický status, mieru nezamestnanosti, úroveň bývania, uplatňované životné stratégie a ďalšie relevantné ukazovatele možno k dnešnému dňu oprávnene hovoriť o prítomnosti príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity (ďalej MRK) v obci. Na uvedený negatívny vývoj, resp. pokles životnej úrovne veľkej časti rómskeho obyvateľstva reagovala obec Cinobaňa, okrem iného, aj naštartovaním dopytovo orientovaných projektov terénnej sociálnej práce. Pracovníci komunitného centra (ďalej KC), ktoré pôsobí v obci od roku 2004, sa prioritne zamerali na prácu s cieľovou skupinou detí a mládeže príslušníkov MRK v obci v zmysle preventívnej a osvetovej činnosti, neformálneho vzdelávania a voľnočasových aktivít, terénny sociálny pracovník (TSP) a terénny pracovník (TP) sa od začiatku venovali prevažne individuálnym prípadom jednotlivcov a rodín, predovšetkým v zmysle krízových intervencií, sociálneho poradenstva a pomoci pri ochrane a uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Skutočnosť, že hneď od počiatku realizácie, resp. súbežného fungovania oboch uvedených subjektov (TSP a KC) došlo prirodzenému prerozdeleniu kompetencií a pracovnej náplne pri práci s cieľovou skupinou, je jedným z hlavných dôvodov toho, že v súčasnosti je činnosť pracovníkov terénnej sociálnej práce a komunitného centra realizovaná v zmysle synergického pôsobenia, systematicky koordinovaná, s pomerne jasne vymedzenými oblasťami pôsobnosti a vzájomne komplementárnymi aktivitami. Od apríla 2014 sa terénna sociálna práca v obci realizovala prostredníctvom národného projektu Terénna sociálna práca v obciach a v súčasnosti je obec zapojená do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Zmena spôsobu realizácie terénnej sociálnej práce v zmysle prechodu od dopytovo  orientovaného na národný projekt priniesla obci viacero výhod, okrem iného v rovine zníženia administratívneho zaťaženia, ako aj metodického vedenia TSP/TP prostredníctvom regionálnych koordinátorov.

V obci Cinobaňa pôsobí jeden terénny sociálny pracovník  a jeden terénny pracovník. Obaja sú obyvateľmi obce a majú dlhoročné skúsenosti s vykonávaním práce zameranej na pomoc sociálne odkázaným osobám. TSP má dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca a vzhľadom na svoju kvalifikáciu je teda garantom vykonávania terénnej sociálnej práce v obci na odbornej  a profesionálnej úrovni, v súlade so štandardne uplatňovanou metodikou práce a etickými princípmi. TP má ukončené stredoškolské vzdelanie, je rómskej národnosti a pochádza práve z prostredia MRK v obci Cinobaňa. Táto skutočnosť mala predovšetkým v minulosti, pri začiatkoch realizácie terénnej sociálnej práce v obci, ale aj k dnešnému dňu významný dopad v rovine nadväzovania vzťahov s klientmi. Na pracovisku dlhodobo vládne pozitívna atmosféra a pri práci s klientmi sa vzájomne dopĺňajú, k čomu vo veľkej miere prispieva aj prirodzené rozdelenie pracovných úloh a kompetencií. Zatiaľ čo sa činnosť TSP zameriava predovšetkým na komunikáciu so spolupracujúcimi úradmi a inštitúciami a ďalšie odborné roviny výkonu terénnej sociálnej práce, silnou stránkou TP je najmä práca v teréne, resp. v prirodzenom prostredí klientov. Obom pracovníkom sa podarilo získať si u príslušníkov cieľovej skupiny MRK úctu a rešpekt, klienti im dôverujú a pravidelne sa na nich obracajú so žiadosťou o pomoc pri riešení rozličných životných problémov. Veľmi dobrá je aj úroveň spolupráce medzi TSP/TP a starostom obce Cinobaňa, ako aj ďalšími zamestnancami a oddeleniami obecného úradu. Obaja sú pravidelne pozývaní ako poradný orgán do sociálnych, školských, bytových a iných komisií obecného zastupiteľstva, ich názor je rešpektovaný ako odborne fundovaný. S ostatnými zamestnancami obecného úradu udržiavajú kolegiálne a korektné vzťahy a možno konštatovať, že sú plnohodnotnou a mimoriadne prínosnou súčasťou obecného úradu v Cinobani, predovšetkým v rovine sociálnych služieb a sociálnej pomoci obyvateľom obce.

Výkon terénnej sociálnej práce v obci Cinobaňa je zameraný hlavne na motiváciu a aktivizáciu jednotlivcov a rodín pri riešení problémov, ale aj na poskytnutie odbornej pomoci či základného poradenstva všetkým obyvateľom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii.

Úskalia výkonu terénnej sociálnej práce

Pri výkone tejto práce sa pracovníci stretávajú s rôznymi prekážkami alebo neštandardným prístupom. Často je nevyhnutné pracovať aj nad rámec pracovných hodín, hlavne preto, že klienti vyhľadávajú pracovníka aj v domácnosti mimo pracovnú dobu, čím táto práca zasahuje aj do rodinného života. Keďže TSP/TP  je niekedy prvou kontaktnou osobou s cieľovou skupinou, veľakrát sa stáva hromozvodom nahromadených emócií, je vinený za niečo čo urobil, ale aj neurobil a sám to nemôže nijako ovplyvniť. Niektorí klienti opakovane zneužívajú ochotu TSP/TP, čo ovplyvňuje aj ich chuť pomáhať. Niektorí z nich stratili akúkoľvek motiváciu a snahu niečo pre seba urobiť, so všetkým sa obracajú na TSP/TP, a to aj v prípadoch bežných jednoduchých úkonov každodenného života. TSP/TP pracujú s cieľovou skupinou, ktorá je vo vysokej miere zaťažená rôznymi úvermi, pôžičkami, exekúciami, ale aj chorobami či spoločenskými problémami. Mnohokrát si situácia vyžaduje, aby v jednej osobe zastúpili sociálneho pracovníka, psychológa, právnika, notára, sudcu, lekára, šoféra, učiteľa, ale aj obyčajného domáceho majstra, čo dokáže všetko opraviť. Stretávajú sa s prekážkami pri komunikácii s rôznymi inštitúciami a úradníkmi. Na toto všetko treba nájsť vždy spôsob ako jednotlivé prípady vyriešiť a ako zdolať prekážky pri pomoci klientovi.

Podstatná časť práce TSP/TP je zameraná na riešenie akútnych a dlhodobých problémov predovšetkým v rovine prevencie sociálno – patologických javov detí a mládeže, problémov bývania, pomoci pri hľadaní zamestnania, pomoci pri zlepšovaní finančnej gramotnosti  klientov, základného poradenstva v oblasti občianskoprávnych a trestnoprávnych otázok, sociálneho zabezpečenia, školskej dochádzky a zdravia.

Vysoká zadlženosť MRK predstavuje dlhodobo jeden z najvýraznejších problémov klientov, predovšetkým v rovine nedoplatkov za platby spojené s bývaním a užívaním nehnuteľností (dane z nehnuteľností, nájomné za byt, poplatky za elektrinu, plyn a kúrenie a i.), ako aj nesplácania spotrebných úverov a pôžičiek od nebankových subjektov a s tým spojené exekučné konania alebo vymáhanie prostredníctvom inkasných spoločností. Ďalšou výraznou oblasťou činnosti TSP/TP sú intervencie v oblasti zamestnanosti, pomoc pri tvorbe žiadostí o prijatie do zamestnania, motivačných listov a štruktúrovaných profesijných životopisov, poradenstvo v rovine pracovnoprávnych vzťahov a pod. Vysoko pozitívne možno hodnotiť prístup TSP/TP voči klientom, ktorý sa prejavuje najmä v rovine dlhodobého a systematického vedenia klientov k svojpomoci, zvyšovaniu miery samostatnosti a aktívnej účasti, resp. spoluúčasti pri riešení vlastných problémov.

cinobaňa4

Pracovníci terénnej sociálnej práce pomáhajú aj pri riešení bytových problémov, hlavne v bytovom dome, v ktorom žije približne sto príslušníkov MRK. Motivujú týchto obyvateľov k platobnej disciplíne, pričom neraz zastupujú nefungujúce spoločenstvo majiteľov bytov a pomáhajú predísť tomu, aby vznikali nedoplatky za dodávku vody a obyvatelia tejto bytovky neboli od nej odstavení. Podnecujú ľudí k udržiavaniu poriadku v okolí bytového domu, aby sa v jeho okolí nehromadil komunálny odpad. Okrem iného iniciovali obyvateľov bytového domu k finančnej zbierke za účelom zakúpenia mobilných kontajnerov na tuhý komunálny odpad. Taktiež napomáhajú pri odstraňovaní rôznych porúch a škôd na bytovom dome. V minulosti sa vďaka spolupráci s komunitným centrom v Cinobani, slovenskými a zahraničnými neziskovými a cirkevnými organizáciami, podarilo TSP/TP zorganizovať finančnú zbierku na opravu strechy bytového domu, ktorá bola v havarijnom stave a hrozilo zbúranie celej budovy. Vďaka tejto zbierke sa ju podarilo opraviť. TSP namotivovali obyvateľov tejto  bytovky k tomu, aby participovali na financovaní a fyzicky sa podieľali na samotnej oprave.

TSP/TP spolupracujú s miestnou základnou školu. Dbajú na školskú dochádzku najmä u žiakov pochádzajúcich z prostredia MRK. V prípade, ak má žiak opakovane neospravedlnené hodiny, navštevuje prevažne TP po určitú dobu každé ráno rodinu žiaka a pomáha deťom pri odchode do školy, kým sa to opätovne nestane pravidlom. TSP/TP vo veľkej miere spolupracujú s pracovníkmi Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a oddelenia sociálno – právnej ochrany detí a sociálnej kurately pri ochrane práv a zdravia detí aj dospelých osôb, prevažne žien, predovšetkým v prípadoch fyzického a psychického týrania. Taktiež pomáhali pri umiestnení niekoľkých žien a jedného muža, ktorí boli obeťou domáceho násilia, do krízových centier a domovov na polceste. TSP/TP  taktiež aktívne spolupracujú s detskými domovmi v regióne pri monitorovaní správania rodín detí umiestnených v týchto zariadeniach a hľadania možností ohľadom sanácie nevyhovujúceho rodinného prostredia.

Medzi jednu z mnohých úspešných intervencií, ktoré natrvalo, resp. dlhodobo pozitívne ovplyvnili kvalitu života klientov, je možné zaradiť pomoc klientke pri opätovnom nastúpení na stredoškolské štúdium, resp. pomoc pri pokračovaní v prerušenom štúdiu. Pri práci s klientkou sa zistilo, že klientka prestala navštevovať strednú školu a to aj napriek tomu, že TP mal vedomosť o tom, že v škole dosahovala dobré výsledky. Klientka bola z dôvodu veľkého počtu neospravedlnených hodín zo školy vylúčená. Ako dôvod neospravedlnených hodín, uviedla nedostatok finančných prostriedkov na cestovné, nakoľko jej rodina zápasila s nedostatkom financií hlavne na základe dlhodobej nezamestnanosti, ale aj nezáujmu rodičov. Z iniciatívy TP  sa podarilo od súkromného donora získať finančné prostriedky na cestovné do konca aktuálneho školského roka. V spolupráci s pracovníkom komunitného centra pôsobiaceho v obci Cinobaňa sa podarilo vedenie strednej školy presvedčiť, aby zrušili vylúčenie a klientku prijali späť na riadne štúdium a v prípade dosahovania dobrých výsledkov a pravidelnej školskej dochádzky mala zo strany donora zabezpečené finančné prostriedky na štúdium aj na nasledujúci školský rok.

cinobaňa5

Napriek tomu, že  klientka nakoniec po polroku z dôvodu tehotenstva návštevu školy ukončila, jej prípad bol veľkým pozitívom pre ďalších nadaných študentov zo sociálne slabších rodín a členov MRK, ktorí tento pozitívny príklad zaznamenali a z vlastnej iniciatívy využili možnosti TSP/TP pri získaní štipendií na štúdium. V prípade asi 10 študentov, ktorí prejavili záujem o vzdelanie a vynikali dobrými výsledkami v školských či mimoškolských aktivitách TSP/TP pomohli pri získavaní finančnej pomoci oslovili niekoľko subjektov: Rómsky vzdelávací fond, OZ EQUITY  Bratislava a zahraničného donora z USA. Z celého počtu žiadostí boli z Rómskeho vzdelávacieho fondu podporení v školskom roku 2016/17 v Cinobani traja stredoškolskí rómski študenti a v školskom roku 2017/18 budú podporení piati študenti z radov MRK. Jeden rómsky študent bol podporený v školskom roku 2016/17 súkromným zahraničným donorom z USA. Cez Rómsky vzdelávací fond sú podporení študenti, ktorí už študujú, napr. na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici, Pedagogickej a sociálnej akadémii v Lučenci či Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu  vo Zvolene. Okrem dobrých študijných výsledkov sú výborní v tanci, športe alebo cudzích jazykoch. Majú veľké ambície pokračovať v štúdiu na vysokých školách. Študentovi, ktorý bol podporený prostredníctvom zahraničného donora z USA a študuje na Strednej  odbornej  škole služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici, po necelom roku skončila podpora. TSP zrealizovali stretnutie s rodičmi a žiakom, kedy im oznámili túto skutočnosť a rodičia sa rozhodli riešiť závažnú finančnú situáciu. Podarilo sa im nájsť si zamestnanie a financie na štúdium syna zabezpečujú z vlastných zdrojov.

cinobaňa3

Realizácia projektu NP TSP I prispela za obdobie fungovania v obci k vytvoreniu funkčného systému terénnej sociálnej práce s využitím miestneho potenciálu, vychádzajúc z potrieb obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením. Terénna sociálna práca v obci Cinobaňa sa stala súčasťou starostlivosti pri uspokojovaní potrieb obyvateľov obce, vrátane špecifických potrieb vylúčených komunít v obci, rovnako preventívne pôsobí na rizikové faktory a ohrozené skupiny obyvateľov. Bez týchto pracovníkov by tak mnohí Cinobanča­nia mali veľa starostí.

     Mgr. Daniel Škobla, PhD, Inštitút pre výskum práce a rodiny

     Mgr. Peter Katona, terénny sociálny pracovník v obci Cinobaňa

     PhDr. Soňa Holíková, manažérka pre publicitu NP TSPI

[1] Atlas Rómskych komunít na Slovensku, 2013. https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/socialne-vylucene-spolocenstva/dokumenty.html

 

Leave A Comment