EnglishSlovak

Oznámenie NP TSP I/ 2-2017 o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (zamerané na organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova)

 • Domov
 • Oznámenie NP TSP I/ 2-2017 o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (zamerané na organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova)
29 mar
0

 

Názov projektu:                                            Terénna sociálna práca v obciach I 

ITMS 2014+:                                                     312041A138

Kód/číslo oznámenia:                                   NP TSP I/ 02-2017

Fond:                                                                 Európsky sociálny fond

Operačný program:                                      Ľudské zdroje

Prioritná os (číslo a názov):                        4 Sociálne začlenenie 

Investičná priorita prioritnej osi 4.1:       Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a                                                                             zlepšenie zamestnateľnosti

Špecifický cieľ 4.1.1:                                       Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane                                                                                na trhu práce

Poskytovateľ:                                                   Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sídlo:                                                                   Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Dátum zverejnenia oznámenia:                 29.03.2017

Dátum uzavretia oznámenia:                      31.05.2017

Schválil:                                                             Ing. Martin Ružička, generálny riaditeľ Implementačnej agentúry                                                                                                                Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

 

 

 1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁRODNOM PROJEKTE TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA V OBCIACH I

Implementačná agentúra MPSVR SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) je prijímateľom nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „NFP“) v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej aj „NP TSP I“ a/alebo „projekt“) financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (ďalej aj „ESF“) v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej aj „OP ĽZ“). NP TSP I sa realizuje na celom území Slovenskej republiky s výnimkou obcí a miest, v ktorých je terénna sociálna práca v rámci OP ĽZ podporovaná prostredníctvom Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity (ďalej aj „ÚSVRK“) z prioritnej osi 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít.

Cieľom projektu je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote spoločnosti prostredníctvom systematickej podpory a podpory inovácií terénnej sociálnej práce (ďalej aj „Tsp“).

Vyhlásené oznámenie o možnosti zapojenia sa do NP TSP I je v poradí druhým oznámením v rámci realizácie NP TSP I. Na základe prvého oznámenia sa do projektu od februára do mája 2016 postupne zapojilo viac ako 220 subjektov – miest, obcí a neziskových organizácií zo všetkých samosprávnych krajov Slovenskej republiky.

Zámerom druhého oznámenia je, aby sa pre cieľovú skupinu ľudí bez domova čo najefektívnejšie využili doterajšie skúsenosti, odborné vedomosti a zručnosti mimovládnych organizácií (ďalej aj ako „MVO“), ktoré majú relevantnú skúsenosť s implementáciou terénnej sociálnej práce (resp. príbuznými intervenciami)  zacielenej na ľudí bez domova. Ide o pilotné zapojenie organizácií zameraných na túto cieľovú skupinu a jeho úlohou je okrem iného aj mapovanie rozsahu záujmu o služby Tsp zo strany týchto organizácií a mapovanie možností ich zapojenia do schém finančnej podpory z verejných zdrojov.

Základným účelom oznámenia je podpora financovania výkonu terénnej sociálnej práce, vykonávanej mimovládnymi organizáciami, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova. Kvalitne vykonávaná terénna sociálna práca, v súlade so štandardmi pre výkon terénnej sociálnej práce (príloha č. 4 tohto oznámenia) je jednou z nevyhnutných podmienok, na základe ktorej sú spolupracujúcemu subjektu poskytované finančné prostriedky v mesačných intervaloch.  Základnú komunikáciu medzi MVO a IA MPSVR SR zabezpečujú regionálni koordinátori, zamestnanci IA MPSVR SR, ktorí sú v pravidelnom kontakte s terénnymi sociálnymi pracovníkmi (ďalej aj ako „TSP“) a terénnymi pracovníkmi (ďalej aj ako „TP“).

Spolupracujúci subjekt získava možnosť rozšírenia spektra doteraz poskytovaných služieb, prehĺbenie  a skvalitnenie sociálnej práce v teréne, ďalej možnosť vytvorenia pracovného miesta pre ľudí priamo z cieľovej skupiny ľudí bez domova na pozícii terénneho pracovníka. Terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci zapojení do NP TSP I majú zabezpečenú individuálnu a skupinovú supervíziu, vzdelávacie aktivity zamerané na rozvoj a posilnenie sociálnych kompetencií a zručností.  Prostredníctvom činnosti regionálneho koordinátora bude prebiehať výmena informácii a zdieľanie skúseností medzi spolupracujúcimi MVO, príp. lokalitami.

 

 1. FINANCOVANIE NP TSP I

Výška NFP, ktorý je schválený na realizáciu národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I, je 29 380 353,16 EUR, z toho 27 640 463,18 EUR pre menej rozvinuté regióny (SR okrem BSK) a 1 739 889,98 EUR pre viac rozvinutý región (BSK).

NFP pre menej rozvinuté regióny pozostáva z príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške 15 % a z ESF vo výške 85 % a pre viac rozvinuté regióny pozostáva z príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške 50 % a z ESF vo výške 50 %.

V rámci tohto oznámenia sa predpokladá podpora financovania 35 pozícií TSP/TP vo viac rozvinutom regióne a 30 pozícií TSP/TP v menej rozvinutých regiónoch.

 

 1. OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA O ZAPOJENIE SA DO NP TSP I

V rámci tohto oznámenia sa do NP TSP I môžu zapojiť žiadatelia, ktorí:

a) majú jednu z nasledovných právnych subjektivít:

 • neziskové organizácie, založené v súlade so zákonom NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov;
 • cirkevné organizácie zriadené v zmysle Zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností § 6, ods. 1, písm. h), k);
 • občianske združenia (zriadené na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov);

b) poskytujú služby sociálnej práce pre cieľovú skupinu ľudí bez domova a majú relevantnú skúsenosť so sociálnou prácou  s cieľovou skupinou ľudí bez domova, pričom doterajšie realizovanie výkonu terénnej sociálnej práce, príp. aktivít príbuzných terénnej sociálnej práci je jedným z hodnotiacich kritérií pri posudzovaní Žiadosti o zapojenie sa do NP TSP I;

c) disponujú akreditáciou na špecializované sociálne poradenstvo podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, §88 Akreditácia na odbornú činnosť;

d) poskytujú služby sociálnej práce pre cieľovú skupinu ľudí bez domova v mestách SR s počtom obyvateľov vyšším ako 50 000 a to mimo  lokalít vybraných 150 obcí, definovaných v predloženom zozname Ministerstva vnútra Slovenskej republiky /viď. príloha č. 5 tohto Oznámenia/.

 

 1. OPRÁVNENÁ CIEĽOVÁ SKUPINA

Ľudia bez domova, najmä skupiny 1. a 2. v zmysle európskej typológie bezdomovectva a vylúčenia z bývania ETHOS:

 • ľudia bez strechy nad hlavou (bez akéhokoľvek prístrešku, žijúci najmä na verejných priestranstvách),
 • ľudia bez bytu alebo domu (s dočasným ubytovaním v inštitúciách alebo útulkoch).

 

 1. OPRÁVNENÉ ÚZEMIE

Oprávneným územím realizácie projektových aktivít v zmysle tohto oznámenia sú tieto mestá Slovenskej republiky s viac ako 50 000 obyvateľmi:

Bratislava, Prešov, Žilina, Trnava, Trenčín a Martin.

Žiadateľ je oprávnený podať žiadosť pre územie mesta, v ktorom aktuálne pôsobí a poskytuje sociálne služby ľuďom z cieľovej skupiny ľudí bez domova.

Poznámka:

Ďalšie slovenské mestá s viac ako 50 000 obyvateľmi – Košice, Nitra, Banská Bystrica a Poprad – nie sú oprávneným územím tohto oznámenia z dôvodu ich zapojenia do projektových aktivít koordinovaných prostredníctvom Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej aj „ÚSVRK“), financovaných z prioritnej osi č. 5 OP ĽZ.

 

 1. OPRÁVNENÉ AKTIVITY

V rámci implementácie NP TSP I je realizovaný výkon terénnej sociálne práce a terénnej práce v obciach prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov, pričom IA MPSVR SR poskytuje financovanie ich činnosti prostredníctvom jednotkovej ceny.

Terénna sociálna práca je odborná činnosť, ktorá je prevažne vykonávaná v prirodzenom prostredí človeka (napr. v priestoroch dočasného ubytovania, vo verejnom priestore) a je zameraná na prevenciu sociálneho vylúčenia alebo jeho prehlbovania. Je zameraná na uľahčovanie života, sprevádzanie v ťažkých životných situáciách a zmierňovanie dopadov zlej sociálnej situácie: chudoby a sociálneho vylúčenia. Má charakter priamej sociálnej práce s človekom, ktorá sa vykonáva v kontexte jeho primárneho prostredia: rodiny resp. iných blízkych sociálnych väzieb. Je orientovaná na človeka, rešpektuje jeho potreby, návrhy na riešenie problému a stavia na schopnostiach a mobilizácii jeho vnútorných síl. Terénna sociálna práca je zameraná primárne na prácu s jednotlivcom a jeho sociálnym prostredím (rodina, skupina, komunita). 

Terénna práca je činnosť vykonávaná v prirodzenom prostredí človeka (napr. v priestoroch dočasného ubytovania, vo verejnom priestore), zameraná na podporu aktivít, ktoré smerujú k zmierneniu dôsledkov sociálneho vylúčenia a chudoby. Je podpornou činnosťou pre terénnu sociálnu prácu.

TSP a TP  vykonávajú terénnu sociálnu prácu a terénnu prácu v súlade so Štandardami terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách (2015, ďalej aj „Štandardy“) zahŕňajúce napríklad komplexný prístup riešenia životnej situácie klientov, ako špecializovaná poradenská pomoc s individuálne stanoveným postupom pri riešení partnerských, rodinných a iných medziľudských vzťahov a prevencie sociálno-patologických javov v rámci opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, odborné sociálne poradenstvo a iné. Viac informácií o odbornom výkone terénnej sociálnej práce získajú žiadatelia v Štandardoch terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách (Príloha Príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TSP I).

 

 1. FINANČNÉ PROSTRIEDKY POSKYTOVANÉ SUBJEKTOM V RÁMCI NP TSP I

IA MPSVR SR poskytuje spolupracujúcemu subjektu zapojenému do NP TSP I sumu finančných prostriedkov na výkon terénnej sociálnej práce, ktorá je vopred daná, t.j. vo výške jednotkovej ceny, ktorá bola stanovená Riadiacim orgánom v dokumente Štandardná stupnica jednotkových nákladov (ďalej aj „ŠSJN“).

Celková výška oprávnených nákladov, ktoré sa spolupracujúcemu subjektu uhradia za výkon TSP a TP, sa v prípade štandardnej stupnice jednotkových nákladov rovná súčinu:

a) mernej jednotky času (kalendárny mesiac),

b) počtu jednotiek (počet zamestnancov),

c) jednotkového nákladu na výkon činnosti zamestnanca (jednotková cena).

Definície uvedených pojmov:

Merná jednotka času (kalendárny mesiac) – pre výpočet výšky oprávnených nákladov bol za časovú jednotku stanovený jeden kalendárny mesiac poskytovania terénnej sociálnej práce/terénnej práce
v prirodzenom prostredí prijímateľov tejto služby.

Počet jednotiek (počet zamestnancov) – počet zamestnancov v pracovnom pomere uzatvorenom na ustanovený týždenný pracovný čas – 37,5 hod., 40 hod., alebo 42,5 hod., pracujúcich na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej v zmysle § 42 a § 43 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce so spolupracujúcim subjektom, po nadobudnutí platnosti a účinnosti Zmluvy o spolupráci medzi neštátnou organizáciou a IA MPSVR SR. Pracovný čas môže byť rozvrhnutý aj nerovnomerne.

Pre výpočet výšky oprávnených nákladov sa za pracovné miesto považuje pracovné miesto zamestnanca so zodpovedajúcou náplňou práce a minimálnymi kvalifikačnými požiadavkami, špecifikovanými v Príručke pre spolupracujúce subjekty (ďalej aj „Príručka“).

Jednotkový náklad na výkon činnosti zamestnanca (jednotková cena) – pre výpočet výšky oprávnených nákladov sa za jednotkový náklad na výkon činnosti zamestnanca považuje jednotková cena za poskytovanie terénnej sociálnej práce/terénnej práce zamestnancom v kalendárnom mesiaci.

Pri stanovení jednotkovej ceny boli okrem celkovej ceny práce vzaté do úvahy aj predpokladané náklady na úhradu ostatných nákladov, spojených s poskytovaním terénnej sociálnej práce a terénnej práce. Tieto vychádzajú z priemernej reálnej potreby zamestnancov definovanej na základe národného projektu Terénna sociálna práca v obciach, realizovanom v programovom období 2007 – 2013. Ostatné náklady zahŕňajú najmä  náklady na cestovné, kancelárske potreby a komunikačné služby.

Z vyššie uvedených údajov sa jednotková cena stanovuje ako súčet celkovej ceny práce zamestnanca
a ostatných nákladov.

 

Tab. 1.  Výpočet jednotkovej ceny

Jednotková cena r. 2017 Terénny sociálny pracovník

(mesačne)

Terénny pracovník (mesačne)
Celková cena práce 987,96 € 719,58 €
Ostatné náklady    40,23 €      6,28 €
Jednotková cena 1028,19 € 725,86 €

 

Jednotková cena bude prepočítaná každoročne k 1. januáru príslušného roka, pričom celková cena práce bude zvýšená na základe indexu nominálnej mzdy v hospodárstve SR, zverejneného Štatistickým úradom SR za prvý až druhý štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému roku.

Oprávnené mesačné náklady spolupracujúceho subjektu na zamestnancov (terénny sociálny pracovník/terénny pracovník) sú násobkom jednotkovej ceny na pracovné miesto a počtu pracovných miest zamestnancov v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas na jednotlivé pracovné pozície, pričom výkon musí byť poskytovaný v požadovanom rozsahu fondu pracovného času, pripadajúceho na daný kalendárny mesiac a v požadovanej kvalite (viac informácií v prílohe č. 3 Príručka pre spolupracujúce subjekty).

Zhrnutie: IA MPSVR SR refunduje spolupracujúcim subjektom v mesačných intervaloch transfer vo výške súčtu násobkov jednotkových cien na pracovné miesto TSP a TP a počtu pracovných miest zamestnancov v pracovnom pomere na pracovných pozíciách TSP a TP (okrem prípadov, kedy neboli naplnené čiastkové výsledky, tak, ako sú uvedené v tomto oznámení a v Zmluve o spolupráci). Spolupracujúci subjekt je zároveň povinný uzatvoriť pracovnú zmluvu/upraviť pracovnoprávny vzťah s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a terénnymi pracovníkmi tak, aby dohodnutá celková cena práce nebola nižšia, ako stanovená výška celkovej ceny práce v danom kalendárnom roku. Podrobnejšie informácie ohľadom podmienok pre úhradu transferov sú uvedené v Príručke pre spolupracujúce subjekty (príloha č. 3).

 

 1. POČET TERÉNNYCH SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV/TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV V RÁMCI NP TSP I

Žiadateľ môže v  Žiadosti o zapojenie sa do NP TSP I žiadať financovanie najviac štyroch zamestnancov, pričom počet žiadaných pracovníkov na pozícii terénny sociálny pracovník je vyšší alebo rovný počtu žiadaných pracovníkov na pozícii terénny pracovník. V priebehu implementácie NP TSP I môže IA MPSVR SR pri zohľadnení potrieb príslušnej lokality navrhnúť spolupracujúcim MVO zvýšenie počtu zamestnancov aj nad tento stanovený počet.

Spolupracujúci subjekt je povinný na obsadenie pozícií TSP a TP zorganizovať výberové konanie, postup ktorého stanovuje Príručka. Výberové konania nie je potrebné aplikovať v prípade, ak je pozícia TSP/TP obsadzovaná  osobou, ktorá v organizácii na tejto pozícii preukázateľne pracovala v čase podpisu Zmluvy o spolupráci minimálne 12 mesiacov (trvalý pracovný pomer) a súčasne spĺňa minimálne kvalifikačné a osobnostné predpoklady stanovené v Príručke.

 

 1. ČASOVÝ RÁMEC REALIZÁCIE AKTIVÍT V RÁMCI NP TSP I

Časový rámec realizácie terénnej sociálnej práce v spolupracujúcich subjektoch v rámci NP TSP I je najskôr od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po podpise Zmluvy o spolupráci s IA MPSVR SR do 30. júna 2019.

 

 1. POSTUP ZAPOJENIA SA SPOLUPRACUJÚCEHO SUBJEKTU DO NP TSP I

MVO, ktorá spĺňa podmienky uvedené v kapitole 3., sa môže zapojiť do NP TSP I vyplnením a zaslaním formulára – „Žiadosť o zapojenie sa do NP TSP I“ (ďalej aj „Žiadosť“), pričom postupuje nasledovne:

 • vyplní formulár Žiadosti, ktorá je prílohou č. 1 tohto oznámenia a to najneskôr do uzávierky, ktorú stanovuje kapitola 12,
 • Žiadosť vyplní úplne, pravdivo, jednoznačne a zrozumiteľne,
 • po vyplnení Žiadosti zabezpečí jej elektronické odoslanie a následne Žiadosť vytlačí,
 • k vytlačenej Žiadosti musí každý žiadateľ pripojiť nasledovné prílohy:
  • potvrdenie preukazujúce splnenie povinností odvodu preddavku na poistné na zdravotné poistenie zo všetkých zdravotných poisťovní – originál alebo úradne overená kópia – nie staršie ako 3 mesiace,
  • potvrdenie preukazujúce splnenie povinností odvodu poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie – originál alebo úradne overená kópia – nie staršie ako 3 mesiace,
  • potvrdenie preukazujúce splnenie daňových povinností – originál alebo úradne overená kópia – nie staršie ako 3 mesiace,
  • potvrdenie konkurzného súdu o tom, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii alebo v nútenej správe – originál alebo úradne overená kópia – nie staršie ako 3 mesiace,
  • čestné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,
  • čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach,
  • čestné vyhlásenie, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú
   a nezlučiteľnú so spoločným trhom,
  • výpis z bankového účtu žiadateľa preukazujúci schopnosť organizácie uhradiť z vlastných prostriedkov mzdy požadovaného počtu TSP/ TP po dobu dvoch mesiacov vo výške určenej
   v kapitole 7 tohto oznámenia,
  • overený dokument, ktorý identifikuje štatutárneho zástupcu žiadateľa (výpis z registra neziskových organizácií alebo ekvivalent),
  • výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu žiadateľa,
  • čestné vyhlásenie, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v procese poskytnutia podpory neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny (§296 Trestného zákona), resp. machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266 až § 268 Trestného zákona),
  • potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v priebehu piatich rokov pred podaním Žiadosti (v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z.
   o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov práce) – originál alebo úradne overená kópia – nie staršie ako 3 mesiace,
  • originál alebo overenú kópiu zmluvy o bankovom účte žiadateľa alebo originál Potvrdenia banky o vedení účtu žiadateľa, na ktorý bude IA MPSVR SR poukazovať finančný transfer za výkon terénnej sociálnej práce, pokiaľ budú splnené všetky podmienky podľa Zmluvy o spolupráci,
 • overená kópia zriaďovacej listiny a stanov/štatútu organizácie žiadateľa,
 • akreditácia žiadateľa na špecializované sociálne poradenstvo podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, §88 Akreditácia na odbornú činnosť,
 • výročné správy o činnosti organizácie žiadateľa za roky 2013, 2014, 2015 a 2016 (ak sú k dispozícii).

Vytlačenú Žiadosť v slovenskom jazyku, podpísanú štatutárnym orgánom žiadateľa a potvrdenú odtlačkom pečiatky, vrátane všetkých požadovaných príloh doručí žiadateľ na adresu IA MPSVR SR (osobne, kuriérom alebo ako doporučenú zásielku) na adresu: IA MPSVR SR, Špitálska 6, 814 55 Bratislava, pričom verzia elektronicky odoslanej Žiadosti a fyzicky doručenej Žiadosti musí byť identická do termínu uvedeného v kapitole 12.

Ak vytlačenú Žiadosť s prílohami žiadateľ nedoručí v stanovenom termíne, t.j. ani v termíne 2. uzávierky pre doručenie vytlačenej žiadosti,  bude zo strany IA MPSVR SR považovaná za neplatnú a nebude akceptovaná.

Podpísaním Žiadosti žiadateľ potvrdzuje správnosť údajov v nej uvedených a akceptuje podmienky tohto oznámenia.

 

 1. HODNOTENIE A VÝBER PREDLOŽENÝCH ŽIADOSTÍ o ZAPOJENIE SA DO NP TSP I

Formálne kritériá výberu subjektov do NP TSP I v rámci Oznámenia sú:

I. Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení, nebyť dlžníkom na sociálnom poistení.

II. Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii, alebo nútenej správe.

III. Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi.

IV. Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach (ak relevantné).

V. Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia EK, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom.

VI. Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu.

VII. Podmienka  identifikácie žiadateľa a štatutárneho zástupcu.

VIII. Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v procese poskytnutia podpory neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe d) trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny (§296 Trestného zákona) e) machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266 až § 268 Trestného zákona).

IX. Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za obdobie 5 rokov predchádzajúcich k podaniu žiadosti.

X. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu.

Okrem splnenia povinných všeobecných (formálnych) kritérií, ktoré subjekt preukáže doložením príloh v zmysle bodu 10, budú Žiadosti o zapojenie sa do NP TSP I posudzované na základe nasledovných odborných, technických a špecifických odborných kritérií:

I. Posudzovanie dĺžky existencie subjektu na trhu – doterajšia skúsenosť organizácie s ľuďmi bez domova (ďalej aj ako „ĽbD“) v časovom vyjadrení.

II. Skúsenosti s poskytovaním služieb v súlade s oprávnenými aktivitami v národnom projekte – rozsah poskytovaných služieb, ktorý bude identifikovaný prostredníctvom 3 subkritérií:

a) počet klientov zo skupiny ĽbD (v stanovenom období, tj. rok 2016),

b) počet poskytovaných programov/typov aktivít pre ĽbD v stanovenom období (tj. rok 2016),

c) počet hodín odpracovaných zamestnancami žiadateľa v prospech ĽbD v stanovenom období (tj. rok 2016).

III. Schopnosť organizácie predfinancovať mzdy pracovníkov.

IV. Súlad predpokladaných (v Žiadosti organizácie uvedených) činností zamestnancov zapojených do NP TSP I s východiskami, cieľmi a hodnotami terénnej sociálnej práce v zmysle štandardov TSP.

V. Akreditácia na špecializované sociálne poradenstvo podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, §88 Akreditácia na odbornú činnosť.

Formálnu kontrolu doručených žiadostí uskutoční zodpovedný zamestnanec IA MPSVR SR, ktorý preverí oprávnenosť žiadateľa, pravdivosť vyplnených údajov a úplnosť doručenej dokumentácie v súlade s podmienkami oznámenia. V prípade, ak žiadosť nie je úplná alebo žiadateľovi chýbajú niektoré z povinných príloh, vyzve žiadateľa o doplnenie chýbajúcej dokumentácie v lehote 10 kalendárnych dní.

Doručené žiadosti, ktoré na základe formálnej kontroly spĺňajú všetky podmienky v súlade s oznámením budú hodnotené členmi Riadiaceho výboru NP TSP I (ďalej aj „RV“). RV vyhodnotí splnenie všeobecných, odborných, technických a špecifických kritérií a v rámci jednotlivých oprávnených lokalít schváli poradie úspešných žiadateľov v súlade s možnosťami plánovanej alokácie pozícií na jednotlivé lokality v zmysle kapitoly 2 tohto Oznámenia. V prípade, že počet žiadaných pozícií úspešných uchádzačov v príslušnom meste prevyšuje finančné možnosti projektu, resp. odhadovanú potrebu lokality RV môže rozhodnúť o vytvorení zásobníka pre príslušné mesto. Úspešní žiadatelia zo zásobníka budú oslovovaní k spolupráci v prípade, že to finančné možnosti projektu budú umožňovať.

Následne, po skončení hodnotenia, IA MPSVR SR vypracuje návrh Zmluvy o spolupráci, ktorý doručí žiadateľovi. Žiadateľ po podpise Zmluvy o spolupráci jeho štatutárnym orgánom zašle Zmluvu o spolupráci späť na IA MPSVR SR. Po podpise Zmluvy zo strany generálneho riaditeľa IA MPSVR SR zabezpečí poverený zamestnanec IA MPSVR SR zverejnenie Zmluvy o spolupráci v Centrálnom registri zmlúv. Zmluva o spolupráci nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

 

 1. TERMÍN UZÁVIERKY PRE PREDLOŽENIE ŽIADOSTI O ZAPOJENIE SA DO NP TSP I

Termín uzávierky pre predloženie Žiadosti o zapojenie sa do NP TSP I je nasledovný: 31.05.2017.

MVO je povinná doručiť vytlačenú žiadosť vrátane požadovaných príloh v stanovenom termíne buď osobne do podateľne IA MPSVR SR alebo kuriérskou službou v pracovné dni v časoch zverejnených na webovom sídle www.ia.gov.sk, alebo poštou.

Žiadosť sa považuje za predloženú včas, ak je do uvedeného termínu uzávierky:

a) fyzicky odovzdaná a doručená na adresu podateľne IA MPSVR SR v prípade osobného doručenia alebo

b) podaná na prepravu v prípade doručovania poštou alebo kuriérskou službou.

Žiadosti predložené po termíne uzávierky nebudú hodnotené a budú vrátené žiadateľovi.

 

 1. POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ K NP TSP I a adresa na doručenie Žiadosti

V prípade akýchkoľvek otázok, súvisiacich so zapojením sa do NP TSP I, resp. s podmienkami zapojenia sa žiadateľov do NP TSP I, je možné využiť nasledovné kontakty:

e-mail: nptsp@ia.gov.sk

telefón: 02 / 2043 1303, 02 / 2043 1501, 02 / 2043 1309

Korešpondenčná adresa:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Adresa na osobné podanie žiadosti do podateľne, resp. prepravnou (kuriérskou ) službou:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Špitálska 27, 814 55 Bratislava

www.ia.gov.sk

www.tsp.gov.sk

 

14. PRÍLOHY A INFORMÁCIE K PRÍLOHÁM

 1. Formulár – ,,Žiadosť o zapojenie do NP TSP I“ dostupný na stránke www.tsp.gov.sk/ziadost-o-zapojenie-sa-do-narodneho-projektu-terenna-socialna-praca-v-obciach-i.
 2. Vzor Zmluvy o spolupráci a Podpisový vzor
 3. Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TSP I
 4. Zoznam vybraných 150 obcí zapojených do Národného projektu Take Away

Leave A Comment