EnglishSlovak

Ako sa zapojiť

23 mar
0

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (zameraného na organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova)

Dňa 29.03.2017 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejnila Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I  (NP TSP I, kód ITMS 2014+: 312040A138) zamerané na organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova.

Základným účelom oznámenia je podpora financovania výkonu terénnej sociálnej práce, vykonávanej mimovládnymi organizáciami, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova.

Podmienkou zapojenia sa do NP TSP I je vyplnenie a odoslanie podpísanej elektronickej žiadosti a zaslanie vytlačenej žiadosti spolu s povinnými prílohami stanovenými v Oznámení.

Termín uzávierky pre predloženie žiadosti o zapojenie sa do projektu je stanovený na 31.5.2017.

Viac informácií o národnom projekte sú dostupné na stránke www.tsp.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok, súvisiacich so zapojením sa do NP TSP I, je možné využiť nasledovné kontakty:

e-mail: nptsp@ia.gov.sk

telefón: 02 / 2043 1303, 02 / 2043 1501, 02 / 2043 1309

Korešpondenčná adresa:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (zameraného najmä na MRK) – výzva uzatvorená 3.2.2016

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejňuje OZNÁMENIE o možnosti predkladania žiadostí na  zapojenie  sa do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I

IA MPSVR SR zverejňuje Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na  zapojenie  sa do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej len „Oznámenie“). Oznámenie definuje podmienky pre zapojenie sa do NP TSP I pre nasledovné skupiny žiadateľov:

  • obce, ktoré boli v októbri 2015 zapojené v NP Terénna sociálna práca v obciach (ďalej ako „NP TSP“) a
  •  obce s podielom obyvateľstva z marginalizovaných rómskych komunít a skupín sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením v rámci celého územia Slovenska.

O zapojenie do NP TSP I môžu  požiadať aj  neštátne organizácie, ktoré v takto charakterizovaných obciach môžu vykonávať terénnu sociálnu prácu namiesto orgánov územnej samosprávy.

Podmienkou zapojenia sa do NP TSP I je vyplnenie a odoslanie podpísanej elektronickej žiadosti a zaslanie vytlačenej žiadosti spolu s povinnými prílohami stanovenými v Oznámení 

Termíny úzávierok pre elektronické odoslanie žiadostí o zapojenie sa

  1. pre obce, ktoré v októbri 2015 realizovali terénnu sociálnu prácu v rámci NP TSP: 14.01.2016.
  2. pre ostatných žiadateľov: 03.02.2016.

V prípade akýchkoľvek  otázok, súvisiacich so zapojením sa do NP TSP I je možné využiť nasledovné kontakty:

e-mail: nptsp@ia.gov.sk

telefón: 02 / 2043 1303

Korešpondenčná adresa:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Leave A Comment