EnglishSlovak

Workshop IA MPSVR SR na Výročnej konferencii operačného programu Ľudské zdroje

 • Domov
 • Workshop IA MPSVR SR na Výročnej konferencii operačného programu Ľudské zdroje
24 feb
0

Operačný program Ľudské zdroje predstavuje programový dokument Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny,  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva vnútra SR pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020, a to v oblasti zameranej na podporu vzdelávania, zamestnanosti, sociálneho začlenenia, integrácie marginalizovaných rómskych komunít a technickej vybavenosti v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. V rámci operačného programu sa v mesiaci november uskutočnila výročná konferencia so zástupcami jednotlivých ministerstiev a sprostredkovateľských orgánov.

Okrem štátneho sektora sa konferencie zúčastnili tiež predstavitelia mimovládnych organizácií, ktorí mali možnosť vyjadriť sa k nastavenému systému finančnej pomoci z prostriedkov Európskej únie. O konferencii a jednotlivých príspevkoch sa dozviete v nasledujúcom článku.

V priestoroch bratislavského hotela Sorea Regia sa uskutočnila prvá Výročná konferencia operačného programu Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014 – 2020. Konferencia bola zameraná na prezentáciu dosiahnutých výsledkov a predstavenie jednotlivých prioritných osí. Výročnú konferenciu otvoril príhovorom JUDr. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Svojim príhovorom zhodnotil doterajší vývoj a stav implementácie jednotlivých prioritných osí a vyzval jednotlivé rezorty k mobilizácii a zvýšeniu úsilia pri implementácii

Ústredným cieľom operačného programu Ľudské zdroje v súlade so strategickými cieľmi EÚ 2020 a národnými cieľmi je dosahovať pokrok pomocou mäkkých a tvrdých (investičných) opatrení v nasledovných prioritných osiach tohto operačného programu:

 1. Vzdelávanie
 2. Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
 3. Zamestnanosť
 4. Sociálne začlenenie
 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
 7. Technická pomoc

Medzi pozvanými organizáciami prezentujúcimi svoju činnosť bola okrem iných aj Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“), ktorá v súčasnosti implementuje národné projekty v rámci prioritnej osi 4.Sociálne začlenenie a jej Investičných priorít :

4.1       Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti  so Špecifickým cieľom 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti vrátane na trhu práce

a

4.2   Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu so Špecifickým cieľom 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.  

Poobedný program sa skladal z workshopov jednotlivých rezortov. Po bližšom predstavení všetkých prioritných osí OP ĽZ mali účastníci konferencie možnosť rozdeliť sa do skupín, z ktorých každá pokrývala jednotlivú oblasť programu:

 1. WORKSHOP, garant MŠVVaŠ SR – Vzdelanie nad zlato – vzdelávanie …. nekonečný príbeh. Význam vzdelania pre život človeka
 2. WORKSHOP, garant MV SR – Ako efektívne zlepšiť podmienky bývania pre Rómov
 3. WORSKHOP, garant ÚPSVaR SR – Úspešne na trhu práce
 4. IA MPSVR SR – sa predstavila samostatným workshopom, ktorá v súčasnosti implementuje tri národné projekty:

národný projekt Podpora opatrovateľskej služby

národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I

národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni.

Ing. Zuzana Valentová – riaditeľka ONP IA MPSVR SR

 

Workshop IA MPSVR SR otvorila svojim príspevkom Ing. Zuzana Valentová – riaditeľka odboru národných projektov IA MPSVR SR. Stručne predstavila jednotlivé národné projekty, ktoré sa v rámci odboru národných projektov v súčasnosti implementujú a zhodnotila ich doterajšiu realizáciu.

Ing. Jaroslav Masaryk – projektový manažér NP POS

 

Ako sme už načrtli, na konferencii sa predstavili tri národné projekty. Ako prvý sa predstavil  národný projekt Podpora opatrovateľskej služby (NP POS) s názvom Aj starší a zdravotne znevýhodnení môžu žiť plnohodnotný život. Základné informácie o projekte, jeho ciele, rámce a priebeh jeho doterajšej implementácie predniesol vo svojom príspevku s názvom Prínosy NP POS k rozvoju opatrovateľskej služby na Slovensku projektový manažér Ing. Jaroslav Masaryk. Cieľom tohto národného projektu je zvýšiť dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov,  podporiť ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite.

 

gajdiciar
Mgr. Vladimír Gajdičiar – regionálny koordinátor NP POS

 

S príspevkom  Význam opatrovateľskej služby poskytovanej terénnou formou v prirodzenom prostredí klienta sa predstavil Mgr. Vladimír Gajdičiar, ktorý v rámci NP POS pôsobí ako regionálny koordinátor pre Žilinský samosprávny kraj. Z prezentácie sme sa mohli dozvedieť, aký význam má opatrovateľská služba v domácnosti klientov pre kvalitu života človeka, ale aj zaujímavé postrehy z terénu.

 

PhDr. František Drozd, PhD. – riaditeľ Domova sociálnych služieb Familiaris o.z., Svit

 

Na prezentáciu pána Gajdičiara nadviazal PhDr. František Drozd,PhD. – riaditeľ Domova sociálnych služieb občianskeho združenia Familiaris zo Svitu. Občianske združenie je zapojené do NP POS a v súčasnosti zabezpečuje výkon opatrovateľskej služby v meste Svit. Príspevok Príklady dobre praxe s implementáciou NP POS pána Drozda sa niesol v duchu dobrej praxe a osvedčených metód, podelil sa o skúsenosti s poskytovaním opatrovateľskej služby priamo v teréne a s požiadavkami, ktoré v súčasnosti ovplyvňujú kvalitu poskytovania opatrovateľskej služby.

 

V nadväznosti na programové obdobie 2007 – 2013 v súlade s národnou Stratégiou Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 aj súčasný operačný program Ľudské zdroje pokračuje v podpore sociálneho a spoločenského začleňovania rómskych komunít, zvýšením aktivizácie a zlepšenie prístupu k pracovným príležitostiam a odstránenie diskriminačného princípu aj cez ďalšie dva národné projekty, ktoré implementuje IA MPSVR:

 

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I (NP TSP I), ktorého cieľom je zlepšiť životné podmienky marginalizovaným komunitám sa na konferencii predstavil formou panelovej diskusie. Na úvod predstavil stručnú históriu terénnej sociálnej práce na Slovensku a základné rámce súčasného projektu projektový manažér formou prezentácie Mgr. Marcel Fukas.

Následne sa k jednotlivým témam v rámci panelovej diskusie vyjadrovali Mgr. Daniel Škobla, PhD z Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Stručne zhrnul závery evaluácie predchádzajúceho projektu vypracované spolu s tímom odborníkov a ktoré boli podkladom pre časť inovácií v súčasnom projekte. Mgr. Zuzana Tordová, garantka odborných aktivít NP TSP I, sa zamerala na Štandardy terénnej sociálnej práce a ich dopad na zvýšenie kvality terénnej sociálnej práce. Význam a pôsobenie regionálnej koordinácie priblížil Mgr. Štefan Kati, PhD regionálny koordinátor z Banskobystrického kraja. Diskusiu doplnili  zástupkyne zapojeného subjektu do NP TSP I – Mgr. Veronika Cagáňová – vedúca sociálneho oddelenia mesta Handlová a Mgr. Hana Štepaníková terénna sociálna pracovníčka mesta Handlová, ktoré vyzdvihli dôležitosť kontinuálnosti projektov zameraných na podporu marginalizovaných skupín ľudí, efektivitu terénnej práce, pridanú hodnotu dobrej spolupráce medzi samosprávou a ďalšími inštitúciami, ktoré participujú na riešení problémov Rómov a dosiahnuté výsledky.

 

Posledná časť spoločného workshopu IA MPSVR patrila národnému projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (ďalej len NP PVSSKIKÚ), ktorý predstavila Mgr. Aneta Daňková, projektová manažérka NP PVSSKIKÚ. V úvode zhrnula základné informácie, ďalej v rámci svojej prezentácie upriamila pozornosť na prínosné zmeny, ktoré boli zakomponované do NP PVSSKIKÚ. V jadre svojho príspevku sa zamerala na hlavnú aktivitu ktorou je „Podpora činnosti KC/NDC/NSSDR“  po nej priblížila ďalšie podaktvity ktoré je v rámci implementácie potrebné realizovať. V závere poďakovala všetkým tým, ktorí sa aktívne podieľajú na realizácii týchto aktivít a vyjadrila prianie, aby sa v naštartovanej dobrej spolupráci pokračovalo v nasledujúcom období realizácie projektu.

 

bartos
PhDr. Roman Bartoš, PhD regionálny koordinátor NP PVSSKIKÚ

 

Nasledujúci príspevok Sociálne služby krízovej intervencie a ich implementácia v praxi patril PhDr. Romanovi Bartošovi, PhD, ktorý predstavil úlohu regionálneho koordinátora NP PVSSKIKÚ. Priblížil cieľové skupiny zapojených KC/NDC/NSSDR, opísal, akým aktivitám sa venujú, čo prostredníctvom nich dosahujú a zároveň zhodnotil zapojené KC/NDC/NSSDR cez optiku regionálnych koordinátorov.

 

PhDr. Janette Knapeková, Mgr. Adrian Berky z Komunitného centra menšín z Veľkého Krtíša
PhDr. Janette Knapeková, Mgr. Adrian Berky z Komunitného centra menšín z Veľkého Krtíša

 

Celý workshop Implementačnej agentúry MPSVR uzatvorili zamestnanci Komunitného centra menšín z Veľkého Krtíša, PhDr. Janette Knapeková – odborná garantka a Mgr. Adrian Berky – odborný pracovník komunitného centra. Ich príspevok priblížil prítomným účastníkom široké spektrum odborných aktivít, prostredníctvom ktorých Komunitné centrum menšín podporuje rôzne cieľové skupiny v lokalite Veľký Krtíš a zároveň priniesol odpoveď na otázku, čo je nosným pilierom pre úspešné fungovanie komunitného centra. Na záver svojho príspevku poďakovali všetkým zúčastneným a vyjadrili prianie, aby sa v čo najväčšej miere šírila myšlienka prínosnej práce komunitných centier na Slovensku.

 

Za hlavný prínos workshopu IA MPSVR SR môžeme považovať výmenu skúseností, priblíženie dobrej praxe a pozitívneho dopadu na životy ľudí, nakoľko samotná prax ukázala, že o takýto typ projektov je veľký záujem a potvrdilo sa, že sú prínosom pri riešení sociálnej inklúzie a podpore zamestnanosti v Slovenskej republike.

 

Leave A Comment