EnglishSlovak

Informácia o možnosti predkladania žiadostí o zmenu počtu TSP aTP

  • Domov
  • Informácia o možnosti predkladania žiadostí o zmenu počtu TSP aTP
24 feb
0

Informácia o možnosti predkladania žiadostí o zmenu počtu terénnych sociálnych pracovníkov  a terénnych pracovníkov pre organizácie zapojené do realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej aj „IA MPSVR SR“) aktuálne posudzuje personálne kapacity vo výkone terénnej sociálnej práce v  spolupracujúcich obciach a mimovládnych organizáciách zapojených do realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej aj „NP TSP I“), kód ITMS 2014+: 312040A138. Spolupracujúce subjekty môžu v termíne do 10. marca 2017 predkladať Žiadosti o zmenu počtu terénnych sociálnych pracovníkov (ďalej aj „TSP“) a terénnych pracovníkov (ďalej aj „TP“).

 

Žiadosť zapojeného subjektu o zmene počtu TSP/TP bude posúdená najmä na základe zohľadnenia:

  1. počtu osôb, s ktorými TSP/TP pracujú na 1 TSP/TP a 1 mesiac výkonu terénnej sociálnej práce,
  2. počtu intervencií na 1 TSP/TP na 1 mesiac výkonu terénnej sociálnej práce,
  3. zdôvodnenia zmeny počtu TSP/TP zo strany zapojeného subjektu a
  4. stanoviska príslušného regionálneho koordinátora ku zmene počtu TSP/TP v lokalite žiadateľa.

 

Žiadosť o zmenu počtu TSP/TP môžu predložiť len spolupracujúce obce a mimovládne organizácie, ktoré majú v čase predkladania Žiadosti obsadený plný stav pracovníkov v súlade so Zmluvou o spolupráci. V prípade zmeny počtu zamestnancov medzi pozíciami  TSP a TP podmienka obsadenosti všetkých miest nemusí byť naplnená.

 

Žiadosť sa považuje za predloženú včas, ak je buď fyzicky odovzdaná a doručená  na adresu podateľne IA MPSVR SR alebo podaná na prepravu v prípade doručovania poštou alebo prepravnou (kuriérskou) službou v termíne na predkladanie žiadostí, tj. do 10. marca 2017.

 

Adresa podateľne IA MPSVR SR:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Špitálska 27, 814 55 Bratislava

 

Poštová adresa IA MPSVR SR:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Špitálska 6, 814 55 Bratislava

 

IA MPSVR SR odporúča konzultovať dôvody pre zmenu počtu TSP/TPa ďalšie prípadné otázky súvisiace so žiadosťou o zmenu počtu TSP/TP s príslušným regionálnym koordinátorom, prípadne využiť emailový kontakt: nptsp@ia.gov.sk.

O schválení resp. neschválení žiadosti bude IA MPSVR SR žiadateľov informovať písomne.

Formulár Žiadosti o zmenu počtu terénnych sociálnych pracovníkov (TSP) a terénnych pracovníkov (TP) na stiahnutie tu

Leave A Comment