EnglishSlovak

Informačné semináre pre žiadateľov

  • Domov
  • Informačné semináre pre žiadateľov
09 feb
0

 

Začiatkom
roka 2017 usporiadala Implementačná agentúra MPSVR SR informačné semináre pre žiadateľov, ktorí
majú záujem zapojiť sa do výziev
OP ĽZ DOP
2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03
a OP ĽZ DOP
2016/2.1.1/02.
Informačné semináre sa konali v troch krajských mestách na Slovensku: 23. 01. 2017
v Banskej Bystrici, 24. 01. 2017 v Košiciach a 31. 01. 2017 v Bratislave.


Cieľom informačných seminárov bolo
poskytnúť účastníkom dôležité informácie a poradenstvo, ako sa správne
a bezproblémovo orientovať v jednotlivých vyhlásených výzvach, aké sú
kritériá oprávnených žiadateľov a v neposlednom rade, v rámci
každej prezentácie, odpovedať na konkrétne a špecifické otázky každého
účastníka. Cieľom bolo taktiež poskytnúť dôležité informácie, ktoré súvisia s
procesom predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok a prispieť
tak ku zvýšeniu kvality predkladaných projektov.

 

 

Obsahovú časť výziev
na informačných seminároch, ktoré sa konali v dňoch 23. 01. 2017 a 24. 01. 2017,
zabezpečili:

Ing. Ľubica Koledová,
IA MPSVR SR, vedúca oddelenia implementácie 1

Mgr. Eva Bieliková,
IA MPSVR SR, projektová manažérka

Mgr. Jakub Kollár, IA
MPSVR SR, metodik

Ing. Gabriela
Steinerová, IA MPSVR SR, metodička

Mgr. Kristián Kovács,
MPSVR SR, Sekcia sociálnej a rodinnej politiky

 

Zároveň náležitú
pomoc pri zodpovedaní otázok počas informačných seminárov poskytli:

Mgr. Kristián
Hodossy, IA MPSVR SR, právnik

Ing. Dušan Grexa, IA
MPSVR SR, vedúci oddelenia implementácie 2

Ing. Ľuboslav
Svoboda, MPSVR SR, Odbor politiky trhu práce

JUDr. Juraj Lucák,
MPSVR SR vedúci oddelenia metodiky (23. 01. 2017) 

Ing. Miroslav
Hrudkay, MPSVR SR Oddelenie metodiky (23. 01. 2017) 

Milan Tomka, MPSVR SR
Odbor prípravy projektov a výziev (23. 01. 2017) 

Beáta Predajnianska,
MPSVR SR Odbor prípravy projektov a výziev (23. 01. 2017)  

Ing. Ľubomír Baník,
MPSVR SR Oddelenie riadenia kvality (23. 01. 2017) 


Obsahovú časť na
informačnom seminári, ktorý sa konal dňa 31. 01. 2017, zabezpečili:

Ing. Ľubica Koledová,
IA MPSVR SR, vedúca oddelenia implementácie 1

Mgr. Eva Bieliková,
IA MPSVR SR, projektová manažérka

Ing. Gabriela
Steinerová, IA MPSVR SR, metodička

Mgr. Kristián Kovács,
MPSVR SR, Sekcia sociálnej a rodinnej politiky

 

Zároveň náležitú
pomoc pri zodpovedaní otázok počas informačného seminára poskytli:

Ing. Dušan Dudík, IA
MPSVR SR, metodik

Ing. Ľubomír Baník,
MPSVR SR Oddelenie riadenia kvality

 

 

Na informačných
seminároch sa zúčastnilo celkom 115 účastníkov/ 84 potenciálnych žiadateľov z
toho v Banskej Bystrici bolo prítomných 24 žiadateľov, v Košiciach 39
žiadateľov a v Bratislave 21 žiadateľov.

V zastúpení za
jednotlivé výzvy bola účasť nasledovná:

– na informačných
seminároch k výzvam OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02, OP ĽZ DOP
2016/4.2.1/03 sa zúčastnilo 91 účastníkov/ 68 potenciálnych žiadateľov,

– na informačnom
seminári k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 sa zúčastnilo 24 účastníkov/ 16 potenciálnych
žiadateľov.

 

Prezentácie informačných seminárov:

Príručka pre žiadateľa o NFP  (Formát pptx, 765 kB)

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislost (Formát pptx, 770 kB)

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 Podpora výkonu opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí
 (Formát pptx, 714 kB)

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí (Formát pptx, 969 kB)

OP LZ 2016/2.1.1/02 Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí (Formát pptx, 1419 kB)

 

Leave A Comment