EnglishSlovak

DÔLEŽITÉ: Informácia pre záujemcov o zapojenie sa do národného projektu NP TSP I

 • Domov
 • DÔLEŽITÉ: Informácia pre záujemcov o zapojenie sa do národného projektu NP TSP I
10 jan
0

Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (kód ITMS 2014+: 312041A138) pripravuje oznámenie o možnosti zapojenia sa do projektu pre organizácie, ktoré vykonávajú aktivity v prospech cieľovej skupiny ľudí bez domova. Ide o pilotnú aktivitu, preto sa pripravované oznámenie sústreďuje len na vybrané lokality Slovenskej republiky.

Oprávneným územím pripravovaného oznámenia budú mestá Bratislava, Martin, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina. Ďalšie mestá s počtom obyvateľov nad 50 000 – Banská Bystrica, Košice, Nitra a Poprad nie sú oprávneným územím pripravovaného oznámenia, pretože patria medzi lokality, kde budú služby terénnej sociálnej práce poskytované prostredníctvom Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie, ktoré vykonávajú aktivity v prospech ľudí bez domova vo vyššie vymenovaných lokalitách a ktoré majú jednu z nasledovných právnych subjektivít:

 • neziskové organizácie, založené v súlade so zákonom NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov;
 • cirkevné organizácie zriadené v zmysle Zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností § 6, ods. 1, písm. h), k);
 • občianske združenia (zriadené na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov).

Oznamujeme subjektom, ktoré majú záujem o zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I prostredníctvom pripravovaného oznámenia zameraného na cieľovú skupinu ľudí bez domova, že povinnou prílohou žiadostí o zapojenie sa do národného projektu bude:

 • platná akreditácia na špecializované sociálne poradenstvo (v zmysle § 88 Zákona č. 448/ 2008 o sociálnych službách).

Odporúčame potenciálnym žiadateľom, aby si z dôvodu plynulého spracúvania žiadostí zabezpečili akreditáciu v predstihu.

Okrem akreditácie budú povinnými prílohami žiadosti o zapojenie sa do národného projektu aj nasledovné dokumenty a potvrdenia:

 • potvrdenie preukazujúce splnenie povinností odvodu preddavku na poistné na zdravotné poistenie – originál alebo úradne overená kópia – nie staršie ako 3 mesiace,
 • potvrdenie preukazujúce splnenie povinností odvodu poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie – originál alebo úradne overená kópia – nie staršie ako 3 mesiace,
 • potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v priebehu dvoch rokov pred podaním žiadosti (v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov práce) – originál alebo úradne overená kópia – nie staršie ako 3 mesiace,
 • potvrdenie preukazujúce splnenie daňových povinností  – originál alebo úradne overená kópia – nie staršie ako 3 mesiace,
 • potvrdenie konkurzného súdu o tom, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii alebo v nútenej správe – originál alebo úradne overená kópia – nie staršie ako 3 mesiace,
 • výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu, resp. štatutárnych zástupcov žiadateľa.

Leave A Comment