EnglishSlovak

Terénna sociálna práca v Prakovciach

  • Domov
  • Terénna sociálna práca v Prakovciach
25 aug
0

Obec Prakovce leží v Hnileckej doline približne 40 km od Spišskej Novej Vsi povedľa rieky Hnilec vo východnej časti Slovenského Rudohoria. Terénna sociálna práca (ďalej iba TSP) v obci Prakovce je realizovaná v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I od 1. februára 2016. Za sedem rokov pôsobenia (vzhľadom na realizáciu predchádzajúcich projektov terénnej sociálnej práce) sme si vybudovali dobré meno u klientov a verejnosti. Klientmi TSP sú jednotlivci, ľudia sociálne vylúčení alebo ohrození sociálnym vylúčením, ale aj ostatní obyvatelia obce, ktorí potrebujú pomoc terénnych (sociálnych) pracovníčok.

Nezamestnanosť

K všeobecnému ´trendu´ slovenských rodín, hlavne na východnom Slovensku, patria pomerne nízke príjmy, nedostatok pracovných miest spojených s vysokou nezamestnanosťou a následnou migráciou za prácou do zahraničia. Ekonomická situácia väčšiny obyvateľov nie je dobrá. V našej obci je približne 20% nezamestnanosť a financie a hospodárenie s nimi sú najčastejším problémom. Vykonávame preto aj preventívne aktivity, kedy učíme klientov finančnej gramotnosti a motivujeme ich k správnemu hospodáreniu s finančnými prostriedkami. Terénna sociálna pracovníčka v našej obci spolupracuje najmä so základnou a materskou školou pri usmerňovaní rodičov s dôrazom na dodržiavanie pravidelnej školskej dochádzky  svojich  detí, hoci niekedy viac a niekedy menej úspešne. Pochváliť treba úsilie rodičov, ktorým záleží na vzdelaní a ktorí sa pravidelne podieľajú na domácej príprave svojich detí. Vzdelanie sa súčasne stáva nevyhnutným predpokladom pre vstup, rozbeh a postup v profesionálnom živote človeka. Schopnosť zamestnať sa je kľúčovým výsledkom úspešného vzdelávania sa. Nekvalifikovanosť dospelých je jedným z hlavných dôvodov  ich ťažkého uplatnenia na trhu práce, závislosti na sociálnych dávkach a celkovej sociálnej a hmotnej núdzi. Terénna sociálna pracovníčka úzko spolupracuje s pracovnými agentúrami a firmami, oslovuje a motivuje nezamestnaných  klientov, aby sa zúčastnili pracovných  pohovorov. Po malých krokoch aj tu vidieť úspechy, kedy si vedia klienti nájsť krátkodobú a tí skúsenejší aj dlhodobú prácu.

 

Zložitá životná situácia a pomoc terénnej sociálnej práce

Omnoho vážnejší problém nastane, ak sa rodina ocitne v nepriaznivej životnej situácii následkom ochorenia. V rámci činnosti terénnych (sociálnych) pracovníčok v Prakovciach  sme poskytli pomoc klientke so závažným ochorením. Ochorenie jej ju lekári diagnostikovali v ôsmom mesiaci posledného tehotenstva v roku 2010, kedy sa jej narodila zdravá dcérka. Klientka žije s manželom a dvomi maloletými deťmi. Najmladšia dcéra nastúpila do prvého ročníka a syn do štvrtého  ročníka základnej školy v Prakovciach. Manžel si našiel prácu za minimálnu mzdu, za ktorou musel  denne dochádzať asi 50 km od miesta bydliska. Jeho zárobok nepokrýval ani základné potreby na chod domácnosti, nehovoriac o nákladoch spojených so zdravotnou starostlivosťou a zabezpečením zdravotníckych potrieb pre svoju chorú manželku. Situácia je o to horšia, že manžel po skončení pracovnej zmluvy na dobu určitú ostal bez zamestnania. Zlú finančnú situáciu rieši príležitostnými brigádami. Klientka poberá invalidný dôchodok, z ktorého hradia nákup liekov a iných zdravotníckych pomôcok. Pri jednej z návštev terénnych pracovníčok sa klientka zdôverila s túžbou ísť medzi ľudí, ale jej zdravotný stav je natoľko vážny, že sama nedokáže prejsť  ani v byte, nie to po obci. Táto situácia nás ovplyvnila natoľko, že sme chceli klientke čím skôr pomôcť a vybavovanie  invalidného  vozíka cez poisťovňu by bolo zdĺhavé, preto sme oslovili verejnosť. V krátkom čase sa dostavila pomoc pre klientku v podobe darovania  invalidného  vozíka, ale aj hygienických potrieb. Rodina žije v ťažko dostupnom teréne mimo obce. Prostredníctvom invalidného vozíka klientka získala kontakt so sociálnym prostredím a môže sa tešiť z obyčajných vecí – ísť do obchodu alebo na rodičovské združenie. Ocenila, že je dobré mať na blízku pomocnú ruku, ktorá ju mohla sprevádzať a nasmerovať na správnych ľudí. Aj my, terénne (sociálne) pracovníčky, sme boli veľmi dojaté, keď sme rodinku stretli na kultúrnom podujatí v obci medzi ľuďmi.

Pracujeme s našimi ľuďmi ako s celistvou ľudskou osobnosťou. S našou podporou sa posúvajú dopredu. Ide síce o dlhodobý proces, ale my vidíme výsledky. Už môžeme vyhodnotiť pozitívne zmeny v životoch rodín. Cítime, že je ešte potrebné ovplyvňovať aj verejnosť a zamestnávateľov k väčšej otvorenosti a pochopeniu. Dajme všetkým ľuďom šancu, aby mohli žiť lepší život.

 

Mgr. Želmíra Pacholská terénna sociálna pracovníčka a kolektív

 

 

 

Leave A Comment