EnglishSlovak

Rozhovor s terénnou sociálnou pracovníčkou v časopise Mojmírovčan

  • Domov
  • Rozhovor s terénnou sociálnou pracovníčkou v časopise Mojmírovčan
23 aug
0

V mesačníku Mojmírovčan v novembri 2016 vyšiel rozhovor s terénnou sociálnou pracovníčkou Mgr. Simonou Čankyovou.

Prepis rozhovoru vám sprostredkovávame na našej stránke.

 

Rozhovor s terénnou sociálnou pracovníčkou v Mojmírovciach

V Mojmírovciach od apríla 2016 pokračuje terénna sociálna práca realizovaná cez Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I (NP TSP I) z finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje . Nadväzuje na národný projekt Terénna sociálna práca v obciach, realizovaný v rokoch 2012 až 2015. Prostredníctvom projektu NP TSP v obciach I, zamestnávajú Mojmírovce dve pracovníčky  – terénnu pracovníčku a terénnu sociálnu pracovníčku Mgr. Simonu Čankyovú, ktorej sme položili zopár otázok ohľadne ich činnosti v obci Mojmírovce.

Čo je cieľom projektu Terénna sociálna práca v obciach I?

Cieľom projektu je aktivizácia najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane ich účasti na trhu práce, zvýšenie kvality výkonu terénnej sociálnej práce prostredníctvom vzdelávania a priblíženie ťažko dostupných služieb pre klientov, rodiny a komunity. Cieľom terénnej sociálnej práce je prevencia vzniku, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie jednotlivca, rodiny alebo komunity, zachovanie, obnova alebo rozvoj schopnosti jednotlivca viesť samostatný život, podpora začlenenia jednotlivca do spoločnosti, prevencia sociálneho vylúčenia a riešenie krízovej sociálnej situácie jednotlivca a rodiny.

Spomínali ste sociálne vylúčenie. Čo môžeme pod týmto pojmom rozumieť?

Pod pojmom sociálne vylúčenie chápeme neschopnosť zúčastniť sa na sociálnom, ekonomickom, politickom a kultúrnom živote. Príčinou môže byť napríklad nízky príjem, zlý zdravotný stav, nedostatočné vzdelanie, slabý kontakt s majoritnou populáciou alebo diskriminácia.

Na ktoré skupiny obyvateľstva sa v práci zameriavate?

Cieľovými skupinami projektu sú marginalizované skupiny (na okraj spoločnosti vytláčané skupiny ľudí), jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou (obmedzovaním práv), chudobou alebo sociálnym vylúčením, znevýhodnení uchádzači o zamestnanie, rodiny s deťmi, neúplné rodiny, osoby so zdravotným postihnutím, nízkopríjmové domácnosti a mladí ľudia. –

Čo všetko je súčasťou vašej pracovnej náplne?

Terénna sociálna pracovníčka (TSP) a terénna pracovníčka (TP) poskytujú poradenstvo, asistenciu a sú nápomocné pri vypisovaní tlačív a žiadostí v súvislosti s dávkou v hmotnej núdzi (tiež je poskytovaná pomoc so získaním dotácie na stravu a školské pomôcky pre školopovinné deti v hmotnej núdzi), príspevkom na bývanie, príspevkom na opatrovanie, kompenzáciou ťažkého zdravotného postihnutia, podlžnosťami (žiadosť o splátkový kalendár), umiestnením do zariadenia (napr. zariadenie pre seniorov), úpravou práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode manželstva (pomoc so spísaním návrhu na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti, návrhu na určenie otcovstva, na určenie sumy výživného na dieťa a pod.) TSP a TP sú ďalej nápomocné pri komunikácií klienta s rôznymi inštitúciami, kam v prípade záujmu zabezpečujú sprievod na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, exekútorské úrady, do sociálnej poisťovne, zdravotníckych zariadené a pod.

 Ako vás môžu klienti v prípade záujmu kontaktovať?

Veľmi dôležitou súčasťou terénnej sociálnej práce je samotný záujem klienta o riešenie svojej situácie. TSP a TP môžete nájsť v budove kultúrneho domu na adrese Cintorínska 1680/15, 951 15 Mojmírovce v čase od 7:30 do 15:45 hod. (pondelok, utorok, štvrtok), od 8:00 do 17:15 hod. (streda) a od 07:30 do 13:30 hod. (v piatok). Nakoľko je pracovným priestorom TSP a TP terén (t. j. lokalita v obci Mojmírovce a okolie), v prípade potreby sú v tom čase TSP a TP zastihnuteľné na telefónnom čísle 0910 911 038. Stretnutie s terénnymi sociálnymi pracovníčkami je možné aj mimo priestorov kancelárie.

pracovnicky_mojmirovce

Publikované so súhlasom časopisu Mojmírovčan.

mojmirovcan_obrazok

Leave A Comment