EnglishSlovak

Výberové konanie na pozíciu supervízor/ supervízorka pre Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I

 • Domov
 • Výberové konanie na pozíciu supervízor/ supervízorka pre Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I
01 aug
0

Miesto práce:

 1. Banskobystrický samosprávny kraj – predovšetkým okresy Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Lučenec, Poltár, Brezno, Rimavská Sobota, Revúca – a okres Rožňava;

alebo

2. Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj – okresy Topolčany, Nitra, Šaľa, Nové Zámky, Komárno.

Očakávaný je výber jedného supervízora/ supervízorky, ktorý/ktorá bude spadať pod jednu z vyššie uvedených alternatív.

Ponúkaný plat

 Na základe zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov

Termín nástupu:

Október 2016, prípadne dohodou

Druh pracovného pomeru:

plný pracovný úväzok na dobu určitú

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Supervízor/ supervízorka bude zamestnancom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR), ktorého náplň práce zahŕňa najmä výkon nasledujúcich odborných činností v rámci Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I:

– výkon supervízie pracovníkom projektu – terénnym sociálnym pracovníkom, terénnym pracovníkom a regionálnym koordinátorom v regiónoch realizácie projektu individuálnou a skupinovou formou,  pôjde najmä o:

 

 • vytváranie priestoru pre reflexiu pracovnej činnosti a pracovného kontextu v bezpečnom prostredí supervízneho vzťahu,
 • podpora procesu učenia sa a zmeny supervidovaného/ných,
 • znižovanie rizika vyhorenia,
 • zvyšovanie miery sebareflexie,
 • poskytovanie meradiel a kritérií reálneho sebahodnotenia,
 • podpora kreatívneho myslenia,
 • podpora pri plánovaní činností,
 • riešenie etických dilem v práci odborných zamestnancov projektu,
 • vedomé uchopovanie problematiky moci v práci odborných zamestnancov, najmä hranice a distribúcia moci a zodpovednosti a ďalšie odborné činnosti súvisiace s výkonom supervízie.

Supervízia bude prebiehať väčšinou v zapojených obciach.

 

Požadované vzdelanie:

 • Vysokoškolské II. stupňa v sociálnom alebo humanitnom odbore

 a

 • akreditovaný výcvik supervízie (uchádzač priloží kópiu dokladu o absolvovaní výcviku).

 

Požadovaná prax:

Minimálne 3 roky supervíznej praxe v sociálnej oblasti. Uchádzač k žiadosti pripojí zoznam organizácií príp. fyzických osôb, ktorým poskytoval supervíziu, vrátane poskytovaného rozsahu v hodinách.

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť viesť ľudí, schopnosť riešiť konflikty.
 • Počítačové znalosti – pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office.
 • Schopnosť orientovať sa v odbornej problematike terénnej sociálnej práce a marginalizovaných rómskych komunít. Pracovná skúsenosť s vedením supervízie pre terénnych sociálnych pracovníkov je výhodou.
 • Ochota cestovať v rámci Slovenskej republiky. Výkon supervízie bude spravidla prebiehať v zapojených obciach, čo vyžaduje nutnosť cestovania supervízora/supervízorky v rámci prideleného regiónu.
 • Dobrá znalosť problematiky chudoby a sociálneho vylúčenia.
 • Vodičský preukaz skupiny B.

 

Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR je štátna rozpočtová organizácia zriadená MPSVR SR v apríli 2004 pod názvom Fond sociálneho rozvoja. Organizácia sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov zameraných najmä na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v chudobných regiónoch Slovenska.

 

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:

Verejná správa

 

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 19.09.2016 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:

 1. Motivačný list;
 2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) – iné formáty životopisov nie sú akceptované;
 3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské II. stupňa, doklad o absolvovaní akreditovaného výcviku supervízie);
 4. Potvrdenie/-ia o požadovanej 3-ročnej supervíznej praxi v sociálnej oblasti (akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti) s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte minimálne od MM/RRRR do MM/RRRR);
 5. Zoznam organizácií príp. fyzických osôb, ktorým poskytoval supervíziu, vrátane poskytovaného rozsahu v hodinách;
 6. Minimálne dve referencie.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu: martina.siskova@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

IA MPSVR SR

Špitálska 6

814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie pre NP_TSP_I_02_SV“

 

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do ukončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Vaše práva, ako dotknutej osoby, sa spravujú v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, ak máte záujem o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v životopise uveďte prosím nasledovný súhlas so spracovaním osobných údajov a pripojte k nemu svoj vlastnoručný podpis:

„V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii IA MPSVR SR, Špitálska 6, 814 55 Bratislava, IČO: 30854687 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.“

Leave A Comment