EnglishSlovak

Príbehy z práce „teréňákov NP TSP I“ – Čakanovce

  • Domov
  • Príbehy z práce „teréňákov NP TSP I“ – Čakanovce
12 júl
0

Obec Čakanovce sa 1. apríla 2016 zapojila do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I, ktorý realizuje Implementačná agentúra MPSVR SR z finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014 – 2020.


Čakanovce sa nachádzajú na juhu Slovenska v okrese Lučenec. Žije tu 1112 obyvateľov, ktorých väčšina má maďarskú národnosť. Takmer 60%, teda približne 670 ľudí, tvorí rómska komunita. V obci je k augustu 2016 okolo 200 nezamestnaných ľudí evidovaných na úrade práce, z toho 153 využíva služby „teréňákov“ (jednej terénnej sociálnej pracovníčky a dvoch terénnych pracovníkov v obci). Sociálne poradenstvo pre klientov sa preto sústreďuje vo veľkej miere na pomoc pri hľadaní práce.

Väčšina klientov má len základné vzdelanie a aj to do veľkej miery ovplyvňuje možnosti uplatnenia sa na trhu práce. Ďalším hendikepom je, že mnohí Rómovia v obci neovládajú slovenský jazyk. Paradoxom je, že na ponúkaných pracovných pozíciách sa bežne komunikuje po maďarsky, ale zasielané dokumenty a pracovný pohovor bývajú v slovenčine. Z týchto dôvodov obyvatelia obce vyhľadávajú „teréňákov“, ktorí im asistujú pri spísaní alebo preklade  žiadostí o zamestnanie, životopisov či motivačných listov. Ľudia využívajú služby „tereňákov“ aj  v komunikácii s úradmi. Na základe skúseností sa ukazuje, že ich prítomnosť býva prínosom nielen pre jazykovú bariéru, ale za ich účasti sa úradníci nezriedka venujú riešeniu problémov klientov s oveľa vyšším nasadením než v prípade, keď sa človek na nich obráti sám. Klienti tak získavajú kompetencie a zručnosti nevyhnutné pre komunikáciu s inštitúciami a v neposlednom rade aj zdravú dávku potrebnej asertivity. V oblasti zamestnanosti sa „teréňáci“ z Čakanoviec môžu pochváliť, že aj vďaka ich pomoci je v súčasnosti v neďalekej nábytkárskej firme na plné úväzky zamestnaných 6 ich klientov a cez úrad práce sa prihlásilo ďalších takmer 50 uchádzačov na absolvovanie certifikovaného opatrovateľského kurzu. Približne 30 z nich poskytne úrad práce možnosť vzdelávať sa a neskôr sa uchádzať o prácu opatrovateľov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Okrem  poskytovania intervencií vo vyššie spomínaných oblastiach a systematickej práce s dospelými sa „teréňáci“ v Čakanovciach venujú aj deťom. Pracovníci venujú pozornosť školskej dochádzke detí, počas školských prázdnin zabezpečujú zmysluplné a najmä bezpečné využitie voľného času detí.  Dôraz kladú tiež na poradenstvo pre rodičov, pričom sa zameriavajú na praktické stránky školského života ich detí, zlepšovanie podmienok pre prípravu na vyučovanie, ako aj na zvyšovanie rodičovských zručností mladých rodičovských párov.

Terénni sociálni pracovníci tiež motivujú rodičov a deti k spoločným aktivitám, ktoré napomáhajú k posilňovaniu rodinných pút.

„Pracujeme s celou rodinou. Vieme o deťoch  takmer všetko. Vieme, čo sa deje u nich doma medzi rodičmi. Sme ich poradcovia, dôverníci, sprievodcovia. Chceme deti čo najviac posilniť a povzbudiť, aby sme ich pripravili na lepší budúci život. Je to práca, ktorá mnohokrát zasahuje aj do nášho voľného času, ale výsledky je vidieť už dnes, a to nás teší,“ hovorí  terénny pracovník Mário Botoš. 

Organizovaním spoločných súťaží či prehliadok chcú podporovať najmä súdržnú atmosféru v rodine, odstraňovať bariéry v komunikácii, či predchádzať konfliktom medzi rodičmi a deťmi. Jednou z mnohých aktivít v spolupráci s Obecným úradom Čakanovce, občianskym združením Rómske Hviezdy a ZŠ Čakanovce je aj súťaž pod názvom „Ki, mit tud? – Kto, čo vie?“, kde mladšie aj staršie deti súťažili v speve, tanci a recitovaní. Ako všetky deti, sú aj deti z vylúčených komunít obdarené talentom a túžbou presadiť sa, avšak k rozvoju ich talentu im chýbajú financie a niekedy i podpora zo strany rodiny. Tento hendikep sa v Čakanovciach snažia odstrániť svojou podporou aj „teréňáci“, napr. pod vedením p. Botoša založili tanečnú skupinu FLAMENGO.

„Sme veľmi radi a hlavne sme hrdí na naše deti, ak vidíme, že talent, ktorým sú obdarované, rozvíjajú a využívajú v tom správnom smere,“ povedal Botoš, ktorý sa 16 rokov venoval spoločenským tancom a hudbe a dnes vo svojom voľnom čase zadarmo odovzdáva svoje schopnosti deťom.

Tanečný súbor vystupuje nielen v Čakanovciach, ale tiež v okolitých obciach: Šávoľ, Bulhary a Čamovce. Veľmi pekným výsledkom jeho práce je aj to, že dve talentované dievčatá prijali do letného tábora Black & White – žime spolu!, ktorý organizuje občianske združenie Equity pre 24 vybraných detí z celého Slovenska v spolupráci s Vianočným bazárom chalaňov (charitatívny projekt hercov L. Latináka, J. Kempku, M. Miezgu a R. Jakaba, ktorí vyzbierané peniaze z bazáru darujú vybraným organizáciám a tento letný tábor pre talentované deti podporili už štvrtýkrát). Deti absolvovali týždenný pobyt nabitý zábavou, poznaním, kultúrou, športom v prostredí Banskej Štiavnice, pričom od organizátorov mali hradené všetky náklady.

Erzsika Márkušová – kresba, účastníčka letného tábora Black & White - žime spolu!

Erzsika Márkušová – kresba, účastníčka letného tábora Black & White – žime spolu!

Systematická, cieľavedomá práca „teréňákov“ a budovanie vzťahov s ľuďmi, s ktorými pracujú, je jedným z najdôležitejších aspektov ich práce a neoddeliteľnou súčasťou kvalitnej terénnej sociálnej práce, ktorá v obci Čakanovce prináša pozitívne výsledky.

Spracovala: Soňa Holíková

Leave A Comment