EnglishSlovak

Informácia o výsledkoch posudzovania žiadostí v rámci druhej uzávierky Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do NP TSP I

  • Domov
  • Informácia o výsledkoch posudzovania žiadostí v rámci druhej uzávierky Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do NP TSP I
04 mar
0

Na zasadnutí Riadiaceho výboru (ďalej aj „RV“) Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej aj „NP TSP I“) vo štvrtok 03. marca 2016 prebehlo hodnotenie žiadostí subjektov o zapojenie sa do NP TSP I, ktoré poslali svoju žiadosť do termínu druhej uzávierky oznámenia o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do NP TSP I (ďalej aj „oznámenie“), tj. do 03. februára 2016 s možnosťou zaslania nevyhnutnej dokumentácie do 28. februára 2016.

 

V termíne druhej uzávierky oznámenia bolo na IA MPSVR SR podaných celkovo 139 žiadostí. Riadiaci výbor na základe stanovených kritérií (viď nižšie) rozhodol o schválení 66 žiadostí podaných z regiónov celej SR s výnimkou Bratislavského kraja (tabuľka 1) a 4 žiadostí podaných subjektami z Bratislavského samosprávneho kraja (tabuľka 2). 21 subjektov – obcí a MVO – bolo zaradených do zásobníka subjektov, ktoré bude IA MPSVR SR v stanovenom poradí oslovovať s ponukou na zapojenie sa do projektu v prípade, ak to budú personálne a finančné kapacity projektu umožňovať (tabuľka 3). 30 žiadostí bolo neschválených (tabuľka 4) a 18 žiadostí bolo vyradených v procese administratívnej kontroly z dôvodu nesúladu s podmienkami oznámenia (tabuľka 5). 

 

Schváleným subjektom bude IA MPSVR SR zasielať 3 rovnopisy vytlačenej zmluvy o spolupráci, ktoré je potrebné podpísať štatutárom obce a zaslať na adresu IA MPSVR SR spolu s overenými podpisovými vzormi (príloha zmluvy o spolupráci, dostupná v sekcii Dokumenty alebo tu).

 

Od 01. apríla 2016 môžu v rámci NP TSP I nastúpiť bez nového výberového konania v schválených obciach na pozície TSP a TP len zamestnanci zamestnaní k 31.10.2015 v daných obciach v rámci NP TSP na pozíciách TSP alebo ATSP. V prípade, ak zamestnanec tieto podmienky spĺňa, avšak na pozícii TSP alebo ATSP pracoval v inej obci, musí absolvovať nové výberové konanie.

 

Všetci nastupujúci zamestnanci musia spĺňať minimálne kvalifikačné predpoklady, stanovené v prílohe č. 3 Príručky pre spolupracujúce subjekty, Informácia o predpokladoch odbornej spôsobilosti je dostupná aj tu.

 

Skutočnosť, že zamestnanci boli k 31.10.2015 zamestnaní na pozíciách TSP alebo ATSP a splnenie minimálnych kvalifikačných predpokladov deklaruje zamestnávateľ prostredníctvom dokumentu s názvom „Potvrdenie o zamestnávaní a kvalifikácii zamestnancov financovaných v rámci NP Terénna sociálna práca I“, ktorý je zasielaný spolu so zmluvou o spolupráci, na stiahnutie je dostupný tu.  Potvrdenie je zamestnávateľ povinný zaslať na adresu IA MPSVR SR najneskôr s prvým čestným prehlásením o výkone TSP zo strany obce alebo MVO po ukončení prvého mesiaca realizácie TSP v rámci NP TSP I.

 

V prípade, ak rozhodnutím Riadiaceho výboru NP TSP I bol počet TSP alebo TP znížený v porovnaní s počtom TSP alebo ATSP v predchádzajúcom národnom projekte (NP TSP), zamestnávateľ rozhoduje o tom, ktorí zamestnanci budú zamestnaní v rámci projektu NP TSP I v súlade s minimálnymi kvalifikačnými a osobnostnými predpokladmi v zmysle požiadaviek NP TSP I.

 

V prípade akýchkoľvek pochybností o napĺňaní nevyhnutných predpokladov potenciálnych zamestnancov pre výkon TSP v rámci NP TSP I, je možné obrátiť sa telefonicky na odbornú garantku projektu a na hlavného koordinátora – metodika projektu, na telefónnom čísle 02 / 2043 1303 alebo mailom na nptsp@ia.gov.sk.

 

Kritériá výberu subjektov do národného projektu TSP v obciach I odrážajú predovšetkým mieru potreby poskytovania služieb terénnej sociálnej práce v danej lokalite. Ide o kvantitatívne kritériá v nasledujúcich oblastiach: a) kontinuita výkonu TSP v danej lokalite, b) vyvažovanie regionálnych disparít: miera nezamestnanosti v okrese a miera dlhodobej nezamestnanosti v príslušnej lokalite, c) počet predstaviteľov cieľovej skupiny ľudí žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách v príslušnej lokalite, d) pomer počtu predstaviteľov ľudí žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách k celkovému počtu obyvateľov v príslušnej lokalite, e) geografická segregácia ľudí z cieľovej skupiny ľudí žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách v danej lokalite a f) synergia sociálnych politík zameraných na sociálnu inklúziu: prítomnosť komunitného centra, krízového resp. nízkoprahového centra a programu Zdravé komunity v lokalite žiadateľa.

 

Tabuľka č. 1: Zoznam schválených žiadostí subjektov z celej SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja

p.č. Žiadateľ Obec Okres Kraj Počet TSP Počet TP
1 Bajany Bajany Michalovce Košický 1 0
2 Partnerstvo sociálnej inklúzie okresov Stropkov a Medzilaborce Bukovce Stropkov Prešovský 1 0
3 Bziny Bziny Dolný Kubín Žilinský 1 0
4 Cigeľka Cigeľka Bardejov Prešovský 1 0
5 Čata Čata Levice Nitriansky 1 1
6 Dražice Dražice Rimavská Sobota Banskobystrický 1 0
7 Dvory nad Žitavou Dvory nad Žitavou Nové Zámky Nitriansky 1 1
8 Egreš Egreš Trebišov Košický 1 1
9 Galanta Galanta Galanta Trnavský 1 1
10 Gemer Gemer Revúca Banskobystrický 1 1
11 Holiša Holiša Lučenec Banskobystrický 1 1
12 Hontianske Moravce Hontianske Moravce Krupina Banskobystrický 1 1
13 Hontianske Nemce Hontianske Nemce Krupina Banskobystrický 1 0
14 Hradište Hradište Poltár Banskobystrický 1 1
15 Hrnčiarske Zalužany Hrnčiarske Zalužany Poltár Banskobystrický 1 0
16 EURO-DONO, n.o. Hunkovce Svidník Prešovský 1 0
17 Chynorany Chynorany Partizánske Trenčiansky 1 0
18 Janova Lehota Janova Lehota Žiar nad Hronom Banskobystrický 1 0
19 Jarabina Jarabina Stará Ľubovňa Prešovský 1 1
20 EURO-DONO, n.o. Kačanov Michalovce Košický 1 1
21 EURO-DONO, n.o. Kapišová Svidník Prešovský 1 0
22 Kapušanské Kľačany Kapušanské Kľačany Michalovce Košický 1 1
23 Kosihovce Kosihovce Veľký Krtíš Banskobystrický 1 1
24 Kravany Kravany Poprad Prešovský 1 0
25 Krivany Krivany Sabinov Prešovský 1 1
26 Krupina Krupina Krupina Banskobystrický 1 1
27 Občianske združenie Dom nádeje Martin Martin Žilinský 1 0
28 Modrany Modrany Komárno Nitriansky 1 1
29 Mojmírovce Mojmírovce Nitra Nitriansky 1 1
30 Mučín Mučín Lučenec Banskobystrický 1 1
31 Nižná Olšava Nižná Olšava Stropkov Prešovský 1 0
32 Nižný Hrabovec Nižný Hrabovec Vranov nad Topľou Prešovský 1 1
33 Nové Zámky Nové Zámky Nové Zámky Nitriansky 1 1
34 Ožďany Ožďany Rimavská Sobota Banskobystrický 1 1
35 Pašková Pašková Rožňava Košický 1 1
36 Pavlovce Pavlovce Vranov nad Topľou Prešovský 1 0
37 Podolínec Podolínec Stará Ľubovňa Prešovský 1 1
38 Prenčov Prenčov Banská Štiavnica Banskobystrický 1 0
39 Grécko-katolícka charita Prešov Prešov Prešov Prešovský 1 0
40 Radnovce Radnovce Rimavská Sobota Banskobystrický 1 1
41 Ratková Ratková Revúca Banskobystrický 1 1
42 Rejdová Rejdová Rožňava Košický 1 1
43 Ružomberok Ružomberok Ružomberok Žilinský 1 1
44 Seňa Seňa Košice okolie Košický 1 1
45 Sirník Sirník Trebišov Košický 1 0
46 Spišská Stará Ves Spišská Stará Ves Kežmarok Prešovský 1 1
47 Spišské Bystré Spišské Bystré Poprad Prešovský 1 1
48 Stará Kremnička Stará Kremnička Žiar nad Hronom Banskobystrický 2 0
49 Sútor Sútor Rimavská Sobota Banskobystrický 1 1
50 Svätý Peter Svätý Peter Komárno Nitriansky 1 1
51 Svit Svit Poprad Prešovský 1 0
52 Šaľa Šaľa Šaľa Nitriansky 1 1
53 Šumiac Šumiac Brezno Banskobystrický 1 2
54 Tekovské Lužany Tekovské Lužany Levice Nitriansky 1 1
55 Topoľčany Topoľčany Topoľčany Nitriansky 1 1
56 Tornaľa Tornaľa Revúca Banskobystrický 1 1
57 Veľký Horeš Veľký Horeš Trebišov Košický 1 1
58 Občianske združenie sociálne postihnutých a znevýhodnených občanov Veľký Krtíš Veľký Krtíš Banskobystrický 1 0
59 Veľký Meder Veľký Meder Dunajská Streda Trnavský 1 1
60 Vŕbnica Vŕbnica Michalovce Košický 1 1
61 Vrútky Vrútky Martin Žilinský 1 1
62 Vyškovce nad Ipľom Vyškovce nad Ipľom Levice Nitriansky 1 1
63 Vyšný Žipov Vyšný Žipov Vranov nad Topľou Prešovský 1 0
64 Zlaté Moravce Zlaté Moravce Zlaté Moravce Nitriansky 1 1
65 Želiezovce Želiezovce Levice Nitriansky 1 1
66 Žihárec Žihárec Šaľa Nitriansky 1 1

 

Tabuľka č. 2: Zoznam schválených žiadostí subjektov z Bratislavského samosprávneho kraja

p.č. Žiadateľ Obec Okres Kraj Počet TSP Počet TP
1 Malacky Malacky Malacky Bratislavský 1 1
2 Pezinok Pezinok Pezinok Bratislavský 1 0
3 Člověk v tísni, o.p.s. Plavecký Štvrtok Malacky Bratislavský 1 1
4 Tomášov Tomášov Senec Bratislavský 1 0

 

Tabuľka č. 3: Zoznam subjektov zaradených do zásobníka subjektov 

p.č. Žiadateľ Obec Okres Kraj Počet TSP Počet TP
1 Vojka Vojka Trebišov Košický 1 1
2 Helcmanovce Helcmanovce Gelnica Košický 1 1
3 Muráň Muráň Revúca Banskobystrický 1 1
4 Spišská Belá Spišská Belá Kežmarok Prešovský 1 1
5 Združenie mladých Rómov Valaská Brezno Banskobystrický 1 1
6 Brezina Brezina Trebišov Košický 1 0
7 Utekáč Utekáč Poltár Banskobystrický 1 0
8 Veľké Slemence Veľké Slemence Michalovce Košický 1 0
9 Kolbovce Kolbovce Stropkov Prešovský 1 0
10 Nesvady Nesvady Komárno Nitriansky 1 0
11 Dobrá Dobrá Trebišov Košický 1 0
12 Streda nad Bodrogom Streda nad Bodrogom Trebišov Košický 1 0
13 Zemplínska Nová Ves Zemplínska Nová Ves Trebišov Košický 1 0
14 Skalica Skalica Skalica Trnavský 1 1
15 Smolník Smolník Gelnica Košický 1 0
16 Bátorové Kosihy Bátorové Kosihy Komárno Nitriansky 1 0
17 Vinodol Vinodol Nitra Nitriansky 1 0
18 Slovinky Slovinky Spišská Nová Ves Košický 1 0
19 Budkovce Budkovce Michalovce Košický 1 0
20 Šurany Šurany Nové Zámky Nitriansky 1 1
21 Brezová pod Bradlom Brezová pod Bradlom Myjava Trenčiansky 1 0

 

Tabuľka č. 4: Zoznam neschválených žiadostí 

p.č. Žiadateľ Obec Okres Kraj
1 Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš Prešov Prešov Prešovský
2 EURO-DONO, n.o. Dubová Svidník Prešovský
3 Mudroňovo Mudroňovo Komárno Nitriansky
4 Dôstojný život a inklúzia Stropkov Stropkov Prešovský
5 Sokoľ Sokoľ Košice okolie Košický
6 Chuť ŽIŤ Bziny Dolný Kubín Žilinský
7 Večelkov Večelkov Rimavská Sobota Banskobystrický
8 Klin nad Bodrogom Klin nad Bodrogom Trebišov Košický
9 Malý Kamenec Malý Kamenec Trebišov Košický
10 Veľké Ludince Veľké Ludince Levice Nitriansky
11 Svätá Mária Svätá Mária Trebišov Košický
12 Teplý Vrch Teplý Vrch Rimavská Sobota Banskobystrický
13 EURO-DONO, n.o. Vyšná Jedľová Svidník Prešovský
14 Spirit n.o. Brezov Bardejov Prešovský
15 Geča Geča Košice okolie Košický
16 Brehy Brehy Žarnovica Banskobystrický
17 Charita Modra, n.o. Šenkvice Pezinok Bratislavský
18 Veľká Čalomija Veľká Čalomija Veľký Krtíš Banskobystrický
19 Slaská Slaská Žiar nad Hronom Banskobystrický
20 Župkov Župkov Žarnovica Banskobystrický
21 Horné Hámre Horné Hámre Žarnovica Banskobystrický
22 Vyhne Vyhne Žiar nad Hronom Banskobystrický
23 Brusno Brusno Banská Bystrica Banskobystrický
24 Dudince Dudince Krupina Banskobystrický
25 Ladce Ladce Ilava Trenčiansky
26 Sklené Teplice Sklené Teplice Žiar nad Hronom Banskobystrický
27 Charita Modra, n.o. Častá Pezinok Bratislavský
28 Charita Modra, n.o. Dubová Pezinok Bratislavský
29 Klin Klin Námestovo Žilinský
30 Solčany Solčany Topoľčany Nitriansky

 

Tabuľka č. 5: Zoznam žiadostí vyradených z procesu hodnotenia v rámci administratívnej kontroly

p.č. Žiadateľ Obec Okres Kraj Dôvod vyradenia žiadosti
1 Brusnica Brusnica Stropkov Prešovský Nepredloženie žiadosti v tlačenej podobe.
2 Budmerice Budmerice Pezinok Bratislavský Nepredloženie žiadosti v tlačenej podobe.
3 Holíč Holíč Skalica Trnavský Nepredloženie žiadosti v tlačenej podobe.
4 Hrabičov Hrabičov Žarnovica Banskobystrický Nepredloženie žiadosti v tlačenej podobe.
5 ROMANI ARCHA Kamienka Stará Ľubovňa Prešovský Nepredloženie žiadosti v tlačenej podobe.
6 Kolárovo Kolárovo Komárno Nitriansky Nepredloženie žiadosti v tlačenej podobe.
7 Košice – Džungľa Košice – Džungľa Košice Košický Neoprávnené územie realizácie NP TSP I.
8 Asociácia prijímateľov sociálnych služieb Košice – Luník IX Košice Košický Neoprávnené územie realizácie NP TSP I.
9 Asociácia prijímateľov sociálnych služieb Košice – sídl. Ťahanovce Košice Košický Neoprávnené územie realizácie NP TSP I.
10 Košice Šaca Košice Šaca Košice Košický Neoprávnené územie realizácie NP TSP I.
11 NEEKA Slovakia n.o. Košice Západ Košice Košický Neoprávnené územie realizácie NP TSP I.
12 Orechová Potôň Orechová Potôň Dunajská Streda Trnavský Nepredloženie žiadosti v tlačenej podobe.
13 Orovnica Orovnica Žarnovica Banskobystrický Nepredloženie žiadosti v tlačenej podobe.
14 Prestavlky Prestavlky Žiar nad Hronom Banskobystrický Nepredloženie žiadosti v tlačenej podobe.
15 JEKH DROM Važec Liptovský Mikuláš Žilinský Odstúpenie od žiadosti.
16 Komunitné Centrum Menšín Veľký Krtíš Veľký Krtíš Banskobystrický Nepredloženie žiadosti v tlačenej podobe.
17 OZ Permoník Zlatá Baňa Prešov Prešovský Nepredloženie žiadosti v tlačenej podobe.
18 Zlaté Zlaté Bardejov Prešovský Nepredloženie žiadosti v tlačenej podobe.

Leave A Comment