EnglishSlovak

Informácia o výsledkoch posudzovania žiadostí v rámci prvej uzávierky Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do NP TSP I

  • Domov
  • Informácia o výsledkoch posudzovania žiadostí v rámci prvej uzávierky Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do NP TSP I
22 jan
0

Na zasadnutí Riadiaceho výboru (ďalej aj „RV“) Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej aj „NP TSP I“) vo štvrtok 21. januára 2016 prebehlo hodnotenie žiadostí subjektov o zapojenie sa do NP TSP I, ktoré boli v predchádzajúcom programovom období zapojené do Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach a ktoré poslali svoju žiadosť do termínu prvej uzávierky oznámenia o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do NP TSP I (ďalej aj „oznámenie“), tj. do 14. januára 2016.

Riadiaci výbor rozhodol, že so 158 obcami má IA MPSVR SR obratom uzavrieť zmluvu o spolupráci (ďalej aj „zmluva“). Žiadosti ostatných subjektov budú posudzované na nasledujúcom stretnutí RV, po uplynutí termínu druhej uzávierky oznámenia, ktorý je stanovený na 03. februára 2016. Zoznam subjektov schválených na zasadnutí RV 21. januára 2016 sa nachádza v tabuľke nižšie na tejto stránke, na stiahnutie je k dispozícii tu.

Schváleným subjektom bude IA MPSVR SR zasielať 3 rovnopisy vytlačenej zmluvy o spolupráci, ktoré je potrebné podpísať štatutárom obce a zaslať na adresu IA MPSVR SR spolu s overenými podpisovými vzormi (príloha zmluvy o spolupráci, dostupná v sekcii Dokumenty alebo tu).

Informácia pre žiadateľov, ktorí majú záujem realizovať terénnu sociálnu prácu v rámci NP TSP I od 01.02.2016

V prípade, ak má obec záujem začať realizovať TSP v rámci NP TSP I od 01. februára 2016, je potrebné zabezpečiť, aby bola zmluva o spolupráci podpísaná oboma zmluvnými stranami najneskôr v piatok 29. januára 2016 do 10.00 hod. Z tohto dôvodu ponúkame schváleným subjektom možnosť podpísať zmluvu v sídle IA MPSVR SR v Bratislave. Ak sa rozhodnete pre tento postup, prosím informujte nás na emailovej adrese nptsp@ia.gov.sk alebo na telefónnom čísle 02/ 2043 1303 najneskôr do pondelka 25. januára 2016 do 12.00 hod., po tomto termíne budú zmluvy odoslané poštou.

Od 01. februára 2016 môžu v rámci NP TSP I nastúpiť bez nového výberového konania v schválených obciach na pozície TSP a TP len zamestnanci zamestnaní k 31.10.2015 v daných obciach v rámci NP TSP na pozíciách TSP alebo ATSP. V prípade, ak zamestnanec tieto podmienky spĺňa, avšak na pozícii TSP alebo ATSP pracoval v inej obci, musí absolvovať nové výberové konanie.

Všetci nastupujúci zamestnanci musia spĺňať minimálne kvalifikačné predpoklady, stanovené v prílohe č. 3 Príručky pre spolupracujúce subjekty, Informácia o predpokladoch odbornej spôsobilosti je dostupná aj tu.

Skutočnosť, že zamestnanci boli k 31.10.2015 zamestnaní na pozíciách TSP alebo ATSP a splnenie minimálnych kvalifikačných predpokladov deklaruje zamestnávateľ prostredníctvom dokumentu s názvom „Potvrdenie o zamestnávaní a kvalifikácii zamestnancov financovaných v rámci NP Terénna sociálna práca I“, ktorý je zasielaný spolu so zmluvou o spolupráci, na stiahnutie je dostupný tu.  Potvrdenie je zamestnávateľ povinný zaslať na adresu IA MPSVR SR najneskôr s prvým čestným prehlásením o výkone TSP zo strany obce po ukončení prvého mesiaca realizácie TSP v rámci NP TSP I.

V prípade, ak rozhodnutím Riadiaceho výboru NP TSP I bol počet TSP alebo TP znížený v porovnaní s počtom TSP alebo TP v predchádzajúcom národnom projekte (NP TSP), zamestnávateľ rozhoduje o tom, ktorí zamestnanci budú zamestnaní v rámci projektu NP TSP I v súlade s minimálnymi kvalifikačnými a osobnostnými predpokladmi v zmysle požiadaviek NP TSP I.

V prípade akýchkoľvek pochybností o napĺňaní nevyhnutných predpokladov potenciálnych zamestnancov pre výkon TSP v rámci NP TSP I, je možné obrátiť sa telefonicky na odbornú garantku projektu a na hlavného koordinátora – metodika projektu, na telefónnom čísle 02 / 2043 1303 alebo mailom na nptsp@ia.gov.sk.

 

Zoznam subjektov, s ktorými bude na základe rozhodnutia RV NP TSP I zo dňa 21. januára 2016 uzavretá zmluva o spolupráci s IA MPSVR SR: 

p.č. Obec Okres Kraj TSP TP
1 Abovce Rimavská Sobota Banskobystrický 1 1
2 Abranovce Prešov Prešovský 1 1
3 Bačkov Trebišov Košický 1 1
4 Barca Rimavská Sobota Banskobystrický 1 0
5 Belina Lučenec Banskobystrický 1 2
6 Benkovce Vranov nad Topľou Prešovský 1 0
7 Bežovce Sobrance Košický 1 1
8 Blatné Remety Sobrance Košický 1 2
9 Boťany Trebišov Košický 1 2
10 Breznica Stropkov Prešovský 1 1
11 Bušince Veľký Krtíš Banskobystrický 1 1
12 Buzica Košice okolie Košický 1 1
13 Bžany Stropkov Prešovský 1 0
14 Cernina Svidník Prešovský 1 0
15 Cinobaňa Poltár Banskobystrický 1 1
16 Čakanovce Lučenec Banskobystrický 1 2
17 Čamovce Lučenec Banskobystrický 1 1
18 Čelovce Veľký Krtíš Banskobystrický 1 2
19 Čierna nad Tisou Trebišov Košický 2 3
20 Čierny Balog Brezno Banskobystrický 2 2
21 Čirč Stará Ľubovňa Prešovský 1 1
22 Čoltovo Rožňava Košický 1 1
23 Detva Detva Banskobystrický 1 2
24 Dobšiná Rožňava Košický 1 3
25 Dravce Levoča Prešovský 1 1
26 Dulovce Komárno Nitriansky 1 1
27 Ďurkov Košice okolie Košický 1 0
28 Fiľakovo Lučenec Banskobystrický 2 2
29 Frička Bardejov Prešovský 1 1
30 Gánovce Poprad Prešovský 1 0
31 Gemerský Jablonec Rimavská Sobota Banskobystrický 1 0
32 Gerlachov Bardejov Prešovský 1 1
33 Gortva Rimavská Sobota Banskobystrický 1 1
34 Handlová Prievidza Trenčiansky 2 2
35 Hanušovce nad Topľou Vranov nad Topľou Prešovský 2 2
36 Hnúšťa Rimavská Sobota Banskobystrický 2 3
37 Hodejov Rimavská Sobota Banskobystrický 1 3
38 Hontianske Tesáre Krupina Banskobystrický 1 1
39 Hrabské Bardejov Prešovský 1 1
40 Hraň Trebišov Košický 1 2
41 Hrušov Veľký Krtíš Banskobystrický 1 1
42 Hucín Revúca Banskobystrický 1 2
43 Hurbanovo Komárno Nitriansky 1 1
44 Chrámec Rimavská Sobota Banskobystrický 1 1
45 Chrastince Veľký Krtíš Banskobystrický 1 1
46 Chvalová Revúca Banskobystrický 1 1
47 Iňačovce Michalovce Košický 1 2
48 Janice Rimavská Sobota Banskobystrický 1 1
49 Jelšava Revúca Banskobystrický 3 3
50 Kendice Prešov Prešovský 1 2
51 Kesovce Rimavská Sobota Banskobystrický 1 1
52 Kojatice Prešov Prešovský 1 1
53 Kokava nad Rimavicou Poltár Banskobystrický 1 2
54 Kolačkov Stará Ľubovňa Prešovský 1 1
55 Kučín Vranov nad Topľou Prešovský 1 0
56 Kurima Bardejov Prešovský 1 0
57 Kurov Bardejov Prešovský 1 1
58 Kyjov Stará Ľubovňa Prešovský 1 1
59 Laškovce Michalovce Košický 1 2
60 Leles Trebišov Košický 1 2
61 Lemešany Prešov Prešovský 1 2
62 Letanovce Spišská Nová Ves Košický 2 2
63 Liptovská Porúbka Liptovský Mikuláš Žilinský 1 1
64 Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Žilinský 2 1
65 Litava Krupina Banskobystrický 1 1
66 Lok Levice Nitriansky 1 0
67 Lomnička Stará Ľubovňa Prešovský 3 3
68 Lovinobaňa Lučenec Banskobystrický 1 1
69 Ľubotín Stará Ľubovňa Prešovský 1 2
70 Lučenec Lučenec Banskobystrický 2 2
71 Lukov Bardejov Prešovský 1 1
72 Malcov Bardejov Prešovský 1 1
73 Málinec Poltár Banskobystrický 1 1
74 Malý Slavkov Kežmarok Prešovský 1 1
75 Marcelová Komárno Nitriansky 1 1
76 Markovce Michalovce Košický 1 1
77 Martin Martin Žilinský 1 2
78 Michaľany Trebišov Košický 1 1
79 Miková Stropkov Prešovský 1 0
80 Modrý Kameň Veľký Krtíš Banskobystrický 1 1
81 Moldava nad Bodvou Košice okolie Košický 3 3
82 Muránska Dlhá Lúka Revúca Banskobystrický 1 2
83 Nitra nad Ipľom Lučenec Banskobystrický 1 1
84 Nižná Myšľa Košice okolie Košický 1 1
85 Nižná Slaná Rožňava Košický 1 2
86 Nižný Tvarožec Bardejov Prešovský 1 1
87 Novosad Trebišov Košický 1 1
88 Ochtiná Rožňava Košický 1 1
89 Olejníkov Sabinov Prešovský 1 1
90 Ozdín Poltár Banskobystrický 1 0
91 Palota Medzilaborce Prešovský 1 1
92 Partizánske Partizánske Trenčiansky 2 0
93 Plešivec Rožňava Košický 1 2
94 Poltár Poltár Banskobystrický 2 2
95 Prakovce Gelnica Košický 1 2
96 Prešov Prešov Prešovský 2 2
97 Prosačov Vranov nad Topľou Prešovský 1 1
98 Pukanec Levice Nitriansky 1 1
99 Radzovce Lučenec Banskobystrický 1 2
100 Rakytník Rimavská Sobota Banskobystrický 1 1
101 Rankovce Košice okolie Košický 1 2
102 Revúca Revúca Banskobystrický 1 2
103 Rimavská Seč Rimavská Sobota Banskobystrický 2 2
104 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Banskobystrický 3 3
105 Rimavské Janovce Rimavská Sobota Banskobystrický 1 2
106 Rovné Svidník Prešovský 1 1
107 Roztoky Svidník Prešovský 1 1
108 Rožkovany Sabinov Prešovský 1 1
109 Rožňava Rožňava Košický 2 2
110 Ruská Nová Ves Prešov Prešovský 1 1
111 Sása Revúca Banskobystrický 1 1
112 Sečovská Polianka Vranov nad Topľou Prešovský 1 1
113 Selice Šaľa Nitriansky 1 2
114 Skrabské Vranov nad Topľou Prešovský 1 1
115 Slavošovce Rožňava Košický 1 2
116 Slovenská Ves Kežmarok Prešovský 1 1
117 Slovenské Nové Mesto Trebišov Košický 1 1
118 Snakov Bardejov Prešovský 1 1
119 Snina Snina Prešovský 2 3
120 Spišské Podhradie Levoča Prešovský 1 2
121 Spišský Hrhov Levoča Prešovský 1 1
122 Strážske Michalovce Košický 2 1
123 Stročín Svidník Prešovský 1 1
124 Stropkov Stropkov Prešovský 3 2
125 Súdovce Krupina Banskobystrický 1 0
126 Sveržov Bardejov Prešovský 1 1
127 Svidník Svidník Prešovský 1 2
128 Šahy Levice Nitriansky 1 1
129 Šalov Levice Nitriansky 1 1
130 Šamudovce Michalovce Košický 1 1
131 Šarišské Michaľany Sabinov Prešovský 1 1
132 Šarovce Levice Nitriansky 1 1
133 Šávoľ Lučenec Banskobystrický 1 1
134 Šimonovce Rimavská Sobota Banskobystrický 1 1
135 Štítnik Rožňava Košický 1 1
136 Terňa Prešov Prešovský 1 1
137 Tisovec Rimavská Sobota Banskobystrický 2 1
138 Torysa Sabinov Prešovský 1 2
139 Trnava Trnava Trnavský 2 0
140 Uhorské Poltár Banskobystrický 1 1
141 Ulič Snina Prešovský 1 0
142 Valaliky Košice okolie Košický 1 2
143 Veľká nad Ipľom Lučenec Banskobystrický 1 1
144 Veľké Dravce Lučenec Banskobystrický 1 1
145 Veľkrop Stropkov Prešovský 1 1
146 Veľký Blh Rimavská Sobota Banskobystrický 1 1
147 Veľký Šariš Prešov Prešovský 1 2
148 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou Prešovský 3 3
149 Vrbov Kežmarok Prešovský 1 0
150 Vyšná Olšava Stropkov Prešovský 1 1
151 Vyšný Mirošov Svidník Prešovský 1 1
152 Zacharovce Rimavská Sobota Banskobystrický 1 1
153 Zbudské Dlhé Humenné Prešovský 1 2
154 Zvolen Zvolen Banskobystrický 2 3
155 Zvolenská Slatina Zvolen Banskobystrický 1 2
156 Žalobín Vranov nad Topľou Prešovský 1 1
157 Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom Banskobystrický 1 1
158 Žilina Žilina Žilinský 1 0

Leave A Comment