EnglishSlovak

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (zameraného najmä na MRK) - uzatvorené 3.2.2016

 • Domov
 • Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (zameraného najmä na MRK) – uzatvorené 3.2.2016
31 dec
0

Názov projektu: Terénna sociálna práca v obciach I 

Operačný program: Ľudské zdroje (OP ĽZ) 

 Prioritná os (číslo a názov): 4 Sociálne začlenenie 

Investičná priorita prioritnej osi 4.1: Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti

Špecifický cieľ 4.1.1: Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce

ITMS:

Kód/číslo oznámenia: NP TSP I/ 01-2016

Dátum zverejnenia oznámenia: 31.12.2015

Dátum uzavretia oznámenia:

 

 1. Obce, ktoré v októbri 2015 realizovali terénnu sociálnu prácu v rámci NP TSP: 14.01.2016
 2. Ostatní žiadatelia: 03.02.2016

 

Schválil: Ing. Martin Ružička, generálny riaditeľ
Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁRODNOM PROJEKTE

Implementačná agentúra MPSVR SR (ďalej len „IA MPSVR SR“) je prijímateľom NFP v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej len „NP TSP I“ a/alebo „projekt“) financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. NP TSP I sa realizuje na celom území Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote v spoločnosti prostredníctvom systematickej podpory a podpory inovácií terénnej sociálnej práce (ďalej len „TSP“). Špecifickým cieľom projektu je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce.

Zapojením sa do NP TSP žiadateľ získava koordinačnú a metodickú podporu zo strany IA MPSVR SR. Kvalitne vykonávaná terénna sociálna práca, v súlade so štandardmi pre výkon terénnej sociálnej práce (príloha č. 4 tejto výzvy) je jednou z neodpustiteľných podmienok, na základe ktorej sú spolupracujúcemu subjektu poskytované finančné prostriedky. Terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov koordinujú zamestnanci IA MPSVR SR, ktorí im poskytujú metodické vedenie a poradenstvo. Zamestnanci obce (TSP/TP) tak získavajú možnosť odborného rastu a spolupracujúci subjekt získava záruku kvalitne vykonávanej terénnej sociálnej práce v súlade s aktuálne platnými štandardmi TSP.

2. FINANCOVANIE NÁRODNÉHO PROJEKTU

Výška nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“), ktorý je schválený na realizáciu národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I., je 29 380 353,16 EUR, z toho 27 640 463,18 EUR pre menej rozvinutý región a 1 739 889,98 EUR pre viac rozvinutý región.

NFP pre menej rozvinuté regióny pozostáva z príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške 15 % a z ESF vo výške 85 % a pre viac rozvinuté regióny pozostáva z príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške 50 % a z ESF vo výške 50 %.

3. OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA O ZAPOJENIE SA DO NÁRODNÉHO PROJEKTU

V rámci tohto oznámenia sa do NP TSP I môžu zapojiť nasledovné skupiny subjektov: 

 1. Obce, ktoré boli v októbri 2015 zapojené v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach (ďalej len „NP TSP“).
 2. Obce s podielom obyvateľstva z marginalizovaných rómskych komunít a skupín sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením, najmä zahrnuté do Atlasu rómskych komunít 2013, ktoré spadajú geograficky pod menej rozvinuté regióny (celé územie Slovenskej republiky okrem BSK). O zapojenie do NP TSP I môžu požiadať aj neštátne organizácie, ktoré v takto charakterizovaných obciach môžu vykonávať terénnu sociálnu prácu namiesto orgánov územnej samosprávy.
 3. Obce s podielom obyvateľstva z marginalizovaných rómskych komunít a skupín sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením, najmä zahrnuté do Atlasu rómskych komunít 2013, ktoré spadajú geograficky pod viac rozvinuté regióny (Bratislavský samosprávny kraj). O zapojenie do NP TSP I. môžu požiadať aj neštátne organizácie, ktoré v takto charakterizovaných obciach môžu vykonávať terénnu sociálnu prácu namiesto orgánov územnej samosprávy.

O zapojenie sa do NP TSP I sa nemôžu uchádzať obce, ktoré sú v zozname obcí v rámci pripravovaného NP Take Away, ktorý bude implementovať Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len „ÚSVRK“). Ide o obce, ktoré deklarovali záujem realizovať aktivity zamerané na rómske komunity v rámci NP Take Away (príloha č. 5), ktoré budú financované z prioritnej osi 5 OP ĽZ.

4. OPRÁVNENÁ CIEĽOVÁ SKUPINA

Cieľová skupina v zmysle OP ĽZ:

 • marginalizované skupiny, vrátane Rómov,
 • jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením,
 • rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny,
 • nízkopríjmové domácnosti,
 • mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani v zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy – NEET,
 • osoby so zdravotným postihnutím,
 • deti,
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a /alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore,
 • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby,
 • znevýhodnení uchádzači o zamestnanie,
 • deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou,
 • verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb,
 • subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme.

5. OPRÁVNENÉ ÚZEMIE

Oprávneným územím realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I je celé územie Slovenskej republiky.

6. OPRÁVNENÉ AKTIVITY

V rámci implementácie NP TSP I je realizovaný výkon TSP v zapojených obciach prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov, pričom IA MPSVR SR poskytuje financovanie ich činnosti.

Terénna sociálna práca je odborná činnosť, ktorá je prevažne vykonávaná v prirodzenom prostredí človeka (v byte, komunite, vo voľnom priestranstve) a je zameraná na prevenciu sociálneho vylúčenia alebo jeho prehlbovania. Je zameraná na uľahčovanie života, sprevádzanie v ťažkých životných situáciách a zmierňovanie dopadov zlej sociálnej situácie: chudoby a sociálneho vylúčenia. Má charakter priamej sociálnej práce s človekom, ktorá sa vykonáva v kontexte jeho primárneho prostredia: rodiny resp. iných blízkych sociálnych väzieb). Je orientovaná na človeka, rešpektuje jeho potreby, návrhy na riešenie problému a stavia na schopnostiach a mobilizácii jeho vnútorných síl. Terénna sociálna práca je zameraná primárne na prácu s jednotlivcom a jeho sociálnym prostredím (rodina, skupina, komunita). 

Terénna práca je činnosť vykonávaná v prirodzenom prostredí človeka (v byte, komunite, voľnom priestore), zameraná na podporu aktivít, ktoré smerujú k zmierneniu dôsledkov sociálneho vylúčenia a chudoby. Je podpornou činnosťou pre terénnu sociálnu prácu.

TSP a TP sú povinní vykonávať terénnu sociálnu prácu v súlade so Štandardami terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách. Viac informácií o odbornom výkone terénnej sociálnej práce získajú žiadatelia v prílohe č. 4 (Štandardy terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách).

6.1 VÝKON TSP PROSTREDNÍCTVOM NEŠTÁTNYCH ORGANIZÁCIÍ

V rámci výzvy je umožnené predkladať žiadosti o zapojenie aj neštátnym organizáciám (ďalej aj „MVO“). Na účely NP TSP I sa pod týmto označením rozumejú subjekty, ktoré sú registrované podľa nasledovných zákonov:

– Občianske združenia podľa zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov,

– Neziskové organizácie podľa zákona č 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov,

– Cirkevné organizácie zriadené v zmysle Zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností § 6, ods. 1, písm. h), k).

MVO, ktorá predkladá žiadosť o zapojenie sa do NP, musí mať relevantnú skúsenosť s odbornou prácou v marginalizovaných rómskych komunitách po 1.1.2010, pričom realizovanie výkonu terénnej sociálnej práce, príp. aktivít príbuzných terénnej sociálnej práci je výhodou pri posudzovaní žiadosti o zapojenie sa do NP.

Zapojením MVO je umožnené, aby sa pre cieľové skupiny efektívne využili doterajšie skúsenosti, odborné vedomosti a zručnosti MVO, ktoré majú relevantnú skúsenosť s implementáciou TSP, resp. obdobnými intervenciami v prostredí MRK. V tomto prípade obec môže súhlasiť s tým, aby MVO vykonávala TSP na jej území v predpokladanom období 2016 – 2019. MVO predloží spolu so žiadosťou o zapojenie sa súhlas štatutárneho orgánu obce (príloha č. 6 ako vzor súhlasu).

MVO pri realizácii TSP v danej obci musí zabezpečiť všetky povinnosti spolupracujúceho subjektu (stanovené Príručkou pre spolupracujúce subjekty), tak, ako v prípade, keď TSP realizuje obec. IA MPSVR SR sa musí uistiť o tom, že daná MVO má pre výkon TSP v danej obci zabezpečené adekvátne priestory a vytvorí pre výkon TSP aj vhodné podmienky. V rámci hodnotiaceho procesu Riadiaci výbor NP TSP I posúdi doterajšiu skúsenosť s realizovanými aktivitami v prostredí MRK a rozhodne o podpore žiadosti o zapojenie danej MVO. 

7. FINANČNÉ PROSTRIEDKY POSKYTOVANÉ SUBJEKTOM V RÁMCI NP TSP I

IA MPSVR SR poskytuje spolupracujúcemu subjektu zapojenému do NP TSP I sumu finančných prostriedkov na výkon terénnej sociálnej práce, ktorá je vopred stanovená, a ktorá je násobkom počtu terénnych sociálnych pracovníkov/ terénnych pracovníkov a príslušnej jednotkovej ceny, podľa tzv. štandardnej stupnice jednotkových nákladov.

Za výkon terénnej a terénnej sociálnej práce zamestnancami, podporovanými projektom v prirodzenom prostredí klientov, sa považuje činnosť zamestnanca v súlade s pracovnou zmluvou uzatvorenou na ustanovený týždenný pracovný čas a s pracovnou náplňou zamestnanca, ak zamestnanec odpracoval najmenej 15 pracovných dní mesačne, pričom čerpanie riadnej dovolenky a čas, v ktorom sa zamestnanec zúčastňuje školenia alebo iného výkonu práce, na podnet alebo so súhlasom IA MPSVR SR, sa považuje za výkon činnosti zamestnanca.

Za terénnu sociálnu prácu pre účely tohto projektu sa považujú činnosti uvedené v dokumente Štandardy terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách (2015) a ďalšie činnosti vedúce ku komplexnému prístupu riešenia životnej situácie klientov, ako napr. špecializovaná poradenská pomoc s individuálne stanoveným postupom pri riešení partnerských, rodinných a iných medziľudských vzťahov a prevencie sociálno-patologických javov v rámci opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, odborné sociálne poradenstvo a iné.

Celková výška oprávnených nákladov sa v prípade procesne orientovanej stupnice jednotkových nákladov rovná súčinu:

a) mernej jednotky času (kalendárny mesiac),

b) počtu jednotiek (zamestnanci),

c) jednotkového nákladu na výkon činnosti zamestnanca (jednotková cena).

Merná jednotka času (kalendárny mesiac) – pre výpočet výšky oprávnených nákladov bol za časovú jednotku stanovený jeden kalendárny mesiac poskytovania terénnej sociálnej práce/terénnej práce v prirodzenom prostredí prijímateľov tejto služby.

Zamestnanci, podporovaní projektom, sú fyzické osoby v pracovnom pomere uzatvorenom na ustanovený týždenný pracovný čas – 37,5 hod., 40 hod., alebo 42,5 hod., pracujúce na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej v zmysle § 42 a § 43 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce so spolupracujúcim subjektom, po nadobudnutí platnosti a účinnosti „Zmluvy o spolupráci“ medzi obcou/ neštátnou organizáciou a IA MPSVR SR. Pracovný čas môže byť rozvrhnutý aj nerovnomerne.

Pracovné miesto – pre výpočet výšky oprávnených nákladov sa za pracovné miesto považuje pracovné miesto zamestnanca so zodpovedajúcou náplňou práce a minimálnymi kvalifikačnými požiadavkami, špecifikovanými v Príručke pre spolupracujúce subjekty.

Jednotkový náklad na činnosť zamestnanca – pre výpočet výšky oprávnených nákladov sa za jednotkový náklad na výkon činnosti zamestnanca považuje jednotková cena za poskytovanie terénnej sociálnej práce/terénnej práce zamestnancom v kalendárnom mesiaci.

Jednotková cena bude prepočítaná každoročne k 1. januáru príslušného roka na základe indexu nominálnej mzdy v hospodárstve SR, zverejneného Štatistickým úradom SR za prvý až druhý štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému roku.

Tab. 1

Celková cena práce – za rok 2016

Terénny sociálny pracovník (mesačne)  

Terénny pracovník (mesačne)

Celková cena práce

959,18€

698,62 €

Pri stanovení jednotkovej ceny boli vzaté do úvahy okrem celkovej ceny práce aj predpokladané náklady na úhradu ostatných nákladov, spojených s poskytovaním terénnej sociálnej práce a terénnej práce. Tieto vychádzajú z reálnej potreby zamestnancov definovanej na základe Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach, realizovanom v programovom období 2007 – 2013. Ostatné náklady sú definované nasledovne:

a) cestovné,

b) kancelárske potreby,

c) telekomunikačné služby.

Výška ostatných nákladov bola určená na základe vykonanej analýzy trhových cien a prieskumu potrieb.

Tab. 2 Ostatné náklady spojených s poskytovaním terénnej sociálnej práce

Druh nákladov

Terénny sociálny pracovník

(mesačne)

Terénny pracovník (mesačne)

Cestovné podľa osobitných predpisov

6,28 €

6,28 €

Kancelárske potreby

11,70 €

0,00 €

Telekomunikačné služby

22,25 €

0,00 €

Spolu

40,23 €

6,28 €

Z vyššie uvedených údajov sa jednotková cena stanovuje ako súčet celkovej ceny práce zamestnanca a ostatných nákladov.

Tab. 3 Výpočet jednotkovej ceny

Jednotková cena r. 2016

Terénny sociálny pracovník

(mesačne)

Terénny pracovník (mesačne)

Celková cena práce

959,18€

698,62 €

Ostatné náklady

40,23 €

6,28 €

Jednotková cena

999,41 €

704,90 €

Oprávnené mesačné náklady zapojeného subjektu na zamestnancov (terénny sociálny pracovník/terénny pracovník) sú násobkom jednotkovej ceny na pracovné miesto a počtu pracovných miest zamestnancov v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, pričom výkon musí byť poskytovaný v požadovanom rozsahu fondu pracovného času, pripadajúceho na daný kalendárny mesiac.

Zhrnutie: Obec dostáva od IA MPSVR SR transfer vždy vo výške jednotkovej ceny (okrem prípadov, kedy neboli naplnené čiastkové výsledky, tak, ako sú uvedené v tejto výzve a v Zmluve o spolupráci). Obec je však povinná uzatvoriť pracovnú zmluvu/upraviť pracovnoprávny vzťah s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a terénnymi pracovníkmi tak, aby dohodnutá celková cena práce nebola nižšia, ako stanovená výška celkovej ceny práce v danom kalendárnom roku. Celková cena práce TSP za rok 2016 je 959,18 EUR; v prípade TP je CCP 698,62 EUR a bude pravidelne každý rok zvyšovaná k 1. januáru o index stanovený štandardnou stupnicou jednotkových výdavkov.

Pre uhradenie transferu obci je potrebné, aby spolupracujúci subjekt predložil:

 • čestné vyhlásenie spolupracujúceho subjektu k poskytnutiu finančných prostriedkov z NP TSP I
 • výplatné pásky jednotlivých TSP/TP.

Podrobnejšie informácie ohľadom podmienok pre úhradu transferov sú uvedené v Príručke pre spolupracujúce subjekty.

8. POČET TERÉNNYCH SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV/ TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV V RÁMCI NP TSP I

Žiadatelia, ktorí sú definovaní v kapitole č. 3, bod a., môžu v žiadosti o zapojenie uvádzať maximálny počet zamestnancov na pozícii TSP, resp. pozícii TP v takom rozsahu, aký bol podporovaný v rámci NP TSP (2012 – 2015) v októbri 2015, maximálne však 3 TSP a 3 TP.

Žiadatelia, ktorí sú definovaní v kapitole č. 3, bod b. a c., môžu v žiadosti o zapojenie uvádzať maximálny počet zamestnancov na pozícii TSP, resp. pozícii TP v rozsahu 1 TSP a 1 TP. Ďalšie možné navýšenie počtu zamestnancov na týchto pozíciách bude zo strany IA MPSVR SR realizované v prvých mesiacoch realizácie TSP v rámci NP TSP I podľa analyzovaných potrieb príslušnej obce.

Spolupracujúci subjekt je povinný na obsadenie pozícií TSP a TP zorganizovať výberové konanie, ktorého postup stanovuje Príručka pre spolupracujúce subjekty. Tento postup nie je potrebné aplikovať na prípady, keď bola pozícia TSP resp. TP (do októbra 2015 ako ATSP) obsadená na základe výberového konania v rámci predchádzajúceho národného projektu Terénna sociálna práca v obciach, realizovaného v rokoch 2012-2015 alebo v rámci dopytovo orientovaného projektu a medzi obcou a TSP resp. TP (ATSP) bola v októbri 2015 uzavretá platná pracovná zmluva a zamestnanec spĺňa minimálne kvalifikačné a osobnostné predpoklady definované v Príručke pre spolupracujúce subjekty. Tento postup rovnako nie je potrebné aplikovať v prípade MVO, ak je pozícia TSP/TP v projekte obsadená zamestnancom, ktorý v organizácii na tejto pozícii pracoval, v čase podpisu Zmluvy o spolupráci, minimálne 12 mesiacov a spĺňa minimálne kvalifikačné a osobnostné predpoklady definované v Príručke pre spolupracujúce subjekty.

9. ČASOVÝ RÁMEC REALIZÁCIE AKTIVÍT V RÁMCI NÁRODNÉHO PROJEKTU

Časový rámec realizácie terénnej sociálnej práce v zapojených subjektoch v rámci NP TSP I je od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po podpise Zmluvy o spolupráci s IA MPSVR SR do 30. júna 2019.

10. POSTUP ZAPOJENIA SA SPOLUPRACUJÚCEHO SUBJEKTU DO NP TSP I

Obec alebo MVO, ktorá spĺňa podmienky uvedené v kapitole 3., sa môže zapojiť do NP TSP vyplnením a zaslaním jednotného formulára – „Žiadosť o zapojenie sa do NP TSP I“ (ďalej aj „žiadosť“), pričom postupuje nasledovne:

 

 • vyplní formulár žiadosti, ktorá je prílohou č. 1 tejto výzvy, a to v čase podávania žiadostí, najneskôr do uzávierky, ktorú pre príslušné skupiny obcí stanovuje kapitola č. 12 tohto oznámenia;
 • žiadosť vyplní úplne, pravdivo, jednoznačne a zrozumiteľne;
 • po vyplnení žiadosti zabezpečí jej elektronické odoslanie a následne žiadosť vytlačí;
 • k vytlačenej žiadosti musí žiadateľ – obec pripojiť nasledovné prílohy:
  • Potvrdenie preukazujúce splnenie povinností odvodu preddavku na poistné na zdravotné poistenie – originál alebo úradne overená kópia – nie staršie ako 3 mesiace,
  •  Potvrdenie preukazujúce splnenie povinností odvodu poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie – originál alebo úradne overená kópia – nie staršie ako 3 mesiace,
  • Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v priebehu dvoch rokov pred podaním žiadosti (v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov práce) – originál alebo úradne overená kópia – nie staršie ako 3 mesiace,
  • Potvrdenie preukazujúce splnenie daňových povinností – originál alebo úradne overená kópia – nie staršie ako 3 mesiace,
  • Originál alebo overenú kópiu zmluvy o bankovom účte žiadateľa, na ktorý bude IA MPSVR SR poukazovať finančný transfer za výkon terénnej sociálnej práce, pokiaľ budú splnené všetky podmienky podľa zmluvy o spolupráci.
 • k vytlačenej žiadosti musí žiadateľ – MVO pripojiť nasledovné prílohy:

o Potvrdenie preukazujúce splnenie povinností odvodu preddavku na poistné na zdravotné poistenie – originál alebo úradne overená kópia – nie staršie ako 3 mesiace,

o Potvrdenie preukazujúce splnenie povinností odvodu poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie – originál alebo úradne overená kópia – nie staršie ako 3 mesiace,

o Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v priebehu dvoch rokov pred podaním žiadosti (v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov práce) – originál alebo úradne overená kópia – nie staršie ako 3 mesiace,

o Potvrdenie preukazujúce splnenie daňových povinností – originál alebo úradne overená kópia – nie staršie ako 3 mesiace,

o Potvrdenie konkurzného súdu o tom, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii originál alebo úradne overená kópia – nie staršie ako 3 mesiace,

o Stanovy príslušnej MVO,

o Výročnú správu MVO za rok 2013, 2014 a 2015 (ak je k dispozícii),

o Súhlas obce s realizáciou TSP v obci prostredníctvom príslušnej MVO v období do júna 2019 (príloha č. 6),

o Preukázanie schopnosti príslušnej MVO zabezpečiť priestorové a materiálne podmienky pre výkon TSP požadované v Príručke pre spolupracujúce subjekty – napr. kópia nájomnej zmluvy príslušnej kancelárie pre TPS/TP, kópia zmluvy o budúcej zmluve, príp. preukázanie vlastníctva príslušnej nehnuteľnosti v obci,

o Výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu/ zástupcov MVO,

o Originál alebo overenú kópiu zmluvy o bankovom účte žiadateľa, na ktorý bude IA MPSVR SR poukazovať finančný transfer za výkon terénnej sociálnej práce, pokiaľ budú splnené všetky podmienky podľa zmluvy o spolupráci.

 • vytlačenú žiadosť, podpísanú štatutárnym orgánom žiadateľa a potvrdenú odtlačkom pečiatky, vrátane všetkých požadovaných príloh doručí žiadateľ na adresu IA MPSVR SR (osobne, kuriérom alebo ako doporučenú zásielku na adresu: IA MPSVR SR, Špitálska 6, 814 55 Bratislava, pričom verzia elektronicky odoslanej žiadosti a fyzicky doručenej žiadosti musí byť identická) najneskôr:

o v prípade žiadostí žiadateľov stanovených v kap. 2, bod a. do 10. 2. 2016 vrátane (rozhoduje poštová pečiatka);

o v prípade žiadostí žiadateľov stanovených v kap. 2, bod b. a c. do 29. 2. 2016 vrátane (rozhoduje poštová pečiatka).

Vypracovanie Zmluvy o spolupráci bude podmienené doručením kompletnej žiadosti o zapojenie sa do NP TSP I vrátane príloh. Odporúčame žiadateľom, aby v záujme rýchlej administratívnej prípravy Zmluvy o spolupráci zo strany IA MPSVR SR zaslali žiadosť so všetkými požadovanými prílohami na adresu IA MPSVR SR čo najskôr po odoslaní elektronicky odoslanej žiadosti.

Ak vytlačená žiadosť s prílohami žiadateľ nedoručí vo vyššie stanovenom termíne, bude zo strany IA MPSVR SR považovaná za neplatnú a nebude s týmto žiadateľom uzatvorená Zmluva o spolupráci.

Podpísaním žiadosti žiadateľ potvrdzuje správnosť údajov v nej uvedených a akceptuje podmienky Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí.

11. HODNOTENIE A VÝBER PREDLOŽENÝCH ŽIADOSTÍ

Hodnotenie predložených žiadostí bude vychádzať z posúdenia potrebnosti, vhodnosti a očakávaných dôsledkov realizácie terénnej sociálnej práce v obciach, ktoré predložia žiadosti o zapojenie sa do NP TSP I.

 1. Hodnotenie žiadostí predložených žiadateľmi, uvedenými v kapitole 3, bode a.
  Na základe stanovených kritérií, ktoré odrážajú potrebu výkonu TSP, bude prostredníctvom bodovania stanovené poradie žiadateľov, ktorí predložili žiadosti v stanovenom termíne. V rámci tohto poradia bude so žiadateľmi, ktorí budú stanovení Riadiacim výborom NP TSP I, bez zbytočného odkladu uzatvorená Zmluva o spolupráci. Zostávajúci žiadatelia postupujú do fázy hodnotenia žiadostí, uvedenej v bode b. tejto kapitoly. Počet podporených miest terénnych sociálnych pracovníkov (ďalej aj „TSP“) a terénnych pracovníkov (ďalej aj „TP“) bude schválený Riadiacim výborom NP TSP I.
 2. Hodnotenie žiadostí predložených žiadateľmi, uvedenými v kapitole 3, bode b.
  V tejto skupine žiadostí budú spolu hodnotené žiadosti predložené žiadateľmi, uvedenými v kapitole 3, v bode b. a žiadosti, ktoré sa v hodnotení, ktoré stanovuje bod a. tejto kapitoly, t.j. tie, ktoré sa umiestnili pod stanovenou hranicou vytvoreného poradia Riadiacim výborom. Na základe stanovených kritérií, ktoré odrážajú mieru potrebnosti výkonu TSP v danej komunite, obci, resp. na danom území, bude prostredníctvom bodovania stanovené poradie žiadostí v rámci tejto skupiny žiadostí. Počet podporených miest TSP a TP bude schválený Riadiacim výborom NP TSP I. Zo žiadostí, ktoré nie je možné pokryť v rámci finančnej alokácie v rámci možností NP TSP I, bude vytvorený zásobník žiadostí – podľa poradia, ktoré bolo výsledkom hodnotenia žiadostí o zapojenie.
 3. Hodnotenie žiadostí predložených žiadateľmi, uvedenými v kapitole 3, bode c.
  Na základe stanovených kritérií, ktoré odrážajú mieru potrebnosti výkonu TSP, bude prostredníctvom bodovania stanovené poradie žiadateľov, ktorí predložili v stanovenom termíne žiadosti o zapojenie sa. Počet podporených miest TSP a TP bude schválený Riadiacim výborom NP TSP I. Zo žiadostí, ktoré nie je možné pokryť v rámci finančnej alokácie v rámci možností NP TSP I, bude vytvorený zásobník žiadostí v rámci BSK – podľa poradia, ktoré bolo výsledkom hodnotenia žiadostí.

Po skončení hodnotenia a doručenia žiadosti o zapojenie vrátane požadovaných príloh IA MPSVR SR vypracuje návrh Zmluvy o spolupráci, ktorý doručí žiadateľovi.

Žiadateľ po podpise Zmluvy o spolupráci jeho štatutárnym orgánom zašle Zmluvu o spolupráci späť na IA MPSVR SR.Poverený zamestnanec IA MPSVR SR zabezpečí zverejnenie Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

11.1 ZÁSOBNÍK ŽIADOSTÍ O ZAPOJENIE

V rámci hodnotiaceho procesu budú vytvorené dva zásobníky žiadostí o zapojenie:

1. zo skupiny žiadateľov definovaných v kapitole 3, bod b. (žiadatelia geograficky situovaní do menej rozvinutých regiónov – územie SR, okrem BSK),

2. zo skupiny žiadateľov definovaných v kapitole 3, bod c. (žiadatelia geograficky situovaní do viac rozvinutého regiónu – BSK).

V prípade voľnej finančnej alokácie poskytne IA MPSVR SR v priebehu implementácie NP TSP I financovanie TSP žiadateľom, ktorí budú evidovaní v príslušných zásobníkoch podľa poradia žiadateľov.

12. TERMÍNY UZÁVIEROK PRE ELEKTRONICKÉ ODOSLANIE ŽIADOSTÍ O ZAPOJENIE SA

Termíny uzávierok pre elektronické odoslanie žiadostí o zapojenie sa do NP TSP I sú nasledovné:

 1. Pre žiadateľov, uvedených v kapitole 3. v bode a., je uzávierka pre elektronické odoslanie žiadostí 14. január 2016. V prípade, že príslušné obce, uvedené v tomto bode, nestihnú odoslať elektronickú žiadosť o zapojenie sa v tomto termíne, platí pre nich termín uvedený pod písm. b. tejto kapitoly.
 2. Pre žiadateľov, uvedených v kapitole 3. v bode b. a v bode c. je uzávierka na elektronické odoslanie žiadostí o zapojenie sa 3. február 2016.

Žiadatelia, ktorí odoslali žiadosť o zapojenie sa elektronicky v stanovenom termíne, realizujú následne kroky, stanovené v kapitole č. 10.

13. POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ K NP TSP I

V prípade akýchkoľvek otázok, súvisiacich so zapojením sa do NP TSP I, resp. s podmienkami zapojenia sa žiadateľov do tohto projektu, je možné využiť nasledovné kontakty:

e-mail: nptsp@ia.gov.sk

telefón: 02 / 2043 1303

Korešpondenčná adresa :

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Špitálska 6, 814 55 Bratislava

www.ia.gov.sk

14. PRÍLOHY A INFORMÁCIE K PRÍLOHÁM

 1. Formulár – ,,Žiadosť o zapojenie do NP TSP I“ dostupný na stránke www.ia.gov.skPrílohu č. 1 obec zasiela podľa postupu uvedeného v kapitole č. 10 tohto oznámenia.
 2. Vzor Zmluvy o spolupráci
 3. Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TSP I
 4. Štandardy terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách Obec vykonáva terénnu sociálnu prácu v súlade so Zmluvou o spolupráci, Príručkou pre obce zapojené do NP TSP a v súlade so Štandardmi terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách.
 5. Zoznam obcí, ktoré ÚSVRK deklarovali záujem o zapojenie sa v rámci NP Take Away, – a ktoré nie sú oprávnené uchádzať sa o zapojenie do NP TSP I
 6. Súhlas obce s poskytovaním TSP prostredníctvom MVO na jej území – vzor

Leave A Comment