EnglishSlovak

Riadiaci výbor NP TSP I

  • Domov
  • Riadiaci výbor NP TSP I
08 nov
0

Riadiaci výbor (RV) NP TSP I je poradným orgánom GR IA MPSVR SR pre implementáciu NP TSP I. Úlohou RV je v súlade so schváleným NP TSP I najmä: dohľad nad strategickým smerovaním implementácie NP TSP I, hodnotenie implementácie NP TSP I, jeho výsledkov a napĺňanie merateľných ukazovateľov a dohľad nad transparentnosťou implementácie NP TSP I.

Štatút Riadiaceho výboru národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I vo formáte PDF

Riadiaci vybor – aktuálne zloženie

Ing. Zuzana Borgulová, predsedkyňa RV, generálna riaditeľka IA MPSVR SR

Ing. Zuzana Valentová, poverená zastupovaním predsedu RV, riaditeľka ONP IA MPSVR SR

Mgr. Barbora Vávrová, členka RV, štátna radkyňa, SSRP MPSVR SR

Mgr. Adriana Ďatková, členka RV, ÚSVRK

Ľubomír Lörincz, člen RV, podpredseda ZMOS

Ladislav Oravec, člen RV, Nadácia Milana Šimečku, externý spolupracovník

PhDr. Martin Vereš PhD., člen RV, IA MPSVR SR, projektový manažér NP TSP I

Mgr. Aneta Daňková, členka RV, IA MPSVR SR, projektová manažérka NP PVSSKIKÚ

Mgr. Tatiana Hruštič, členka – pozorovateľka RV, riaditeľka Zdravé regióny

Mgr. Marcel Fukas, tajomník RV, IA MPSVR SR, manažér implementácie odborných aktivít NP TSP I

Leave A Comment