EnglishSlovak

Zrušenie výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/03

  • Domov
  • Zrušenie výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/03
01 jan
0

Riadiaci
orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia ruší výzvu OP ZaSI
– FSR – 2010/2.1/03.
Žiadosti o NFP predložené v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/03 vráti FSR
žiadateľom.

 

Žiadosť o
zrušenie výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/03 navrhol Fond sociálneho rozvoja na
základe konzultácií s Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre
rómske komunity.

 

Cieľom
zrušenia výzvy je zlepšiť proces implementácie aktivít a zlepšiť kvalitu
poskytovaných služieb pre osoby z cieľových skupín.

Aktivity z
výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/03 budú zapracované najmä do dvoch národných
projektov, ktoré sa v súčasnosti pripravujú:

 

– Národný
projekt terénnej sociálnej práce
– Národný projekt komunitné centrá

 

Výhody
vykonávania terénnej sociálnej práce a komunitnej práce prostredníctvom
národných projektov sú:

zníženie
administratívnej náročnosti pre obce a mestá
– administratívne práce bude
za obce a mestá vykonávať realizátor národného projektu;

– zníženie finančnej náročnosti realizácie aktivít – zamestnávatelia terénnych
sociálnych pracovníkov a zamestnancov v komunitných centrách (predtým
prijímatelia) nebudú povinní spolufinancovať aktivity vo výške 5 % z
vlastných zdrojov
;

jednotné metodické vedenie, koordinácia aktivít a zabezpečenie systému
vzdelávania
pre terénnych sociálnych pracovníkov a zamestnancov v
komunitných centrách, čím sa štandardizuje a zvýši kvalita poskytovaných
služieb;

posilnenie kontinuity poskytovania aktivít terénnej sociálnej práce a
komunitných centier realizáciou NP v trvaní 4 roky.

 

Aktivity
realizované prostredníctvom národných projektov v obciach a mestách budú
chápané ako implementácia lokálnej stratégie komplexného prístupu.

Súčasne je
pre žiadateľov, ktorých aktivity v lokálnych stratégiách sú orientované na TSP
k dispozícii výzva OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02 s najbližšou uzávierkou
31.5.2011
.

Výzva OP
ZaSI – FSR – 2010/2.2/04 zostáva naďalej platná
a žiadatelia, ktorým boli schválené
lokálne stratégie komplexného prístupu môžu predkladať v rámci tejto výzvy
svoje žiadosti o NFP.

Leave A Comment