EnglishSlovak

Výzva OP ZaSI - FSR - 2010/2.1/02: Výberová komisia odporučila schválenie 66 žiadostí

  • Domov
  • Výzva OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02: Výberová komisia odporučila schválenie 66 žiadostí
01 jan
0

Výberová
 komisia Fondu sociálneho rozvoja na zasadaní 19. mája 2011
odporučila ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
schváliť žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené v I.
kole výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02, ktoré vyhoveli formálnym
a odborným kritériám.
Z celkového počtu 82 prijatých žiadostí (jedna žiadosť  bola vrátená na základe vlastnej žiadosti
žiadateľa) 67 splnilo podmienky formálnej správnosti.  Z nich 24 využilo možnosť doplnenia
chýbajúcich náležitostí, pričom najčastejšie išlo o doplnenie účtovnej
uzávierky za posledné ukončené obdobie overené audítorom. Pätnásť  žiadostí nesplnilo podmienky správnosti, z toho
12 nesplnilo kritéria oprávnenosti a tri žiadosti neboli úplné.

 

Odborným kritériám zo 67 žiadostí vyhovelo 66. Na základe
správy z odborného hodnotenia výberová komisia odporučila schváliť 11
žiadostí vo výške navrhnutej odbornými hodnotiteľmi v poradí podľa počtu
dosiahnutých bodov a schváliť s podmienkou úpravy rozpočtu zvyšných
55 žiadostí.

 

Celková alokácia na túto výzvu bola  8 037 000 EUR. Výberová komisia
rozhodla, že neprerozdelené finančné prostriedky v rozsahu 4 602 832,51 EUR budú použité  v ďalších kolách výzvy. Zasadanie Výberovej komisie k II.
kolu výzvy sa uskutoční 21. 6. 2011. V III. kole v súčasnosti prebieha
kontrola formálnej správnosti.

 

Leave A Comment