EnglishSlovak

Vyhodnotenie dotazníka k príprave výzvy OP ZaSI

  • Domov
  • Vyhodnotenie dotazníka k príprave výzvy OP ZaSI
01 jan
0

Fond sociálneho rozvoja (FSR) ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do vypĺňania on-line dotazníku zverejneného na internetovej stránke FSR v čase od 16.5.2011 do 16.6.2011. FSR si cení, že respondenti touto formou prispeli k skvalitneniu procesu nastavenia podmienok pripravovanej výzvy Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI), ktorá bude zameraná na podporu podmienok na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopností mladých dospelých viesť samostatný život a na podporovanie ich integrácie do spoločnosti s dôrazom na osoby po ukončení ústavnej a náhradnej rodinnej starostlivosti. Cieľom tejto výzvy bude prechádzať negatívnym faktorom (ako sú napr. strata bývania, odkázanosť na služby sociálnej starostlivosti pobytového charakteru), ktoré bránia prístupu, resp. zotrvaniu ohrozeným a marginalizovaným skupinám na trhu práce.

Do vypĺňania dotazníkov sa zapojilo 121 respondentov, pričom FSR použil na vyhodnotenie 118 vyplnených dotazníkov, tri odpovede odmietol ako neplatné.

Dotazník bol určený pre potenciálnych žiadateľov, cieľové skupiny aj odbornú verejnosť. Okrem stránky FSR bol zverejnený aj stránke www.changenet.sk  (v čase od 17.5.2011 do 17.6.2011).

Z odpovedí okrem iného vyplynulo, že potenciálni žiadatelia aj prijímatelia by privítali zameranie tejto výzvy predovšetkým na aktivity súvisiace s rozvojom sociálnych zručností mladých ľudí (54 respondentov). Respondenti mohli uviesť päť rôznych aktivít korešpondujúcich so zameraním výzvy, kompletný zoznam je uvedený v prílohe. Najviac potenciálnych žiadateľov uviedlo ako najvhodnejšiu formu financovania takejto výzvy nad 50000 EUR s dokladovaním výdavkov a s možnosťou financovať projekt zo zálohových platieb (37). Na túto otázku malo odpovedať iba 54 respondentov, ktorí patria do kategórie potenciálnych žiadateľov (t.j. uviedli v dotazníku, že sú právnickými osobami).   

Možnosť uviesť pripomienky využilo 32 respondentov. Najčastejšie uvádzali pripomienky k financovaniu projektov do výšky 50000 EUR zálohovými platbami, k zložitosti administratívy projektov, ku komunikácii medzi projektovými manažérmi a prijímateľmi a k absencii projektov s minimálnou výškou od 3000 EUR. Vyslovili sa tiež za podporovanie a rozširovanie projektov s reálnymi výsledkami a za dlhodobý monitoring a porovnávanie jednotlivých projektov a ich prínosov.  Privítali by zároveň vypracovanie štandardov kvality pre poskytnutie minimálnej, resp. optimálnej služby, poradenstva a podpory pre dospievajúcich v náhradných rodinách.

 

 

 Kompletnú analýzu odpovedí respondentov uvádzame v prílohe.

Leave A Comment