EnglishSlovak

Výberová komisia odporučila schválenie 12 žiadostí o NFP predložených v rámci výzvy OP ZaSI – FSR - 2010/2.3/01

  • Domov
  • Výberová komisia odporučila schválenie 12 žiadostí o NFP predložených v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.3/01
01 jan
0

Výberová
komisia Fondu sociálneho rozvoja, ktorá sa konala dňa 27. júna 2011, odporučila
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky schváliť
žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené v rámci výzvy OP ZaSI – FSR
– 2010/2.3/01, ktoré vyhoveli formálnym a odborným kritériám. Výberová komisia odporučila schváliť 12
žiadostí.

Pôvodne
odporučila výberová komisia, ktorá sa konala 07. apríla 2011 na schválenie 5
žiadostí o NFP. Na základe Výkladového stanoviska RO k uplatňovaniu
hodnotiacich a výberových kritérií opätovne zasadla Výberová komisia a v súlade
s výsledkami odborného hodnotenia odporučila na schválenie ďalších 7 žiadostí o
NFP.

Z celkového
počtu 76 prijatých žiadostí o NFP (z čoho bola 1 žiadosť o NFP vrátená
žiadateľovi na základe jeho žiadosti), 49 splnilo podmienky kontroly formálnej
správnosti a boli následne posunuté do procesu odborného hodnotenia. Odborným
kritériám zo 49 žiadostí o NFP vyhovelo 12, ktoré výberová komisia odporučila
na schválenie v celkovej sume finančných prostriedkov vo výške 767 461,78 EUR.

Celková alokácia na výzvu bola 2 500 000,- EUR.
Výberová komisia navrhla, aby neprerozdelené finančné prostriedky v sume 1 732
538,22 EUR, boli použité na ďalšiu výzvu.

 

Výzvy OP ZaSI – FSR
– 2010/2.3/01

Leave A Comment