EnglishSlovak

Usmernenie pre prijímateľov ohľadne používania log

  • Domov
  • Usmernenie pre prijímateľov ohľadne používania log
01 jan
0

Vážení prijímatelia,

 

keďže v súčasnosti je stále platný Manuál pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007 – 2013) pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia z marca 2011, v ktorom sa nachádzajú logá SIA a FSR, bude predmetné usmernenie v blízkej dobe aktualizované.

 

Od 7. 5. 2014 pri zabezpečovaní informovanosti o pomoci z ESF používajte iba logo Európskeho sociálneho fondu a logo Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Na dokumentoch (napr. žiadosti o platbu, monitorovacie správy, prezenčné listiny a pod.), či propagačných predmetoch a pod., ktoré boli vyhotovené v období od 1. 4. 2014 do zverejnenia usmernenia prijímateľov sa uvádzanie log jedného, alebo druhého SORO nebude považovať za pochybenie zo strany prijímateľa a takto predložené dokumenty, informačné materiály a propagačné predmety budú zo strany SORO akceptované. Taktiež sa to týka aj zadaných objednávok na uvedené dokumenty/predmety.

 

V prípade, že nastane situácia, kedy budú na SORO predložené vyššie spomenuté dokumenty, materiály a predmety s logami oboch SORO po vydaní tohto usmernenia, tiež budú akceptované.

 

Leave A Comment