EnglishSlovak

Terénni sociálni pracovníci málo využívajú zjednodušenú formu vykazovania činnosti

  • Domov
  • Terénni sociálni pracovníci málo využívajú zjednodušenú formu vykazovania činnosti
01 jan
0

Doterajšia prax Fondu sociálneho rozvoja (FSR) ukázala, že prijímatelia nenávratného finančného príspevku len málo využívajú zjednodušenú formu vykazovania práce na projekte pre osoby, ktoré sú zamestnané u prijímateľa a ktoré zároveň vykonávajú práce len pre účely projektu (príloha 8 b Príručky pre prijímateľa – v súborovej prílohe).  Táto možnosť zjednodušuje administratívu predovšetkým pre terénnych  sociálnych pracovníkov a ich asistentov, preto sa FSR rozhodol, že upozorní prijímateľov na výhody výkazov typu 8 b.

 

Túto možnosť sa zaviedol FSR prijímateľom v príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku (PpP), ktorá nadobudla platnosť dňa 1.3.2011. „Týmto krokom  chcel Fond sociálneho rozvoja  vyjsť v ústrety osobám, ktoré vykonávajú terénnu sociálnu prácu – t.j. terénnym sociálnym pracovníkom a ich asistentom. Cieľom bolo odbremeniť ich od administratívnej záťaže, aby mohli využívať celý svoj pracovný čas v prospech cieľovej skupiny,“ hovorí generálny riaditeľ FSR Marek Hojsík.

 

Zavedením tohto zjednodušenia sa má odstrániť veľká skupina administratívnych chýb, ktoré prijímatelia pri predkladaní žiadostí o platbu často robia. Zároveň sa tým má odbúrať časť agendy, ktorá už nemusí byť časovo náročne kontrolovaná, čo má za cieľ urýchliť proces administratívnej kontroly žiadostí o platbu. Celkovým výsledkom je, že pri používaní zjednodušených výkazov práce sa výrazne urýchli administratívna kontrola žiadostí o platbu a tým aj financovanie projektov podporených z FSR.

 

 

Hlavné výhody výkazov typu 8 b oproti staršiemu spôsobu – výkazom typu 8 a:

– Pri starom type vykazovania (príloha 8 a PpP) dochádza k náhodným administratívnym chybám, ktoré buď znižujú oprávnenosť výdavkov alebo  v lepšom prípade zadržia žiadosť o platbu na výrazne dlhšiu dobu vo fáze administratívnej kontroly.

– Projektový manažér/manažérka na FSR kontroluje daný pracovný výkaz dlhšiu dobu, čím sa predlžuje administratívna kontrola žiadosti o platbu.

– Zamestnanci prijímateľa NFP musia náročne vypracovať pracovný výkaz a počas tejto doby nemôžu odborne vykonávať činnosti  spojené s cieľovou skupinou.

 

 

 

Evidencia práce terénneho sociálneho pracovníka a asistenta  terénneho sociálneho pracovníka by mala byť založená na spisovej dokumentácii klientov a odbornom zaznamenávaní  intervencií  a nie na podrobnom vykazovaní  práce za účelom podpornej dokumentácie k žiadosti o platbu. FSR sa bude v nastávajúcom období viac zameriavať na kontrolu odborného výkonu práce TSP/ATSP ako na kontrolu administratívneho vykazovania práce.  Preto plánuje v budúcnosti  zrušiť výkazy typu 8 a.

 

V súčasnosti majú prijímatelia možnosť využívať oba spôsoby predkladania pracovných výkazov (podľa prílohy 8 a aj 8 b PpP), ale po tom, čo nová aktualizácia príručky pre prijímateľa vstúpi do platnosti od 1. decembra 2011, už staré typy výkazov 8 a FSR nebude akceptovať.

 

FSR zároveň sleduje cieľ byť bližšie k výkonu práce v teréne a poskytovať rozsiahlejšiu metodickú podporu TSP a ATSP. Preto FSR zavádza od 1. novembra 2011 pozície regionálnych koordinátorov, v tejto fáze jedného pre košický, prešovský a banskobystrický kraj.  ,,Verím, že našou spoločnou snahou v najbližších mesiacoch sa podarí zvyšovať kvalitu výkonu terénnej sociálnej práce vo vašej obci,“ hovorí generálny riaditeľ FSR.

 

 

 

Výkaz typu 8 b

 

Fórum TSP

 

Leave A Comment