EnglishSlovak

Stanovisko Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k pokračovaniu národného projektu Rodina a práca

  • Domov
  • Stanovisko Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k pokračovaniu národného projektu Rodina a práca
01 jan
0

Na základe vyhodnotenia projektov končiaceho sa operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia pripravuje MPSVR SR v rámci nového programového obdobia pokračovanie projektu s rovnakým zameraním ako úspešný projekt Rodina a práca realizovaný v roku 2015.

Nový operačný program Ľudské zdroje sa od predchádzajúceho operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia líši v primárnych a kľúčových nastaveniach. SR po prvýkrát vo svojej histórii spracovala operačný program ako „multifondový“, čoho cieľom je zabezpečiť zjednodušenie, vyššiu koordináciu a efektívnosť plánovaných aktivít. Preto je potrebné nanovo nastaviť všetky riadiace dokumenty nevyhnutné pre prípravu projektov a k projektom pristupovať ako k úplne novým, bez predchádzajúcej histórie. Zároveň je však potrebné do konkrétnych projektov zapracovať aj skúsenosti vychádzajúce z implementačnej praxe v súčasnosti realizovaných projektov. S ohľadom na všetky nevyhnutné úpravy a zmeny reflektujúce nastavenia operačného programu MPSVR v spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR a partnermi k dnešnému dňu spracovalo projektové zámery všetkých vyššie uvedených projektov, ktoré boli schválené príslušnou komisiou pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje, a naďalej sa pracuje na ďalších procesných úkonoch so stanovenými lehotami, ktoré vedú k vydaniu Rozhodnutia o schválení ŽoNFP príslušných projektov. 

V súčasnosti je už schválený zámer NP na podporu flexibilných služieb starostlivosti o deti a pripravený zámer NP na podporu flexibilných pracovných miest pre matky s malými deťmi.

Zainteresovaní robia všetko pre to, aby sa nový projekt mohol začať realizovať čo najskôr, predpoklad je 2. štvrťrok 2016. Subjekty, ktoré boli zapojené do pilotného projektu Rodina a práca, budeme formou e-mailu informovať o spustení nástupníckych projektov v priebehu roku 2016.

Radi by sme však pripomenuli, že z hľadiska dlhodobejšej udržateľnosti realizovaných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu bude vždy kľúčová aj schopnosť ďalšej podpory týchto aktivít zo strany samotných prijímateľov, čiže samosprávy, komerčného a neziskového sektora. V takýchto prípadoch je preto potrebné zabezpečiť nadväznosť aktivít minimálne v prechodnom období, kým bude možné pristúpiť k realizácii ďalších projektov, financovaných z verejných zdrojov.

Leave A Comment