EnglishSlovak

Otázky a odpovede k výzve na predkladanie návrhov partnerstiev

  • Domov
  • Otázky a odpovede k výzve na predkladanie návrhov partnerstiev
01 jan
0

Fond sociálneho rozvoja pripravil pre všetkých záujemcov o podávanie
žiadostí k  Výzve na predkladanie návrhov na vytvorenie partnerstva pre
pripravovaný národný projekt Štandardizácia služieb a rozširovanie siete
komunitných centier pre marginalizované rómske komunity
odpovede na
najčastejšie kladené otázky.

 

 

OTÁZKA: Aká
bude úloha subjektov, ktoré budú vybrané vo výzve na predkladanie partnerstiev?

 

ODPOVEĎ: Spolu s vybranými partnermi FSR vypracuje a
predloží národný projekt. Tým, že sa FSR rozhodol hľadať partnerov
prostredníctvom verejnej výzvy, dal najavo, že národné projekty by mali
vychádzať zo skúseností organizácií, ktoré v danej oblasti reálne pôsobia.
FSR vychádzal z potreby nájsť si najvhodnejších partnerov, ktorí majú
skúsenosti so zakladaním, prevádzkou a metodickým vedením komunitných centier
vykonávajúcich aktivity v marginalizovaných rómskych komunitách a
poskytovaním služieb v nich. Cieľom je vybrať partnerov, ktorí pôsobia
v rôznych prostrediach a poskytujú široké spektrum sociálnych
a komunitných služieb (preto boli v podmienkach výzvy najmenej dve
lokality a najmenej tri sociálne služby spojené s prevádzkou KC).
Výzva je určená predovšetkým organizáciám, ktoré majú dobre vypracovanú
metodiku a skúsenosti, ktoré by mohli byť nápomocné iným komunitným
centrám a subjektom.

 

OTÁZKA: Kedy
a kto sa bude môcť zapojiť do národného projektu komunitných centier?

 

ODPOVEĎ: Plánovaný
postup je nasledovný:

1. vyhlásenie výzvy Fondom
sociálneho rozvoja na výber partnerov (18. 7. 2011),

2. výber
partnerov (po 22. 8. 2011, kedy sa uzatvorí podávanie žiadostí k výzve na
výber partnerov),

3. FSR
v spolupráci s partnermi vypracuje a predloží národný projekt
(september 2011).

Po schválení národného projektu „Štandardizácia služieb
a rozširovanie siete komunitných centier“ (jeseň 2011), v rámci jeho
realizácie:

4.
vypracovanie štandardov pre komunitné centrá,

5. FSR
vyhlási výzvu na zapojenie komunitných centier do národného projektu (koniec
roka 2011)

6. výber komunitných
centier, ktoré budú zapojené do národného projektu,

7.
prevádzka zapojených komunitných centier podľa vytvorených štandardov (2012-2015).

Obce a iné subjekty (napr. mimovládne organizácie)
sa budú môcť uchádzať o zapojenie ich komunitných centier a získanie podpory na
ich prevádzku po vyhlásení druhej výzvy na výber lokalít (fáza 5). Táto výzva
bude vyhlásená už v rámci realizácie národného projektu. Podpora sa bude
môcť využiť na prevádzku a rozširovanie služieb existujúcich a novozaložených
komunitných centier, nie však na výstavbu či rekonštrukciu priestorov.

 

OTÁZKA: Aké
podmienky budú musieť splniť komunitné centra, ktoré majú byť zapojené do národného
projeku?

 

ODPOVEĎ: Komunitné
centrá budú musieť mať zabezpečené priestory a režijné náklady (elektrická
energia, kúrenie, voda, pripojenie na interent) nevyhnutné pre prevádzku
komunitného centra. Zároveň sa budú musieť zaviazať, že budú poskytovať služby
a činnosti v súlade so štandardami vypracovanými v rámci
národného projektu Fondom sociálneho rozvoja  v spolupráci s vybranými partnermi,
ktorí majú predchádzajúce skúsenosti so zakladaním a prevádzkou
komunitných centier. Cieľom je nastaviť kritériá pre výber komunitných centier
citlivo, tak, aby národný projekt podporil vznik nových komunitných centier
v oblastiach, kde je to potrebné a zároveň podporil činnosť
existujúcich centier, ktoré prinášajú dobré výsledky, ale často majú problémy
so zabezpečením financií pre svoju činnosť. Dôležitým posunom bude zrušenie
podmienky spolufinancovania pre obce a iné subjekty (mimovládne organizácie)
finančným vkladom (povinné päťpercentné spolufinancovanie dopytovo
orientovaných projektov) a jeho nahradenie nefinančným vkladom
(zabezpečenie priestorov a režijných nákladov pre komunitné centrum).

 

OTÁZKA: Budú
štandardy pre KC, ktoré sa majú sformulovať, záväzné pre všetky KC?

 

ODPOVEĎ: Štandardy
budú záväzné pre komunitné centrá zapojené do národného projektu a budú
k dispozícii aj pre ostatné komunitné centrá.

 

OTÁZKA: Jednou
z podmienok vo výzve na predkladanie návrhov na vytvorenie partnerstva je
prevádzkovanie komunitných centier najmenej v dvoch rôznych obciach. Môže sa
uchádzať aj organizácia, ktorá prevádzkuje KC v rôznych mestských častiach
Košíc?

 

ODPOVEĎ: Vzhľadom na špecifické
administratívne postavenie mesta Košice sa za obce považujú aj ich mestské
časti (v súlade zákonom SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice). Ak je mesto alebo
iný subjekt zriaďovateľom, prevádzkovateľom alebo poskytovateľom služieb aspoň
v dvoch mestských častiach mesta Košice, môže sa uchádzať o partnerstvo
s FSR pri tvorbe národného projektu.

 

OTÁZKA: Musí mať záujemca
o vstup do partnerstva s FSR akreditáciu alebo registráciu na tri
služby alebo činnosti, ktoré musí preukázať, aby sa mohol prihlásiť do výzvy na
predkladanie návrhov na vytvorenie partnerstva s FSR?

 

ODPOVEĎ: Nikde vo výzve na
predkladanie partnerstiev sa neuvádza povinnosť mať akreditáciu alebo
registráciu na činnosti uvedené vo výzve. Navyše na väčšinu činností
a služieb, ktoré sú vo výzve uvedené ako príklad, sa akreditácia alebo
registrácia získať v súčasnosti ani nedá. V zozname požadovaných
dokumentov, ktoré musia uchádzači predložiť, sa uvádza registrácia alebo
akreditácia iba v prípade, že ňou subjekt skutočne disponuje (ako
preukázanie pridanej hodnoty odbornosti predkladateľa).

 

OTÁZKA: Aké budú oprávnené výdavky
partnerov v štádiu prípravy národného projektu?

 

ODPOVEĎ: V štádiu prípravy
národného projektu nie sú žiadne náklady partnerov oprávnené pre financovanie
z OP ZaSI. FSR nemôže partnerom uhradiť náklady spojené s prípravou
projektu.

 

OTÁZKA:
Aký je cieľ tohto národného projektu? Aká úloha bude vymedzená pre komunitné
centrá fungujúce na báze nových štandardov v rámci systému poskytovaných
sociálnych služieb?

 

ODPOVEĎ: Cieľom tohto projektu
je okrem iného aj zlepšiť prístup obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít
k rôznym sociálnym službám a aktivitám, ktoré budú prispievať
k ich rozvoju (vzdelávanie detí, ich lepšia pripravenosti na vstup do
školy, vhodné aktivity na trávenie voľného pre mladých ľudí, zdravotnú osveta, sociálne
a finančné poradenstvo, pomoc nezamestnaným pri hľadaní zamestnania, atď.).
Väčšinu sociálnych služieb poskytovaných podľa zákona o sociálnych
službách však komunitné centrá nemôžu nahradiť (ubytovanie, stravovanie,
ošetrovateľstvo, domovy sociálnych služieb a podobne) a preto nemôžu
slúžiť ako alternatíva k sociálnym službám vo všeobecnosti. 

 

OTÁZKA: Aký bude vzťah národného
projektu komunitných centier k terénnej sociálnej práci?

 

ODPOVEĎ: Pripravovaný
národný projekt komunitných centier má doplnkový charakter k dnes
etablovanej terénnej sociálnej práci. Terénnu sociálnu prácu teda nenahradí.
Označovanie kancelárií, v ktorých pôsobia terénni sociálni pracovníci, za
komunitné centrá považujeme za nepresné, pretože komunitné centrá by mali
poskytovať širší rozsah služieb, než iba kancelárske zázemie pre terénnych
sociálnych pracovníkov (tí by vzhľadom na to, že sú terénnymi pracovníkmi, mali
prevažnú časť svojej činnosti vykonávať v prirodzenom prostredí klientov –
teda v teréne). Jedným z dôvodov, prečo sa FSR rozhodol pripravovať
projekt komunitných centier je práve zadefinovať pojem „komunitné centrum“
a štandardizovať služby a činnosti, ktoré by sa v ňom mali
vykonávať. Terénna sociálna práca sa bude vykonávať a podporovať súbežne
s projektom komunitných centier. FSR v súčasnosti dokončuje samostatný
národný projekt zameraný na terénnu sociálnu prácu, ktorý prinesie mnohé
zjednodušenia a vylepšenia v porovnaní so súčasným stavom, kedy sa
terénna sociálna práca vykonáva prostredníctvom individuálnych dopytovo
orientovaných projektov. Okrem iného prinesie národný projekt terénnej
sociálnej práce zníženie byrokracie a administratívy, ktorou sú
v súčasnosti terénni sociálni pracovníci a obce zaťažované, zavedenie
supervízie a obnovenie pozícií koordinátorov terénnej sociálnej práce
v regiónoch.

 

OTÁZKA: V našom meste je
realizovaný výkon terénnej sociálnej práce s rómskou komunitou. Môžeme tento
výkon chápať alebo definovať aj ako komunitné centrum  v rámci
možnosti zapojenia sa do výzvy na predkladanie návrhov na vytvorenie
partnerstva pre pripravovaný národný projekt? Je podmienkou, aby komunitné
centrum bolo už existujúce, alebo štádiu riešenia?

 

ODPOVEĎ: Výkon samotnej terénnej
sociálnej práce nie je možné definovať ako komunitné centrum. V zmysle
„Výzvy na predkladanie návrhov na vytvorenie partnerstva pre pripravovaný
národný projekt Štandardizácia služieb a rozširovanie siete komunitných centier
pre marginalizované rómske komunity“, ktorú FSR zverejnil dňa 18. júna 2011,
musí mať záujemca o vytvorenie partnerstva s FSR pre pripravovaný
národný projekt skúsenosť so založením a prevádzkou najmenej dvoch
komunitných centier, ktoré poskytujú najmenej tri služby alebo činnosti uvedené
vo výzve. Terénna sociálna práca pritom môže byť jednou z týchto troch
služieb alebo činností.

 

OTÁZKA: Bude z výzvy vylúčený žiadateľ, ktorý nie je primárne zriaďovateľom, resp. prevádzkovateľom komunitného centra, ale je realizátorom a donorom rôznych aktivít prebiehajúcich v komunitných centrách?

 

ODPOVEĎ: Nie, vo výzve sa uvádza, že potenciálni partneri by mali mat skúsenosti zo zakladania, prevádzky alebo poskytovania služieb (výkonu činností) v komunitných centrách. Takže záujemca, ktorý poskytuje najmenej tri rôzne služby (činnosti, aktivity) v najmenej dvoch komunitných centrách nebude vylúčený, ak splní aj zostávajúce podmienky z výzvy.

 

OTÁZKA: Je podmienkou partnerstva zabezpečovať všetky vo výzve uvedené aktivity (zriaďovanie, metodické vedenie, štandardizácia, vzdelávacie aktivity) alebo sa môže partner sústrediť len na jednu z uvedených aktivít?

 

ODPOVEĎ: Môže sa špecializovať na jednu alebo viac z uvedených aktivít (avšak musí poskytovať alebo vykonávať najmenej tri služby alebo činnosti). V prípade, že bude záujemca vybratý a FSR s ním zaháji rokovanie o vytvorení partnerstva, bude jeho úloha v národnom projekte špecifikovaná podľa jeho skúseností.

 

OTÁZKA: Akou formou bude zabezpečené financovanie aktivít partnera?

 

ODPOVEĎ: Partner bude realizovať aktivity podľa vypracovaného a schváleného projektu a rozpočtu. Keďže prijímateľom bude FSR, bude niesť finančnú zodpovednosť za cely projekt, vrátane aktivít partnerov, preto bude od partnerov požadovať prístup k jeho účtovníctvu (princíp otvorených účtovných kníh), a obmedzí možnosti partnerov využívať subdodávky (partner musí byť schopný aktivity vykonať sám). Predpokladá sa v rámci projektu vytvorenie dozorného výboru, ktorý bude dohliadať nad financovaním a účtovaním celého projektu vrátane partnerov.

 

OTÁZKA: Je potrebné mať oficiálny písomný doklad od zriaďovateľa, resp. prevádzkovateľa komunitných centier o tom, že súhlasia, že budú s partnerom Fondu spolupracovať v daných aktivitách?
(Nakoľko sa nám dostalo do uší, že nejaké firmy si obehali starostov a nechali si podpísať takýto doklad.)

 

ODPOVEĎ: Nie, výberová komisia si sama preverí pravdivosť údajov uvádzaných v návrhu. Komunitné centrá, v ktorých sa budú aktivity realizovať, budú vybraté v rámci samostatnej vyzy.

 

OTÁZKA: Aká je predstava FSR o rozsahu metodického materiálu, ktorý by mal byt súčasť predloženého návrhu?

 

ODPOVEĎ: Je to uvedené vo vyzve – max. 10 strán. Ide iba o stručný popis metodiky, podľa ktorej predkladateľ už v súčasnosti pracuje. Musí isť o metodiky, ktoré sú už overene v praxi.
 

 

 

 

 

Súvisiace správy:

Aktualita o vyhlásení výzvy s jej plným znením

Informácie k výzve

 

Leave A Comment