EnglishSlovak

Odborné aktivity

01 jan
0

Budovanie odborných kapacít formou podpory komunitnej práce v KC

Cieľom podaktivity je pilotné budovanie odborných kapacít pre výkon komunitnej práce v KC ako nástroja na podporu osôb žijúcich v sociálne vylúčenýchlokalitách metódou komunitnej sociálnej práce a prostredníctvom prístupov rozvíjajúcich komunity, ktoré sú považované za účinné stratégie smerujúce k podporesvojpomoci a inklúzii na komunitnej úrovni.

Odborní konzultanti pre komunitnú prácu:

 • PhDr. Roman Bartoš, PhD.
 • Mgr. Adrián Berky
 • Mgr. Monika Horváthová
 • Mgr. František Jeleň
 • PhDr. Janette Knapeková
 • Mgr. Anastazij Momot, PhD.
 • Mgr. Peter Németh
 • RNDr., Mgr. Miroslav Pollák
 • Mgr. Július Rusnák
 • Mgr. Martin Slobodník
 • Mgr. Jana Šolcová, PhD.

Expertný tím k modelu komunitnej práce:

 • Mgr. Karina Andrášiková
 • Mgr. Jana Andreasová
 • Mgr. Iva Grejtáková
 • Mgr. Zuzana Kumanová, PhD.
 • Doc. Jurina Rusnáková, PhD.

Budovanie odborných kapacít formou podpory budovania partnerstiev a sieťovania aktérov krízovej intervencie na komunitnej úrovni

Cieľom podaktivity je zabezpečiť podporu poskytovateľov KC/NDC/NSSDR v oblasti budovania partnerstiev a sieťovania aktérov SSKI na komunitnej úrovni sdôrazom na systémovosť a previazanosť ich práce v pôsobení na cieľové skupiny SSKI, za účelom ich aktivizácie smerom k svojpomocnému riešeniu sociálnychproblémov, k podpore rozvoja komunít a posilňovania synergie projektov a programov podporených z ESF.

Expertný tím k Metodike sieťovania:

 • Mgr. Alexander Mušinka, PhD.
 • RNDr., Mgr. Miroslav Pollák

Aktualizácia Štandardov kvality KC/NDC/NSSDR

Expertný tím na Štandardy kvality KC/NDC/NSSDR:

 • Ing. Alexandra Kárová
 • Mgr. Peter Kulifaj
 • Mgr. Jozef Mihalčin
 • Doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CsC. – hlavná riešiteľka
 • Mgr. Marek Sušinka

Riadiaci výbor

Riadiaci výbor pôsobí v rámci implementácie projektu, ako poradný orgán generálneho riaditeľa IA MPSVR SR. Medzi jeho hlavné úlohy patrí:

 • dávanie odporúčaní na schvaľovanie výstupov expertnej skupiny,
 • vziať na vedomie vybrané subjekty, ktoré sa zapoja do NP BOKKÚ,
 • ako i dohliadanie nad strategickým smerovaním implementácie NP BOKKÚ.

Členovia riadiaceho výboru:

Meno,  priezvisko, titl.Zastupca organizácie
Mgr. Adriana ĎatkováÚSV SR
Mgr. Aneta Daňková IA MPSVR SR
Ing. Ján RusňákIA MPSVR SR
Ľudmila StašákováMimovládna organizácia
Mgr. Zuzana NebusováÚzemná samospráva
Mgr. Adriana DobiášováMPSVR SR, Sekcia sociálnej a rodinnej politiky
Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD.Akademická obec
Mgr. Barbora VávrováMPSVR SR, Sekcia sociálnej a rodinnej politiky
Mgr. Daniela DanihelováMimovládna organizácia

Leave A Comment