EnglishSlovak

Neohlásené kontroly budú častejšie

  • Domov
  • Neohlásené kontroly budú častejšie
01 jan
0

Fond sociálneho rozvoja (FSR) bude častejšie využívať možnosť pristupovať počas realizácie projektov k neohláseným kontrolám. Neohlásené kontroly považuje FSR za účinný nástroj v boji proti zneužívaniu prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu.

 

V prvom polroku 2011 FSR vykonal 21 neohlásených kontrol na mieste u prijímateľov finančných prostriedkov z ESF určených na realizáciu projektov. V šiestich prípadoch sa pri nich zistilo, že sa nerealizovala aktivita uvádzaná v projektovej dokumentácii. Ku kráteniu výdavkov alebo k odstúpeniu od zmluvy došlo v tomto období v siedmich prípadoch a vo dvoch prípadoch FSR podal trestné oznámenia. Vo väčšine prípadov k odhaleniam došlo práve vďaka neohláseným kontrolám.

 

FSR má povinnosť sledovať, či sa finančná pomoc, ktorú poskytuje, využíva v súlade s pravidlami. V súlade so zákonom 528/2008 Z.z o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov vykonáva kontrolu u prijímateľa najmenej jeden krát počas realizácie projektu, pričom má právo vykonávať aj ľubovoľný počet neohlásených kontrol. Tieto sú jedným z účinných spôsobov ako preveriť, či prijímateľ skutočne realizuje aktivity, ktoré opisuje v harmonograme činností v monitorovacích správach (napríklad školenia, workshopy, okrúhle stoly a pod.). Práve pri školiacich aktivitách dochádza často k plytvaniu a zneužívaniu finančných prostriedkov.

 

Prijímateľ je povinný FSR zasielať presný harmonogram činností pre nastávajúce monitorovacie obdobie (s uvedením presného dňa a času plánovaného výkonu činností). Ak sa pri neohlásenej kontrole zistí, že prijímateľ nevykonáva činnosti uvedené v harmonograme, považuje sa to za závažné porušenie zmluvy, prípadne za podozrenie zo spáchania trestného činu, ktoré FSR oznamuje orgánom činným v trestnom konaní .

 

Ako uviedol riaditeľ odboru komunitného rozvoja FSR Marcel Fukas, neohlásené kontroly pri niektorých projektoch naznačujú, že veľká časť projektových aktivít uvádzaných v harmonogramoch sa nerealizuje. Odbor sociálnej inklúzie využíva neohlásené kontroly okrem overenia výkonu vzdelávacích aktivít aj na kontrolu odberateľsko-dodávateľských vzťahov. ,,Kontroly častejšie využívame pri výzvach, ktoré sa ukázali ako problematické,“ hovorí riaditeľka tohto odboru Andrea Bučková. Problémy sa v oboch prípadoch veľmi často vyskytujú v súvislosti s projektmi, kde sa projektové riadenie rieši externou firmou.

 

Ak Fond sociálneho rozvoja počas neohlásenej kontroly zistí nejaké nezrovnalosti (fiktívne aktivity, absenciu nakúpeného majetku, komerčné zameranie projektu), s nimi súvisiace výdavky sa vyhlásia za neoprávnené. Ďalší postup môže viesť k vypovedaniu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Poskytnutie nepravdivých a zavádzajúcich informácií sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a FSR v takýchto prípadoch od zmluvy odstupuje.

 

Leave A Comment