EnglishSlovak

Modifikovaná Príručka pre prijímateľa zjednodušuje vykazovanie výdavkov s nízkou hodnotou

  • Domov
  • Modifikovaná Príručka pre prijímateľa zjednodušuje vykazovanie výdavkov s nízkou hodnotou
01 jan
0

Zjednodušenie vykazovania výdavkov s nízkou hodnotou počas projektov realizovaných v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia je najdôležitejšia zmena, ktorú prijímateľom prináša nová verzia Príručky pre prijímateľa. Fond sociálneho rozvoja (FSR) 6. 12. 2011 aktualizoval Príručku pre prijímateľa NFP, ktorá platí jednotne pre všetky súčasné a budúce výzvy vyhlasované FSR. Dodatok č. 2 Príručky pre prijímateľa vstúpi do platnosti 15. 12. 2011, dovtedy platí stará verzia príručky.

 

Aktualizácia príručky by mala prispieť k plynulejšej administratíve a znížiť náročnosť realizácie projektov. Zároveň umožní efektívnejšiu a jednoduchšiu kontrolu zo strany Fondu sociálneho rozvoja. Významné zjednodušenie pre prijímateľov aj riadiaci a sprostredkovateľský orgán predstavuje predovšetkým zavedenie sumarizačných hárkov na výdavky do 332 EUR.

 

Všetky zmeny v príručke pre prijímateľa oproti predchádzajúcej verzii sú v konsolidovanom znení príručky zvýraznené červeným písmom.

 

 

Najdôležitejšie zmeny v príručke:

1. RO vyjednal s Certifikačným orgánom výnimku zo systému finančného riadenia, ktorá umožní preukazovanie výdavkov do 332 EUR formou sumarizačných hárkov tak, ako je tomu pri personálnych výdavkoch alebo cestovných náhradách.

 

2. V príručke boli upravené názvy a obsah niektorých príloh:

          – B1 Vyhlásenie o začatí/ukončení realizácie aktivít projektu bolo doplnené o povinnosť preukázať začatie realizácie aktivít projektu.

          – Štruktúra obsahu Žiadosti o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP bola zmenená.

          – Bola prijatá príloha B 12. Zmenu v prílohách B 12 si vyžiadala aktualizácia Usmernenia RO č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na    realizáciu schválených aktivít tretím subjektom. Prijímateľ je povinný riadiť sa týmto usmernením. Povinnosti prijímateľov nad rámec usmernenia sú zapracované v texte príručky (kapitola 2.4 Obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác.)

          – Vyhlásenie prijímateľa o splnení podmienok pre nákup bez prieskumu trhu bolo zmenené z dôvodu aktualizácie č. 5 Usmernenia RO č. N5/2008.

           – V súvislosti so zavedením sumarizačných hárkov pre výdavky s nízkou hodnotou bola doplnená príloha príručky B19 a zmenená príloha B11.

           – Boli zrušené všetky prílohy, v ktorých boli zverejnené výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. Prijímateľ je napriek tomu povinný v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať podmienky stanovené vo výzve.

 

3. FSR zrušil povinnosť predkladať pracovný výkaz pre dodávateľov projektu (príloha B 8c). Dodanie tovarov a služieb bude FSR kontrolovať v skupine výdavkov 637 001 na základe faktúry, prezenčnej listiny, dokladu o úhrade a zmluvy v prípade, ak ide o zákazku nad 5 000 EUR. FSR bude oprávnený vyžiadať si ďalšie dokumenty, ale iba v prípade pochybností o oprávnenosti výdavkov.

 

4. Prijímateľ je povinný vybrať cieľovú skupinu v súlade s projektovým zámerom, obsiahnutým v ŽoNFP, a v prípade požiadavky SORO preukázať jej oprávnenosť a umožniť overenie realizácie aktivít projektu napr. dotazníkom určeným pre cieľové skupiny.

 

5. Prijímateľ je povinný predložiť žiadosť o platbu v papierovej podobe do 7 dní od jej zaslania cez verejný portál ITMS.

 

6. V prípade požiadavky kontrolnej skupiny SORO je prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby osoby cieľovej skupiny, ktoré sú súčasne zamestnancami prijímateľa, preukázali svoju totožnosť.

 

7. FSR je oprávnený požadovať zadávanie informácií o projekte zo strany prijímateľov cez portál FSR. So zadávaním informácií o projekte a o verejnom obstarávaní prijímateľmi sa počíta v blízkej budúcnosti. K povinnosti sa bude pristupovať citlivo a individuálne tak, aby to nespôsobilo prijímateľom problémy.

 

8. FSR spravodlivejšie upravil sankčný mechanizmus v prípade nenaplnenia merateľných ukazovateľ výsledku projektu.

 

9. RO pre OP ZaSI vydal výkladové stanovisko k používaným projektovým merateľným ukazovateľom. Prijímatelia, ktorých zmluvy sú platné od 30.11.2011 sú povinní vykazovať merateľné ukazovatele podľa tohto výkladu.

 

Leave A Comment