EnglishSlovak

Informačné semináre k výzve OP ZaSI - FSR - 2012/2.1/02 a OP ZaSI - FSR - 2013/2.1/01

  • Domov
  • Informačné semináre k výzve OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 a OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01
01 jan
0

Fond sociálneho rozvoja pozýva všetkých, ktorí majú potenciálny záujem podať si žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 a OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01, na informačné semináre, ktoré sa uskutočnia v apríli 2013.


Informačné semináre sú určené všetkým záujemcom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci týchto dvoch výziev a sú zamerané na ich prezentáciu. Cieľom je poskytnúť potenciálnym žiadateľom dôležité informácie, ktoré súvisia s procesom predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok a prispieť tak ku zvýšeniu kvality predkladaných projektov. Konkrétne otázky záujemcov budú zodpovedané počas diskusie po skončení prezentácií. 

 

Termíny a miesta konania seminárov pre obe výzvy:

  

Košice

25.4.2013 o 9.00, Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice – II. poschodie, školiaca miestnosť č. 310

 

Program:

 9.00                Registrácia účastníkov
 9.15                Začiatok a otvorenie seminára
 9.15 – 10.00    Výzva na predkladanie žiadostí o NFP
10.00 – 11.30   Praktické rady k vypĺňaniu formulárov žiadostí, oprávnenosť výdavkov, publicita projektu
11.30 – 12.30   Otázky a diskusia.
13.00               Ukončenie semináru
Prestávka na občerstvenie – podľa požiadavky účastníkov

 

 

Prešov

26.4.2013 o 9.00, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov – Veľká zasadačka budovy

 

Program:

 9.00                Registrácia účastníkov
 9.15                Začiatok a otvorenie seminára
 9.15 – 10.00    Výzva na predkladanie žiadostí o NFP
10.00 – 11.30   Praktické rady k vypĺňaniu formulárov žiadostí, oprávnenosť výdavkov, publicita projektu
11.30 – 12.30   Otázky a diskusia.
13.00               Ukončenie semináru
Prestávka na občerstvenie – podľa požiadavky účastníkov

 

 

Banská Bystrica

29.4.2013 o 9.00, Mestský úrad, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica – II. poschodie, miestnosť č. 290 /Veľká zasadačka/

 

Program:

 9.00                Registrácia účastníkov
 9.15                Začiatok a otvorenie seminára
 9.15 – 10.00    Výzva na predkladanie žiadostí o NFP
10.00 – 11.30   Praktické rady k vypĺňaniu formulárov žiadostí, oprávnenosť výdavkov, publicita projektu
11.30 – 12.30   Otázky a diskusia.
13.00               Ukončenie semináru
Prestávka na občerstvenie – podľa požiadavky účastníkov

 

  

Výzva OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 s alokáciou 4 737 322 EUR je zameraná na:

  • programy a metódy s cieľom pomôcť deťom, mladým dospelým a ďalším plnoletým fyzickým osobám viesť samostatný život, uplatniť sa v spoločnosti, získať a udržať si bývanie a prácu pred a po po skončení starostlivosti v detských domovoch,
  • podporu výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby v prirodzenom rodinnom prostredí alebo v otvorenom prostredí,
  • podporu rozvoja sociálnych služieb s použitím telekomunikačných technológií,
  • podporu vybraných zariadení sociálnych služieb najmä v oblasti štandardizácie princípov a metód sociálnej práce,
    vytváranie podporných komunitných sietí, podpora napĺňania individuálnych plánov rozvoja zdravotne postihnutých osôb z deinštitucionalizovaných zariadení po prechode do komunitných služieb,
  • podporu výkonu opatrení a aktivít zameraných na zvyšovanie kvality a efektivity sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zameranú na prácu s deťmi so syndrómom CAN alebo s deťmi s dôvodným podozrením syndrómu CAN a podpora informovanosti spoločnosti v tejto oblasti.

Oprávnenými žiadateľmi sú najmä obce, mestá a mimovládne organizácie.  

 

Výzva OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01 s alokáciou 4 000 000 EUR je zameraná na zlepšenie životnej situácie a integráciu sociálne vylúčených skupín obyvateľov, najmä marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické potreby prostredníctvom výkonu terénnej sociálnej práce.

Oprávnenými žiadateľmi sú obce, mestá a iné organizácie. 

 

 

Leave A Comment