EnglishSlovak

Informačné semináre k výzvam OP ZaSI - FSR – 2012/ 2.1/ 02 a OP ZaSI - FSR – 2013/ 2.1/ 01

  • Domov
  • Informačné semináre k výzvam OP ZaSI – FSR – 2012/ 2.1/ 02 a OP ZaSI – FSR – 2013/ 2.1/ 01
01 jan
0

V troch slovenských mestách sa uskutočnili informačné semináre k výzvam na predkladanie žiadostí o NFP OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 a OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01 (25.4. Košice, 26.4. Prešov a 29.4.2013 Banská Bystrica).

 

Všetky priestory, kde sa prezentácie konali, boli poskytnuté bez nároku na finančnú odmenu za čo ďakujeme Košickému samosprávnemu kraju, Prešovskému samosprávnemu kraju a mestu Banská Bystrica.

 

Cieľom informačných seminárov bolo poskytnúť potenciálnym žiadateľom dôležité informácie o procese predkladania žiadostí o NFP a prispieť tak k zvýšeniu kvality predkladaných projektov.

 

Obsahovú časť výziev prezentovali Ing. Eva Balažovičová, vedúca oddelenia projektov sociálnej inklúzie a PhDr. Marek Schavel, riaditeľ odboru komunitného rozvoja. Informácie z príručky pre žiadateľa prezentoval Ing. Maroš Varsányi, vedúci oddelenia metodiky a publicity. Pomoc pri zodpovedaní praktických otázok potenciálnych žiadateľov poskytli doc. PhDr. Mgr. Alena Bašistová, PhD., generálna riaditeľka FSR a PhDr. Darina Košutová, zástupkyňa generálnej riaditeľky FSR.

 

Na seminároch sa zúčastnilo spolu 67 potenciálnych žiadateľov o NFP.

 

Účastníci mohli ohodnotiť svoju spokojnosť a vyjadriť názor v súvislosti s informačným seminárom aj v dotazníku. Výsledky sú uvedené nižšie, kde si môžete prečítať, že 85% z respondentov plánuje podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Najviac účastníkov sa zaujímalo o informácie k realizácii rómskych občianskych hliadok a k tvorbe rozpočtu.

 

Výzva OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 s alokáciou 4 737 322 EUR je zameraná na napĺňanie špecifických cieľov:
 
• Posilnenie schopnosti cieľovej skupiny (mladí dospelí, plnoleté fyzické osoby, resp. deti) osamostatniť sa;
• Integrácia  cieľovej skupiny obyvateľstva na trh práce;
• Zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie;
• Zvýšenie efektívnosti služieb, rozvoj a profesionalizácia vybraných zariadení sociálnych služieb;
• Obmedzenie a odstránenie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický, fyzický alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby najmä v prirodzenom rodinnom prostredí.

 

Výzva OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01 s alokáciou 4 000 000 EUR je zameraná na napĺňanie špecifického cieľa:
Zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov, najmä marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické potreby prostredníctvom výkonu terénnej sociálnej práce.

 

Výstupy z hodnotiacich dotazníkov

 

 

Prezentácia výzvy OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01

Prezentácia výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02

Prezentácia informácií z riadiacej dokumentácie

 

 

Leave A Comment