EnglishSlovak

Informácie k Výzve na predkladanie návrhov na vytvorenie partnerstva pre pripravovaný národný projekt Štandardizácia služieb a rozširovanie siete komunitných centier pre marginalizované rómske komunity

  • Domov
  • Informácie k Výzve na predkladanie návrhov na vytvorenie partnerstva
    pre pripravovaný národný projekt Štandardizácia služieb a rozširovanie siete komunitných centier pre marginalizované rómske komunity
01 jan
0

Fond sociálneho rozvoja (FSR) zverejnil dňa 18. júla 2011 výzvu na predkladanie návrhov na vytvorenie partnerstva pre pripravovaný národný projekt zameraný na komunitné centrá. Niektoré reakcie na zverejnenú výzvu naznačujú, že cieľ výzvy nemusel byť zo strany verejnosti pochopený správne, preto FSR podáva nasledujúce informácie. Tento oznam nemení podmienky vyhlásenej výzvy.


Výzva na predkladanie návrhov na vytvorenie partnerstva nie je výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory pre konkrétne komunitné centrá. Účelom súčasnej výzvy je nájsť najvhodnejších partnerov, ktorí sa budú spolu s FSR podieľať na príprave obsahu národného projektu. Výzva pre samosprávy a mimovládne organizácie, ktoré budú mať záujem získať podporu pre ich komunitné centrá, bude zverejnená až v priebehu implementácie národného projektu (predpokladaný termín je koncom roka 2011).


Cieľom pripravovaného národného projektu je položiť základy dlhodobej stratégie rozvoja komunitných centier ako dôležitého nástroja sociálneho začleňovania marginalizovaných skupín a riešenia ich životných problémov. Preto má FSR ambíciu v národnom projekte spojiť najlepšie príklady z praxe a zapojiť do procesu jeho tvorby subjekty, ktoré majú najväčšie skúsenosti z rozvoja metodík komunitných centier, ich zakladania a prevádzky v rôznych prostrediach. Predpokladáme, že realizácia národného projektu neskôr prispeje k zakotveniu komunitných centier v zákone.

 

Príprava národného projektu sa začala vyhlásením výzvy na predkladanie návrhov na vytvorenie partnerstva 18. júla 2011. Prostredníctvom tejto výzvy chce FSR zabezpečiť, aby sa skúsenosti organizácií, ktoré majú bohatú prax zo zakladania komunitných centier, ich prevádzky a poskytovania rôznych služieb v nich, premietli do prípravy obsahu národného projektu. Môžu nimi byť mimovládne organizácie, ale aj subjekty z miestnej a regionálnej samosprávy, vrátane miest a obcí a združení miest a obcí spĺňajúce kritériá dané vo výzve.

 

Vzorom pre takýto postup otvorenia procesu tvorby národného projektu pre najskúsenejšie organizácie z praxe sú dobré príklady partnerskej spolupráce medzi verejným a mimovládnym sektorom v krajinách EÚ. FSR je presvedčený, že takýto postup prispieva k transparentnosti celého procesu tvorby národného projektu.

 

Samosprávy a mimovládne organizácie sa budú môcť uchádzať o získanie podpory na prevádzku existujúcich i nových komunitných centier až v rámci realizácie národného projektu, kedy sa vyhlási druhá výzva (poznámka: v rámci tejto výzvy sa vzhľadom na zameranie ESF podpora nebude poskytovať na výstavbu, ani rekonštrukciu komunitných centier).

 

Predpokladá sa, že výzva pre samosprávy a mimovládne organizácie na získanie podpory pre prevádzku komunitných centier bude vyhlásená koncom roka 2011.

 


Plánovaný postup prípravy a realizácie národného projektu:

 

Pred schválením národného projektu:

   1. výzva na výber partnerov (18. júna 2011),

   2. výber partnerov (po 22. auguste 2011),

   3. tvorba a predloženie národného projektu (september 2011).

 

Po schválení národného projektu už v rámci jeho realizácie:

   4. tvorba štandardov komunitného centra,

   5. výzva na výber lokalít, kde sa budú podporovať komunitné centrá podľa novovytvorených štandardov,

   6. výber lokalít, kde bude podporená prevádzka komunitných centier (existujúcich alebo nových)

   7. prevádzka komunitných centier.

 

Súčasná výzva je 1. fázou prípravy národného projektu podľa vyššie uvedeného plánovaného postupu.

 

 

Súvisiace správy:

Aktualita o zverejnení výzvy s jej úplným znením

Odpovede na najčastejšie kladené otázky

 

Leave A Comment