EnglishSlovak

FSR podporil v roku 2011 v rámci projektov, financovaných z OP ZaSI takmer 100 000 osôb

  • Domov
  • FSR podporil v roku 2011 v rámci projektov, financovaných z OP ZaSI takmer 100 000 osôb
01 jan
0

Fond sociálneho rozvoja ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, v nadväznosti na požiadavku vyplývajúcu z prílohy č. XXIII vykonávacieho nariadenia1, je povinný vo vzťahu k projektom spolufinancovaným z ESF, zabezpečiť predkladanie samostatnej „Informácie o účastníkoch projektu“ zo strany prijímateľov počas realizácie aktivít projektu, a to za každý ukončený kalendárny rok realizácie aktivít projektu.

Na základe spracovania informácií o účastníkoch projektov za rok 2011, predložených prijímateľmi realizujúcimi projekty v rámci výziev vyhlásených Fondom sociálneho rozvoja, boli získané súhrnné údaje, ktoré sú obsiahnuté v nižšie uvedenej tabuľke.

Súhrnná informácia o účastníkoch projektov2 za rok 2011 (v rámci výziev vyhlásených FSR)

 

Kalendárny rok:

2011

Prichádzajúci účastníci projektu 3  

Odchádzajúci účastníci projektu 4  

Účastníci pokračujúci z predchádzajúceho roku 5  

Spolu

Z toho ženy

Spolu

Z toho ženy

Spolu

Z toho ženy

Celkový počet účastníkov

58 379

32 749

13 992

8 540

35 645

19 519

Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce

Zamestnaní (vrátane SZČO)

6 243

3 054

2 503

1 438

2 504

1 166

z toho samostatne zárobkovo činné osoby

729

225

282

106

284

40

Nezamestnaní (vrátane dlhodobo nezamestnaných)

30 339

16 420

7 279

3 967

19 267

10 713

z toho dlhodobo nezamestnaní

22 452

11 786

4 904

2 719

15 486

8 333

Neaktívne osoby (vrátane študujúcich, osôb v odbornej príprave, dôchodcov a pod.)

21 797

13 275

4 210

3 135

13 874

7 640

z toho študujúci / účastníci odbornej prípravy

4 691

2 431

1 611

1 069

2 137

1 098

Rozdelenie účastníkov podľa veku (ostatné vekové skupiny sa tu nesledujú)

Mládež (15-24 rokov)

11 480

6 030

2 604

1 500

6 429

3 184

Staršie osoby (55-64 rokov)

8 583

5 312

2 289

1 473

3 939

2 072

Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi

Migranti

82

16

15

7

23

11

Menšiny

41 406

21 668

5 947

3 418

29 932

16 249

Zdravotne postihnutí

3 374

1 648

1 167

708

1 372

706

Iné znevýhodnené osoby

12 453

6 562

3 333

1 818

5 031

2 640

Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania (nesledujú sa osoby bez dosiahnutého aspoň prvého stupňa ZŠ)

Základné alebo nižšie stredné vzdelanie (ISCED1 a 2)

39 235

20 916

8 009

4 805

24 937

13 514

Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3)

6 547

3 851

3 558

2 105

2 614

1 337

Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4)

338

183

216

161

151

106

Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6)

1 133

621

872

506

402

273

 

__

1 NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006

2 účastníkmi projektu sa rozumejú osoby priamo zúčastňujúce sa aktivít projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívny personál, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo aktivít projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používatelia týchto publikácií).Všetky hodnoty v tejto tabuľke sa uvádzajú v kumulatívnom vyjadrení ako stav vzniknutý za sledovaný kalendárny rok

3 uvádza sa počet nových účastníkov, ktorí sa zapojili do aktivít projektu v príslušnom kalendárnom roku

4 počet účastníkov, ktorí v priebehu príslušného kalendárneho roka ukončili participáciu na aktivitách projektu, vrátane osôb, ktoré participáciu na aktivitách neukončili v plánovanom rozsahu alebo s plánovaným výsledkom (napr. osoby, ktoré nezískajú certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu…)

5 počet účastníkov, ktorí z predchádzajúceho roka pokračujú v účasti na aktivitách projektu

Leave A Comment