EnglishSlovak

FSR odpovedá na pripomienky samospráv

  • Domov
  • FSR odpovedá na pripomienky samospráv
01 jan
0

Fond sociálneho rozvoja (FSR) sa bude v budúcnosti snažiť minimalizovať  zmeny pri implementácii projektov a bude prijímať predovšetkým opatrenia, ktoré budú zamerané na zjednodušenia. FSR to uviedol v reakcii na sériu pripomienok predstaviteľov samospráv, ktoré boli doručené štátnej tajomníčke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) Lucii Nicholsonovej. FSR zároveň vypracoval odpovede na jednotlivé pripomienky starostov.

Starostovia vyčítali FSR predovšetkým časté zmeny v pravidlách a dokumentoch upravujúcich implementáciu Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI). Štátnej tajomníčke MPSVR SR odovzdali zoznam opatrení, zmien a usmernení pod názvom Vývoj programu Sociálna práca v komunite – OP ZaSI – FSR – 2009/2.1/09.

FSR vníma prijímateľov nenávratného finančného príspevku (NFP) ako partnerov a snaží sa reflektovať ich potreby. Chce zároveň pokračovať v trende zjednodušení, ktorý nastúpil od začiatku roka 2011. Predstavitelia samospráv kritizovali ako komplikácie aj niektoré z opatrení, ktoré, už boli prijaté v tomto duchu na základe spätnej väzby od prijímateľov a predstavujú priame zjednodušenie dovtedajších postupov. Medzi najvýraznejšie zjednodušenia patrí napríklad vydanie jednotnej príručky pre prijímateľov (ktorá nahradila dovtedajšie samostatné príručky pre jednotlivé  výzvy), ďalej zjednodušený pracovný výkaz (ktorým sa v niektorých prípadoch ruší povinnosť uvádzať detailný rozpis vykonávanej činnosti pracovníkov podľa jednotlivých dní), zrušenie povinnosti vykonávať prieskum trhu pri niektorých výdavkoch do 1000 EUR, zavedenie možnosti poskytnutia zálohových platieb po ukončení realizácie projektu a iné.

FSR pripravuje aj ďalšie opatrenia, najvýznamnejšie sa týkajú podpory výkonu terénnej sociálnej práce (TSP) v obciach, ktoré výrazne prispejú k administratívnemu aj finančnému zjednodušeniu výkonu tejto služby. Okrem iného to bude odborné internetové fórum o TSP a obnovenie pozícií koordinátorov TSP. Predovšetkým však postupná transformácia TSP z bázy dopytovo orientovaných projektov na národný projekt radikálne zníži náročnosť  administratívneho zabezpečenia v obciach, ktoré zároveň zbaví bremena povinného spolufinancovania TSP. O týchto opatreniach bude FSR verejnosť priebežne informovať.

FSR musí zároveň konštatovať, že nie všetky opatrenia uvádzané  predstaviteľmi samospráv skutočne predstavujú zmeny v implementácii. V niektorých prípadoch ide iba o upozornenia a pripomenutia povinností, ktoré prijímateľom vyplývajú z podpísaných zmlúv o poskytnutí NFP. Keďže niektoré činnosti a povinnosti prijímateľov NFP sa opakujú iba raz ročne a ich nesplnenie by sa považovalo za podstatné porušenie zmluvy, FSR upozorňuje prijímateľov na potrebu splnenia týchto povinností.  Takéto upozornenia boli zahrnuté do servisu pre prijímateľov NFP, aby im pomohli pri realizácii projektov.

 

FSR víta spätnú väzbu od prijímateľov NFP a využíva túto príležitosť objasniť niektoré skutočnosti a zavádzané opatrenia.

 

Leave A Comment