EnglishSlovak

Aktualizácia príloh Príručky pre prijímateľa NFP

 • Domov
 • Aktualizácia príloh Príručky pre prijímateľa NFP
01 jan
0

FSR aktualizoval vybrané prílohy Príručky pre prijímateľa NFP s účinnosťou od 1.11.2013.

 

 

Aktualizácia sa týka nasledovných príloh:

 

 1. A 5.1 Špecifiká výzvy na predkladanie žiadostí OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02 – doplnenie spôsobu výkonu práce TSP a ATSP na plný pracovný úväzok,
 2. A 5.2 Postup pri realizácii výberového konania na obsadzovanie pracovných pozícií TSP a ATSP – v rámci tejto prílohy úprava Vzoru oznamu o VK v súlade s Postupom pri realizácii VK TSP a ATSP – vypustenie výpisu z registra trestov nie staršieho ako 3 mesiace zo Zoznamu požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania, úprava kvalifikačných predpokladov a výberových kritérií na pozíciu TSP a aktualizácia dátumov,
 3. A 6.1 Špecifiká výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR – 2011/2.1/01 a OP ZaSI – FSR – 2011/3.2/02 – aktualizovaný je výdavok rekonštrukcia nehnuteľnosti,
 4. A 7.1 Špecifiká výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01 – bod 3 Udržateľnosť je upravený v súlade s bodom 7. Udržateľnosť pracovných miest v Špecifikách výzvy na predkladanie žiadostí OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01,
 5. A 8.1 Špecifiká výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 – nová príloha,
 6. A 8.2 Postup pri realizácii výberového konania na obsadzovanie miest členov a koordinátorov občianskej hliadky v prostredí MRK – nová príloha a v rámci nej sú ďalšie prílohy: Označenie poskytovateľa NFP, Vzor oznamu o výberovom konaní a Súhlas so spracovaním osobných údajov,
 7. A 9.1 Špecifiká výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01 – nová príloha,
 8. A 9.2  Postup pri realizácii výberového konania na obsadzovanie pracovných pozícií  TSP a ATSP – nová príloha a v rámci nej sú ďalšie prílohy: Označenie poskytovateľa NFP, Vzor oznamu o výberovom konaní, Úvod do štandardov TSP a Súhlas so spracovaním osobných údajov, 
 9. A 9.3 Spôsob vedenia dokumentácie pri výkone terénnej sociálnej práce – nová príloha a v rámci nej sú ďalšie prílohy: Spisový obal klienta,  Súhlas so spracovaním osobných údajov, Záznamy z intervencií, Sociálna anamnéza klienta a Plán sociálnej práce,
 10. B 11 Zoznam povinnej predkladanej podpornej dokumentácie – doplnenie predkladania výkazov do Sociálnej a zdravotných poisťovní spolu s povinnými prílohami pri opakovane uplatňovanom výdavku 637 027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru,
 11. B 13 Súhlas so spracovaním osobných údajov – úprava prílohy z dôvodu nadobudnutia účinnosti nového zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov dňom 1. júla 2013.

 

 

Leave A Comment