EnglishSlovak

Aktualizácia jednotnej príručky pre prijímateľa

  • Domov
  • Aktualizácia jednotnej príručky pre prijímateľa
01 jan
0

Fondu sociálneho
rozvoja prijal dodatok č. 1, ktorým, aktualizoval jednotnú Príručku pre prijímateľa, ktorá platí univerzálne pre všetky  súčasné aj budúce výzvy Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia.  Potreba aktualizácie vyplynula z nadobudnutia účinnosti zákona č.
58/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní, a aktualizácie Usmernenia RO č. N5/2008 (aktualizácia č.
4).

FSR v príručke upravil kapitolu „2.4
Obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác“ a prílohy, ktoré sa
týkajú obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác (12a – 12d).

 

Príručka pre prijímateľa NFP je na internetovej stránke FSR uvedená v konsolidovanom znení.

 

Jednotná Príručka pre
prijímateľa, schválená generálnym
riaditeľom FSR ako externý pokyn č. 01/2011, vstúpila do platnosti 1. 3. 2011, v aktualizovanej verzii platí od 1. 4. 2011.

 

Príručka je súhrnom pokynov záväzných pre každý realizovaný
projekt a nahrádza príručky vydávané jednotlivo k príslušným výzvam.  Existencia takéhoto metodického materiálu
uľahčuje prípravu projektov, pretože poskytuje univerzálny návod.

Leave A Comment