EnglishSlovak

Aktualizácia č. 15 Usmernenia RO č. N3/2007

  • Domov
  • Aktualizácia č. 15 Usmernenia RO č. N3/2007
01 jan
0

Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007, aktualizácia č.15 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007-2013 nahrádza pôvodné znenie usmernenia.

 

Zmeny v aktualizácii č. 15:

 

  • zohľadnili sa požiadavky z aplikačnej praxe na presun niektorých častí z vecného hľadiska, 
  • zjednotením princípov pri jednotlivých druhoch výdavkov v časti C došlo k lepšej čitateľnosti dokumentu,
  • zapracovali sa opatrenia, ku ktorým sa RO OP ZaSI zaviazal v rámci prijatých opatrení z vykonaných kontrolných a auditných zistení, najmä voči auditu EK A-Rep č. 2012-1516,
  • zapracovali sa zmeny súvisiace s aktualizáciou Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2014, verzia 7.0 z 2. 12. 2013 a taktiež Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2014, verzia 4.8 z 27.12.2013,
  • upravila sa výška oprávnených výdavkov uvedených v prílohe č. 3 tohto usmernenia o miery inflácie v SR potvrdenej ŠÚ SR zo dňa 14. 1. 2014.

 

 

 

Leave A Comment