EnglishSlovak

Aktualizácia č. 14 Usmernenia RO č. N3/2007

  • Domov
  • Aktualizácia č. 14 Usmernenia RO č. N3/2007
01 jan
0

Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007, aktualizácia č.14 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007-2013 nahrádza pôvodné znenie usmernenia.

 

V aktualizácii č. 14 sa doplnila primeranosť výdavkov na vzdelávanie v zmysle § 46 ods. 7 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinného od 1.5.2013 a to:

 

  • doplnením prechodných ustanovení, Článok 16, o bod 15) nasledovne: Úhrada nákladov na vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzača o zamestnanie, v zmysle § 46 ods. 7 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v z.n.p., účinného od 1.5.2013, sa uplatňuje podľa prílohy č. 3 ods. 5 Ad III. tohto usmernenia, od 1.5.2013,

 

  • doplnením oprávnenosti príspevku v prílohe č. 3, v časti A) o Ad III. Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o zamestnanie, ktoré si zabezpečil z vlastnej iniciatívy podľa § 46 ods. 7 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného od 1.5.2013.

 

Zmeny, ktoré sú uvedené v aktualizácii č. 14 sa týkajú národných projektov, ktoré implementuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Leave A Comment