EnglishSlovak

Ako funguje projekt NP DI PTT počas pandémie COVID - 19

  • Domov
  • Ako funguje projekt NP DI PTT počas pandémie COVID – 19
01 jan
0

V súvislosti s výskytom ochorenia COVID -19 bol v zariadeniach sociálnych služieb na celom Slovensku 6.marca 2020 vydaný zákaz návštev v zariadeniach sociálnych služieb, ktorý stále pretrváva. Pár dní na to, aj Implementačná agentúra MPSVR SR prijala rozhodnutie o pozastavení všetkých hromadných a skupinových podujatí organizovaných v rámci svojich projektov.

Vzdialenosť, zákaz návštev ani iné obmedzenia však nedokázali zastaviť fungovanie nášho projektu. V dnešnej dobe, ktorá umožňuje využitie moderných komunikačných technológii, vzdialenosť alebo obmedzenie osobného kontaktu nie je neprekonateľnou prekážkou. Práve naopak, tím projektu NP DI PTT to podnietilo k naštartovaniu a presunutiu svojich aktivít do online priestoru.

Supervízie na diaľku

Medzi prvé aktivity, ktoré sme začali realizovať krátko po sprísnení opatrení patrili supervízie, ktoré sú zamestnancom zapojených zariadení sociálnych služieb poskytované v rámci projektu bezplatne.

Vďaka technológiám ako je skype, zoom a iné, sú supervízorky a suprvízori schopní poskytovať podporu zamestnancom zariadení efektívne a systematicky aj počas obdobia karanténnych opatrení.

Supervízia patrí na Slovensku k dôležitým štandardom kvality sociálnych služieb a predstavuje účinný nástroj podpory a pomoci zamestnancom v sociálnych službách a cez nich samotným klientom. V zariadeniach sociálnych služieb pomáha supervízia zamestnancom pozrieť sa na svoju profesijnú činnosť z inej perspektívy, získať nadhľad a sebareflexiu nad svojou prácou.

„Ohlasy na realizáciu online supervízií na diaľku sú z oboch zúčastnených strán veľmi pozitívne. Veľmi nás to povzbudilo. Je to iné, než osobné stretnutie, ale naše supervízorky a supervízori sú profesionáli a podľa reakcií zo strany zamestnancov zariadení spolupráca počas karanténnych opatrení funguje dobre,” vysvetľuje hlavná koordinátorka projektu NP DI PTT Mgr. Silvia Šmihelová.

V mesiacoch marec a apríl sa nám podarilo zrealizovať 180 hodín a 30 minút supervízií pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb zapojených do 1. a 2. cyklu projektu NP DI PTT.

Odborné konzultácie

Jednou z dôležitých podaktivít projektu sú odborné konzultácie, ktoré pomáhajú zamestnancom a manažmentu zariadení sociálnych služieb, ako aj ich zriaďovateľom pri príprave a tvorbe transformačných plánov. Túto aktivitu zabezpečujú odborní partneri projektu NP DI PTT Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Slovenská únia podporovaného zamestnávania a Výskumné a školiace centrum CEDA (Slovenská technická univerzita).

V mesiacoch marec a apríl odborní konzultanti partnerov uskutočnili viac ako 1 423 hodín konzultácii, ktoré boli zamerané na riešenie situácie v ZSS v čase pandémie, vypracovanie krízových plánov, tvorbe transformačných tímov a príprave a tvorbe transformačných plánov. Vzhľadom k prijatému opatreniu, ktoré sa týka zákazu návštev v zariadeniach sa všetky konzultácie v tomto období realizovali telefonicky alebo cez aplikácie skype a zoom.

Vzdelávacie a iné aktivity projektu

Expertný, metodický a koordinačný tím NP DI PTT sa intenzívne snažil hľadať nové a kreatívne riešenia aj pre ostatné aktivity projektu. Technológie, ktoré sú v súčasnosti bežne k dispozícii nám našťastie otvorili nové možnosti, ako realizovať aj ďalšie aktivity distančnou formou, teda na diaľku.

Partnerské organizácie, ktoré sú zodpovedné za vzdelávacie aktivity projektu, predložili Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ešte v marci 2020 Žiadosť o vykonávanie akreditovaných vzdelávacích programov v rámci projektu NP DI PTT počas mimoriadnej situácie formou on-line. Ministerstvo, ako správny orgán vo veciach akreditácie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb, tejto Žiadosti vyhovel 14.mája 2020 a koncom mája začína partner projektu Rada pre poradenstvo v sociálnej práci plánované prvé online vzdelávanie pre zariadenia zapojené do 2.cyklu projektu.

Leave A Comment