EnglishSlovak

Odporučaná literatúra

Metodické podporné materiály národného projektu Kvalita sociálnych služieb

FILIPOVÁ, M., REPKOVÁ, K., (2023). Štandardy kvality v terénnych sociálnych službách metodický podporný materiál. Bratislava: IMPLEA. ISBN 978-80-89837-88-5. Dostupné na: Standardy-kvality-v-terennych-socialnych-sluzbach-TSS.pdf (gov.sk)


JUSKOVÁ, Z., RÉVAJOVÁ BUJŇÁKOVÁ, E., REPKOVÁ, K., (2023). Štandardy kvality v pobytových a ambulantných sociálnych službách pre staršie odkázané osoby metodický podporný materiál. Bratislava: IMPLEA. ISBN 978-80-89837-82-3. Dostupné na: Standardy-kvality-v-pobytovych-a-ambulantnych-socialnych-sluzbach-pre-st…-1.pdf (gov.sk)


MÁTEL, A., a kol., (2023). Štandardy kvality v praxi poskytovateľov sociálnych služieb metodický podporný materiál. Bratislava: IMPLEA. ISBN 978-80-89837-90-8. Dostupné na: Štandardy kvality v praxi poskytovateľov sociálnych služieb metodický podporný materiál


MÁTEL, A., a kol., (2023). Štandardy kvality v praxi poskytovateľov sociálnych služieb skrátená verzia metodický podporný materiál. Bratislava: IMPLEA. ISBN 978-80-89837-92-2. Dostupné na: Štandardy kvality v praxi poskytovateľov sociálnych služieb skrátená verzia metodický podporný materiál


MAZALÁNOVÁ, J., HORVÁTHOVÁ, B., REPKOVÁ, K., (2023). Štandardy
kvality v sociálnych službách krízovej intervencie metodický podporný materiál. Bratislava: IMPLEA. ISBN 978-80-89837-80-9. Dostupné na: Standardy-kvality-v-socialnych-sluzbach-krizovej-intervencie-SoS-KI.pdf (gov.sk)


ŠLOSÁROVÁ, B., ŠEDIVCOVÁ, V., REPKOVÁ, K., (2023). Štandardy kvality v pobytových a ambulantných sociálnych službách pre deti, mladých
ľudí a dospelé osoby so zdravotným postihnutí metodický podporný materiál. Bratislava: IMPLEA. ISBN 978-80-89837-80-9. Dostupné na: standardy-kvality-v-pobyt-amb-soc-sluzbach-pre-deti-ml-ludi-dosp-osoby-s….pdf (gov.sk)


ŠUŠOLIAKOVÁ, K., REPKOVÁ, K., (2023). Štandardy kvality v sociálnych
službách na podporu rodiny s deťmi metodický podporný materiál. Bratislava: IMPLEA. ISBN 978-80-89837-86-1. Dostupné na: Standardy-kvality-v-socialnych-sluzbach-na-podporu-rodiny-s-detmi-SoS-RD….pdf (gov.sk)

Evaluačné správy národného projektu Kvalita sociálnych služieb

KUZYŠIN, B., SCHAVEL, M.,  MOMOT, A., (2022). Správa z priebežnej evaluácie Národného projektu Kvalita sociálnych služieb. Dostupné na: Správa z priebežnej evaluácie Národného projektu Kvalita sociálnych služieb


KUZYŠIN, B., SCHAVEL, M.,  MOMOT, A., (2022). Správa z priebežnej evaluácie Národného projektu Kvalita sociálnych služieb EXTRAKT
Dostupné na: Správa z priebežnej evaluácie Národného projektu Kvalita sociálnych služieb EXTRAKT


KUZYŠIN, B., SCHAVEL, M.,  MOMOT, A., (2023). Správa z dopadovej evaluácie národného projektu Kvalita sociálnych služieb. Bratislava :IMPLEA. ISBN 978-80-89837-96-0. Dostupné na: Správa z dopadovej evaluácie národného projektu Kvalita sociálnych služieb.

Odporúčaná literatúra

Adam, P. et al. (2018). Štandardy NDC (nízkoprahových denných centier). Bratislava: IA MPSVR. Dostupné online: https://www.ia.gov.sk/npkiku/data/files/np_kiku/dokumenty/Metodiky%202018%20ISBN/Standardy%20NDC%20brozura%20Jun2018%20FINAL.pdf (formát PDF, 471 kB)


Bartoš, R. et al. (2018). Štandardy NSSDR (nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu). Bratislava: IA MPSVR. Dostupné on-line:

https://www.ia.gov.sk/npkiku/data/files/np_kiku/dokumenty/Metodiky%202018%20ISBN/Standardy%20NSSDR%202018%20FINAL.pdf formát PDF, 561)


Brichtová, L., Repková, K. (2014) Sociálne služby: zacielené na kvalitu. Bratislava: IVPR. ISBN 978-80-7138-138-9. Dostupné on-line:

https://www.ceit.sk/IVPR/images/pdf/2014/socialne_sluzby_kvalita.pdf


Brichtová, L. et al. (2015) Riadenie a manažment prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť. Bratislava: IA MPSVR SR. ISBN 978-80-970110-7-9. Dostupné on-line:

https://www.ia.gov.sk/data/files/np_di/publikacie/Riadenie_a_manazment_prechodu_z_institucionalnej_na_komunitnu_starostlivost.pdf


Cangár, M., Krupa, S. (2015) Význam podmienok kvality sociálnych služieb v procese transformácie a deinštitucionalizácie. Bratislava: IA MPSVR SR. ISBN 978-80-89837-00-7. Dostupné on-line:

https://www.ia.gov.sk/data/files/np_di/publikacie/Vyznam_podmienok_kvality__socialnych_sluzieb_v_procese_transformacie_a_deinstitucionalizacie.pdf


Čerešníková, M. et al. (2018). Štandardy komunitných centier. Bratislava: IA MPSVR SR. Dostupné on-line: https://www.ia.gov.sk/npkiku//data/files/np_kiku/dokumenty/Standardy%20komunitnych%20centier%20brozura%20ISBN.pdf


Dobrovoľný európsky rámec pre kvalitu sociálnych služieb (2010) Brusel: Výbor pre sociálnu ochranu. Dostupné on-line:

https://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=SK&f=ST%2016319%202010%20INIT


Kocman, D., Paleček, J. (2013) Formalismus a inspekce kvality sociálních služeb. Praha: Centrum pro výzkum a inovaci v sociálních službách. Dostupné on-line:

https://www.kvalitavpraxi.cz/res/archive/025/002854.pdf?seek=1403007045


Kocman, D. (2016)  Kto (ne)potřebuje revizi standardů kvality? Praha: Individuální projekt MPSV: Inovace systému kvality sociálních služeb. Dostupné on-line:

https://www.kvalitavpraxi.cz/res/archive/025/002861.pdf?seek=1403177144


Ondrušová, E., Pružinská, J. (2015). Štandardy terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách. Bratislava: IA ZaSI MPSVR SR. Dostupné on-line:

https://www.minv.sk/swift_data/source/romovia/np_tsp/prilohy_oznamenia/Priloha_8_Oznamenia_Standardy_TSPaTP.pdf


Rámec kvality pre služby všeobecného záujmu v Európe (2011). Brusel: EK. Dostupné on-line: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/medzinarodna-spolupraca/europska-unia/strategie-europskej-unie/kom_2011_900.pdf


Repková, K. (2012) Sociálne služby v kontexte komunálnej sociálnej politiky. Bratislava: IVPR. ISBN 978-80-7138-135-8. Dostupné on-line:

https://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/2012/socialne_sluzby_v_kontexte_komunalnej_socialnej_politiky.pdf


Repková, K. (ed.) (2015) Implementácia podmienok kvality do praxe poskytovateľov sociálnych služieb – metodické východiská. Bratislava: IVPR. Dostupné on-line:

https://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2015/Repkova/repkova_implementacia_podmienok_kvality_2015.pdf


Repková, K. (2016a) Hodnotenie podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb – metodické východiská (návrh). Bratislava: IVPR. Dostupné on-line:

https://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2016/Repkova/repkova_hodnotenie_podmienok_kvality.pdf


Repková, K. (2016b) Kvalita v kontexte transformácie sociálnych služieb. Bratislava: IVPR. ISBN 978-80-7138-146-4. Dostupné on-line:

https://www.ceit.sk/IVPR/images/pdf/2016/socialne_sluzby_web.pdf


Repková, K. (2017) Sociálne služby – podpora zmysluplnej každodennosti v ľudsko-právnej perspektíve. Bratislava: IVPR. ISBN 978-80-7138-151-8. Dostupné on-line:

https://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/2017/kniha_socialne_sluzby_podpora_zmysluplnej_kazdodennosti.pdf


Repková, K. (2019a). Zavádzanie podmienok kvality sociálnych služieb – prieskum stavu implementácie u poskytovateľov sociálnych služieb. Bratislava: IVPR. Dostupné on-line: https://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2019/Repkova/zavadzanie_podmienok_kvality_socialnych_sluzieb_repkova_2019.pdf


Bicková, L. et al. (2011) Individuální plánování a role klíčového pracovníka v sociálních službách. Tábor: Asociace poskytovalů sociálních službě České republiky. ISBN 978-80-904668-1-4.


Cienciala, J. et al. (2011) Procesně řízená organizace: Tvorba, rozvoj a měřitelnost procesů. Příbram: Kamil Mařík – Professional Publishing. ISBN 978-80-7431-044-7.


Kovaľová, M., Buzala, O. (2015) Kvalita sociálnych služieb v kocke I. Štefanov: Tabita, s.r.o. ISBN 978-80-972184-0-9.


Malík Holasová, V. (2014) Kvalita v sociální práci a sociálních službách. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4315-8.


Mátel, A. (2016) Etické kódexy sociálnej práce. Bratislava: Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce. ISBN 978-80-971445-8-6.


Mátel, A., Schavel, M. (eds.) (2019) Supervize (nejen) v sociální práci a sociálních službách. Praha: IZSV. ISBN 978-80-907489-0-3.


Repková, K. (2018). Kvalita sociálnych služieb a jej hodnotenie – metodologický a analytický rámec pre projektovú činnosť. Bratislava: IVPR.


Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.