EnglishSlovak

Kvalita poskytovania sociálnych služieb

Kvalita poskytovania sociálnych služieb

Zákon o sociálnych službách zaviedol poskytovateľom sociálnych služieb povinnosť plniť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby.            Na kvalitu zákon nazerá z pohľadu klienta (dodržiavanie ľudských práv a slobôd), personálneho zabezpečenia (počet a odbornosť zamestnancov v danej sociálnej službe, atď.), z pohľadu procedurálnych podmienok (individuálne plánovanie, prevencia krízových situácií či zabezpečenie sociálneho kontaktu, atď.) a prevádzkových podmienok (definovanie postupov a pravidiel poskytovania sociálnej služby). Zavedenie, plnenie a hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby je jedným zo základných nástrojov zvyšovania kvality života prijímateľov sociálnych služieb, sociálneho začlenenia prijímateľov a odborného poskytovania sociálnych služieb s posilnením ľudsko-právneho rozmeru a orientácie na potreby a preferencie prijímateľa, čo vo výsledku vedie k posilneniu pozitívneho obrazu sociálnych služieb v spoločnosti.  

V snahe nastaviť a zosúladiť systém implementácie podmienok hodnotenia kvality na strane poskytovateľov sociálnych služieb a mechanizmus výkonu hodnotenia kvality zo strany Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, vznikol nový Národný projekt Kvalita sociálnych služieb (ďalej NP KSS), ktorý bude realizovaný na celom území Slovenskej republiky. Operačným cieľom národného projektu je podpora zavádzania kvality sociálnych služieb cestou metodickej podpory poskytovateľov sociálnych služieb pri implementácii podmienok kvality (poskytovateľský aspekt kvality), zároveň cestou zavádzania systému hodnotenia podmienok kvality sociálnych služieb (hodnotiteľský aspekt kvality). V rámci poskytovateľského aspektu kvality budú realizované odborné semináre zamerané na implementáciu podmienok kvality do praxe poskytovateľov sociálnych služieb. V rámci hodnotiteľského aspektu kvality, t.j. hodnotenia podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb, najskôr začne odbornou prípravou hodnotiteľov, ktorí absolvujú teoretickú časť prípravy, na základe ktorej prebehne pilotný výkon hodnotenia podmienok kvality spolu s metodickou podporou hodnotiteľských tímov. Cieľom sú odborne pripravení a metodicky podporení poskytovatelia jednotlivých druhov a foriem sociálnych služieb ako predpoklad zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby a úspešnosti samotného poskytovateľa v procese formálneho hodnotenia podľa zákona, a zároveň odborne pripravení hodnotitelia podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb. Po pilotne overenej hodnotiteľskej metodike, prebehne metodicky podporený hodnotiteľský výkon, čím sa zabezpečia štandardizované podmienky pre výkon hodnotenia a poskytovateľské subjekty a prijímatelia/prijímateľky sociálnych služieb nebudú vystavení nejednotnému postupu hodnotiteľských tímov.

Do národného projektu budú zapojení vybraní zástupcovia užívateľských skupín, ktorými sú osoby s vlastnou skúsenosťou využívania sociálnej služby. Zástupcovia užívateľských skupín budú súčasťou hodnotiteľského tímu v pilotnom výkone. Platný zákon o sociálnych službách v súčasnosti stavia na hodnotiteľských tímoch s príslušnou kvalifikáciou. Zahraničné projekty (napr. z Nemecka a Rakúska) do hodnotenia zapájajú zástupcov užívateľov sociálnych služieb, ktorí sú na uvedený účel špeciálne trénovaní. Ambíciou národného projektu KSS je preto overiť aj možnosti zavedenia užívateľského prvku do hodnotiteľskej činnosti (v súlade s metodickými odporúčaniami z roku 2016), realizovať trénovanie zástupcov užívateľských skupín k výkonu hodnotenia podmienok kvality a pripraviť legislatívne úpravy pre budúcnosť. Z hľadiska projektu možno očakávať, že realizáciou približne trojročnej fázy implementácie systému kvality sprevádzanej systematickou podporou výkonu kvality i jej hodnotenia, sa zhromaždí potrebná suma poznania a skúseností, na základe ktorých bude možné revidovať nielen metodickú základňu systému, ale aj legislatívny rámec.