EnglishSlovak

Podpora poskytovateľov sociálnych služieb v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb

 • Domov
 • Podpora poskytovateľov sociálnych služieb v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb
20 dec
0

Podpora poskytovateľov sociálnych služieb v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb

Implementácia štandardov kvality poskytovanej sociálnej služby je jedným zo základných nástrojov zvyšovania kvality života prijímateľov sociálnych služieb, ich sociálneho začlenenia, a to cestou odborného poskytovania sociálnych služieb s posilnením ľudskoprávneho rozmeru a orientácie na ich individuálne potreby a preferencie. Rovnako vytvára predpoklad na zvyšovanie kvality pracovného prostredia tých, ktorí sociálne služby poskytujú, a posilňovanie celkového imidžu sociálnych služieb v spoločnosti. Od septembra 2019 podmienky kvality hodnotilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej „ministerstvo“). Nakoľko poskytovatelia sociálnych služieb do tohto obdobia neboli systematickejším a jednotným spôsobom usmerňovaní a podporovaní, národný projekt Kvalita sociálnych služieb (ďalej „NP KSS“) reflektoval potrebu v rámci celého Slovenska nastaviť a zosúladiť systém implementácie podmienok kvality na strane poskytovateľov sociálnych služieb.

Odborné semináre ako nástroj podpory poskytovateľov a zriaďovateľov sociálnych služieb

Od  októbra 2019 prebiehala v rámci NP KSS odborná príprava a metodická podpora formou dvojdňových odborných seminárov s názvom „Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov“ zameraných na rozvoj kompetencií manažmentu a odborných zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb v procese implementácie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby do praxe v súlade so zákonom o sociálnych službách. Počas pandémie spôsobeným koronavírusom sa odborné semináre presunuli do on-line priestoru. Novým míľnikom sa stalo prijatie zákona č. 345/2022 Z. z. o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bola upravená príloha č.  2 zákona o sociálnych službách. Lektori v rámci NP KSS na túto skutočnosť promtne reagovali a v 2-dňových odborných seminároch „Implementácia štandardov kvality sociálnych služieb“, resp. 1-dňových seminároch „Nové kritéria v štandardoch kvality“, prinášali zamestnancom poskytovateľov a zriaďovateľov sociálnych služieb nielen nové poznatky, ale aj priestor na vzájomnú diskusiu a výmenu skúseností. Okrem toho sa na základe požiadaviek účastníkov a ministerstva realizovali aj „špecializované semináre“ zamerané na „Základné ľudské práva a slobody ako súčasť štandardov kvality“ a „Vybrané procedurálne štandardy kvality“ alebo vybrané sociálne služby („opatrovateľskú službu“), resp. skupiny druhov sociálnych služieb („sociálne služby krízovej intervencie“, „ambulantné sociálne služby“ a „sociálne služby na podporu rodín s deťmi“). Vo všetkých ôsmych samosprávnych krajoch sa zrealizovalo počas trvania NP KSS 211 odborných seminárov (z toho 105 online formou), ktorých sa zúčastnilo 4131 pracovníkov v sociálnych službách, zastupujúcich 965 poskytovateľov sociálnych služieb. Medzi spätnými väzbami účastníkov odborných seminárov zaznelo aj nasledovné:

 • „Toto vzdelávanie bolo ucelené, komplexné, reálne zjednotenie teórie s praxou.“
 • „Mám úplne iný pohľad na celé podmienky kvality, konečne tomu rozumiem.“
 • „Zistila som nedostatky, na ktorých ešte treba popracovať.“
 • Uvedomila som si, aká dôležitá je spolupráca v rámci multidisciplinárneho tímu, ako aj spoločná komunikácia,  a tým aj riešenie problémov.“
 • „Musíme skvalitniť odbornú prácu s klientmi, a to zlepšením odbornosti pracovníkov, rozšírením práce s klientmi. Menej administratívy a viac priestoru venovať klientom.“
 • Veľmi dôležitá je výmena skúsenosti, postrehov  z praxe a tento seminár sa práve niesol v tomto duchu.“

MPM Štandardy kvality v praxi poskytovateľov sociálnych služieb

Ďalším nástrojom podpory poskytovateľov sociálnych služieb mala byť validácia metodických materiálov, ktoré boli spracované v rokoch 2015 – 2016. Vzhľadom na prijatie zákona o inšpekcii v sociálnych veciach sa ministerstvo obrátilo na Implementačnú agentúru MPSVR SR s požiadavkou o spracovanie metodických podporných materiálov (ďalej „MPM“), ktoré by ponúkli poskytovateľom sociálnych služieb podporu pri porozumení jednotlivých štandardov kvality, aby ich mohli následne implementovať do svojej bežnej praxe. Autor tohto príspevku spolu s členkami expertného tímu spracovali pomerne rozsiahly dokument s názvom Štandardy kvality v praxi poskytovateľov sociálnych služieb (metodický podporný materiál) s cieľom podporiť a inšpirovať poskytovateľov sociálnych služieb v hľadaní a realizácii sebe vlastného spôsobu, ako napĺňať štandardy kvality pri poskytovaní sociálnej služby v jej konkrétnom druhu a forme, a to v prospech prijímateľov a prijímateliek tejto sociálnej služby, v prospech ich rodín, ale aj vlastného personálu a celej komunity, v ktorej pôsobí. Jadrom MPM je analýza jednotlivých 25 kritérií štandardov kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách v jej súčasnom znení. Okrem toho v MPM predkladáme stručné teoretické východiská k sociálnym službám a ich ľudskoprávnej dimenzii. Jednotlivé kritériá štandardov kvality sú v MPM predstavené v nasledovnej štruktúre:

 1. Text štandardu kvality.
 2. Zakotvenosť v zákone o sociálnych službách.
 3. Informácia, že ide o nové kritérium štandardov kvality alebo porovnanie štandardu s kritériom podmienok kvality a jeho indikátora.
 4. Terminologické a teoretické východiská štandardu kvality.
 5. Medzinárodné východiská.
 6. Národné východiská.
 7. Druhy sociálnych služieb.
 8. Praktické naplnenie štandardu.
 9. Dokumentácia poskytovateľa k napĺňaniu štandardu.
 10. Najčastejšie problémy, omyly praxe a dokumentácie.
 11. Príklady z praxe.
 12. Krátke zhrnutie k štandardu.

Skrátená verzia MPM

Nakoľko MPM je pomerne rozsiahly dokument, v priebehu procesu jeho tvorby sa komunikovala potreba jeho skrátenej verzie. Jej obsahom je výlučne analýza jednotlivých 25 kritérií štandardov kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách. Oproti pôvodnej verzii MPM neobsahuje terminologické a teoretické východiská štandardu kvality, ani medzinárodné a národné východiská, ktoré napomáhajú hlbšiemu porozumeniu filozofie štandardov kvality, ich pôvodu a príčinám vzniku, teda dávajú skôr odpovede na otázku PREČO? Štandardy kvality v praxi poskytovateľov sociálnych služieb (skrátená verzia) sa koncentruje smerom k odpovediam na otázku AKO v praxi poskytovania sociálnych služieb napĺňať jednotlivé štandardy kvality.

Záverom čitateľom MPM

Všetkým čitateľom a čitateľkám pracujúcim v sociálnych službách želáme, aby sa im darilo poskytovať kvalitné sociálne služby a aby dostávali pozitívne spätné väzby od prijímateľov, ich rodinných príbuzných, od občanov z ich komunity, širokej verejnosti a aj od osôb vykonávajúcich dozor nad dodržiavaním osobitných predpisov pri poskytovaní sociálnych služieb. Ak im akékoľvek predložené podporné texty napomôžu potvrdiť ich smerovanie ku kvalitným sociálnym službám alebo im dajú podnety k vlastnému zlepšovaniu, splnili svoj účel. Kvalitné sociálne služby totiž chápeme ako cestu k sústavnému zlepšovaniu sociálnych služieb, smerujúcu k excelentnosti a k výnimočnému postaveniu v rámci trhu poskytovateľov sociálnych služieb. Táto cesta je možná len v spolupráci všetkých zúčastnených aktérov, teda nielen poskytovateľov sociálnych služieb, ale aj štátnej správy, samosprávy a všetkých, ktorí pre kvalitné sociálne služby majú povinnosť vytvárať vhodné podmienky a prostredie.

Spracoval: Andrej Mátel