EnglishSlovak

Príručka pre zapojené subjekty platná do 13.11.2023

  • Domov
  • Príručka pre zapojené subjekty platná do 13.11.2023
15 nov
0

Príručka pre zapojené subjekty – verzia č.01 – účinná od 13.10.2023 do 13.11.2023 (Formát Pdf., 1169 kB.)

Prílohy Príručky

Príloha č.1 – Žiadosť o platbu – (formát doc., 483 kB.)  (formát odt., 435 kB.)
Príloha č.2 – Formulár príkladov dobrej praxe – (formát doc., 50 kB.)  (formát odt., 32kB.)
Príloha č.3 – Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti – (formát doc., 471 kB.)  (formát odt., 47 kB.)
Príloha č.4 – Postup pri obsadzovaní pracovných pozícií KC/NDC/NSSDR – (formát pdf., 845 kB.)
                     Príloha č.4a – Vzor Oznamu o výberovom konaní (formát doc., 550 kB.)  (formát odt., 451 kB.)
                     Príloha č.4b – Prehľad zamestnancov poskytovateľa, ktorých navrhuje na obsadenie pozícií v rámci Np SpK 
                     (formát doc., 476 kB.)  (formát odt. 433 kB)
Príloha č.5 – Spôsob vedenia dokumentácie pri výkone KC/NDC/NSSDR (formát pdf., 637 kB.) 
                      Príloha č.5a – Spisový obal užívateľa (formát doc., 459 kB) (formát odt.,428 kB.)
                      Príloha č.5b – Záznamy z intervencií (formát doc., 620 kB.)  (formát odt. 431 kB.)
                      Príloha č.5c – Životná (sociálna) situácia užívateľa (formát doc., 462 kB)  (formát odt. 430 kB.)
                      Príloha č.5d – Záznam zo skupinovej aktivity (formát doc. 467 kB.)  (formát odt. 429 kB.)
                      Príloha č.5e – Záznam z realizácie činností/aktivít komunitnej práce (formát doc. 491 kB)  (formát odt. 451 kB) 
                      Príloha č.5f – Mesačný harmonogram činností KC/NDC/NSSDR 
                      (formát xlsx. 56 kB) (formát ods. 49 kB) (formát docx. 62 kB.) (formát odt. 54 kB)
                      Príloha č.5g – Tabuľka na evidenciu užívateľov (formát xlsx. 22 B)
                      Príloha č.5h – Informovaný záznam so spracovaním osobných údajov (formát docx. 61 kB.) (formát odt. 51 kB)
Príloha č.6 – Vyhlásenie o začatí výkonu KC/NDC/NSSDR (formát docx. 246 kB.)  (formát odt. 46kB)
Príloha č.7 – Označovanie Poskytovateľa:
                     Príloha č.7a – Tabuľa vo veľkosti A3 (formát pdf. 444 kB)
                     Príloha č.7b verzia 1 – Online banner na web (formát jpeg. 197 kB)
                     Príloha č.7b verzia 2 – Online banner na web (formát jpeg. 207 kB)
Príloha č.8 – Tabuľka evidencie komunitnej práce (formát xlsx. 100 kB.)
Príloha č.9 – Mesačná správa z komunitnej práce (formát docx. 40 kB)  (formát odt. 32kB)
Príloha č.10 – Plán komunitného centra – vzor (formát docx. 60 kB)  (formát odt. 40 kB)
Príloha č.11 – Záznam o odmietnutí poskytnutia údajov o účastníkovi projektu (formát docx. 65 kB) (formát odt. 47 kB)
Príloha č.12 – Pokyny na vyplnenie prílohy č.5g (formát pdf. 1 MB)
Príloha č.13 – Evidenčný list zamestnanca (formát xlsx. 1626 kB)
                       Príloha č.13a –  Pokyny na vyplnenie Evidenčného listu zamestnanca (formát pdf. 971 kB)
Príloha č.14 –  Súhlas so spracovaním osobných údajov (formát docx. 433 kB) (formát odt. 36 kB)
Príloha č.15 – Pracovný výkaz (formát xlsx. 245 kB)