EnglishSlovak

Terénna sociálna práca

  • Domov
  • Záverečná konferencia NP TSP II
15 jún
0

Záverečná konferencia NP TSP II

Vo utorok 6. júna 2023 sa v Hoteli Dixon v Banskej Bystrici pri príležitosti ukončenia realizácie národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (ďalej ako „NP TSP ll“) uskutočnila Záverečná konferencia projektu. Za účasti viac ako 120 hostí odzneli príspevky venované výsledkom projektu, ako aj vízii jeho pokračovania v ďalšom programovom období.

Úvod konferencie patril slávnostným príhovorom. Ako prvá sa účastníkom konferencie prihovorila  prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá vo svojom videopríhovore poďakovala všetkým pracovníkom a pracovníčkam v teréne za ich obetavú prácu a vyzdvihla dôležitosť terénnej sociálnej práce v systéme sociálnych politík štátu. V pozitívnom duchu sa niesol aj  príspevok generálneho riaditeľa Implea pána Andreja Svitáča, ktorý ocenil prácu všetkých zamestnancov projektu, ako aj predstaviteľov samospráv a neziskových organizácií, ktoré sa do projektu zapojili.

Po otvorení konferencie nasledoval blok príspevkov zameraných na sumarizáciu výsledkov dosiahnutých v práve končiacom projekte a prezentáciu skúseností  získaných na rozličných úrovniach realizácie projektu. 

Martin Vereš, projektový manažér NP TSP II, vo svojom príspevku zhrnul najdôležitejšie výsledky projektu (prezentácia .pptx, 2328 kB) a nasledovali prezentácie týkajúce sa inovatívnych prvkov projektu a zhodnotenia ich zavedenia do praxe v období realizácie projektu. Vzdelávanie na tému Nedirektívne prístupy a kritická sociálna práca priblížila lektorka projektu NP TSP II Zuzana Tordová, o zavedení nových pozícií odborných pracovníkov na lokálnej ako aj regionálnej úrovni v teréne hovoril hlavný koordinátor metodik Igor Takáč a výsledky evaluácie terénnej sociálnej práce odprezentoval hlavný evaluátor projektu Daniel Škobla.

Poobedný blok bol venovaný panelovým diskusiám. V prvej diskusii zaznel hlas tých, ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu a priamo sa podieľajú na zvyšovaní kvality života ľudí z vylúčených komunít. Terénna sociálna pracovníčka Andrea Župová, terénna pracovníčka Veronika Cinová, odborná pracovníčka pre oblasť financií Františka Slamínková a regionálna odborná pracovníčka pre oblasť zamestnania Martina Maliňáková v rámci diskusie porozprávali o svojich skúsenostiach s výkonom terénnej sociálnej práce v meste Stropkov, v ktorom  kde pôsobia. Najvýznamnejšími partnermi celého projektu sú samosprávy. O ich skúsenosti z realizácie projektu sa v rámci diskusie podelil aj primátor mesta Stropkov, pán Ondrej Brendza.  

Záverečná diskusia bola zameraná na budúcnosť programu terénnej sociálnej práce na Slovensku a zodpovedanie otázok týkajúcich sa nového projektu. Do diskusie prijali pozvanie riaditeľka odboru sociálnych služieb MPSVR SR Mária Machajdíková, riaditeľ odboru programovania a hodnotenia  MPSVR SR Michal Klučiarovský, manažér implementácie odborných aktivít projektu NP TSP II Marcel Fukas a hlavná projektová manažérka projektu terénnej sociálnej práce ÚSVRK SR Ingrid Zúbková.

Súčasťou programu konferencie bola aj výstava fotografií dokumentárneho fotografa Matúša Zajaca, ktorá vznikla v rámci tvorby fotografického archívu pre národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce. V rámci výstavy bol prezentovaný a distribuovaný aj historický román o dejinách Rómov – Zabudnuté kráľovstvo, ktorého autorom je náš terénny sociálny pracovník Braňo Oláh.

Konferencia bola vysielaná naživo pre online účastníkov a účastníčky, ktorí mohli klásť diskutujúcim otázky prostredníctvom aplikácie SLIDO. Záznam konferencie nájdete na nasledujúcom linku: Záverečná konferencia (konferencie-implea.sk)


Prinášame Vám najčastejšie otázky a odpovede, ktoré na konferencii zazneli:

Budú sa uzatvárať nové zmluvy čo sa týka predlženia NP TSP ll do 31.7.2023?Nie, predĺženie finančnej podpory prostredníctvom transferov do 31.7.2023 v rámci NP TSP ll bude realizované prostredníctvom Dodatku k zmluve o spolupráci, ktorý bude automaticky zaslaný zo strany IMPLEA na adresu zapojeného subjektu. Informácie o jeho zaslaní ako aj postupe nevyhnutnom na zverejnenie dodatku boli zaslané všetkým subjektom prostredníctvom oficiálnych emailových adries.
Na aké dlhé obdobie je plánovaný projekt, ktorý začne 01.08.2023?Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá je plánovaný na viac ako 5 rokov. Oprávnenosť finančných výdavkov vzniká dňom 1.8.2023.
Budú rovnaké podmienky pre obsadenie pozície TSP? Alebo sa uvažuje o možnosti zníženia kritérií?Áno, kvalifikačné predpoklady na pracovnú pozíciu TSP ostanú totožné ako v súčasne prebiehajúcom NP TSP ll, k znižovaniu kvalifikačných predpokladov nedôjde. Viac o súčasných kvalifikačných predpokladoch sa môžete dozvedieť na web stránke www.ia.gov.sk.
Bude možnosť navyšovať počty pracovníkov do budúcna?Áno, s ohľadom na princíp potrebnosti bude možné v rámci nového národného projektu flexibilne reagovať na meniace sa potreby terénu a s ohľadom na ne pristúpiť k zmene počtu pracovníkov v zapojených subjektoch.
Kedy sa budeme môcť prihlásiť a žiadať o možnosť zapojiť sa do projektu. Je to časovo obmedzené?Výzva na zapojenie sa do nového národného sa momentálne pripravuje.
Čo majú urobiť obce, ktoré sú pod úradom vlády a chceli by kontinuálne preklopiť TSP a TP. Budú tieto obce kontaktované? ĎakujemVšetky subjekty, ktoré v súčasnosti na svojom území realizujú výkon terénnej sociálnej práce či už v gescii IMPLEA alebo ÚSVRK SR majú možnosť sa zapojiť do projektu, bude potrebné reagovať na výzvu.
Ak je obec oslovená na vstup do projektu Rozvojové tímy pod ÚSVRK SR, ale chce ostať pod Impleou môže sa zapojiť do výzvy na TSP?Áno, je na rozhodnutí obce, do ktorého projektu sa chce zapojiť. Zároveň treba uviesť, že nebude možné fungovať v rámci oboch projektov.
Čo s obcami, kde sa dlhodobo nedarí obsadiť pracovnú pozíciu TSP (ale TP robia kvalitnú terénku) z hľadiska preklopenia do nového projektu? Budú pokračovať?Áno, aj tie obce, ktoré majú v súčasnosti vo výkone len pracovnú pozíciu TP budú mať možnosť sa zapojiť do projektu.
Čo ak starosta už nechce terénku, ale komunita ju potrebuje?Pripravovaný projekt má ambíciu reagovať na potrebu, tzn. že bude hľadať partnerov, ktorí sú ochotní zabezpečovať výkon TSP na danom území. V prípade, že príslušná samospráva nemá záujem reagovať na potrebu, iniciatívu môže prebrať MVO, združenie obcí alebo VÚC.
Môžeme počítať s podporou študujúcich TSP/TP aj naďalej?Vzhľadom na doterajší záujem o podporu VŠ štúdia by sme v podpore radi pokračovali. Momentálne hľadáme finančné krytie na hradenie nákladov spojených so štúdiom.
Odborní pracovníci sú skvelá inovácia v aktivitách projektu. Potrebujeme ich oveľa viac, ideálne do každého regiónu. Budú pôsobiť aj v budúcom projekte?Áno, odborní pracovníci (či už zamestnanci subjektu či priamo IMPLEA) budú figurovať aj novom pripravovanom projekte.
Budú pracovné zmluvy opäť na dobu určitú?Zmluvy medzi zamestnávateľom (obec/VUC/MVO/združenie obcí) a zamestnancom (TSP/TP/OP) sa riadi zákonníkom práce. IMPLEA tieto vzťahy bližšie neupravuje.
Bude prosím aj záznam z tejto konferencie? Ďakujem za odpoveď 😊Samozrejme, nájdete ho tu: Záverečná konferencia (konferencie-implea.sk)