EnglishSlovak

Sociálne služby kvalitnejšie

  • Domov
  • Metodické stretnutie NP KSS
16 máj
0

Metodické stretnutie NP KSS ​


V dňoch 11.5. – 12.5.2023 sa konalo vo Zvolene tretie a zároveň posledné Metodické stretnutie aktérov Národného projektu kvalita sociálnych služieb.

Cieľom metodického stretnutia bolo:

    • zhodnotenie stavu odborných aktivít – výstupmi práce expertných skupín budú metodické podporné materiály pre poskytovateľov a zriaďovateľov sociálnych služieb so zameraním na implementáciu nových štandardov kvality, predpokladáme, že dokumenty zverejníme na webovej stránke projektu v auguste 2023,

    • zhodnotenie stavu evaluačných aktivít – finálnym výstupom bude dopadová evaluačná správa, ktorá zhodnotí dosahovanie relevantných ukazovateľov v zavádzaní podmienok kvality na začiatku národného projektu, rovnako vyhodnotí priebeh projektu a jeho výstupy a výsledky v súlade  so stanovenými cieľmi a ukazovateľmi, pričom predpokladáme, že správa z dopadovej evaluácie bude zverejnená na stránke projektu v novembri 2023,

    • zodpovedanie dilematických a otvorených otázok pri príprave metodických podporných materiálov a predstavenie skúseností z NP KSS a výhľadov do budúcnosti za účasti relevantných aktérov – expertov z radov externých spolupracovníkov aj z prostredia MPSVR SR.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za aktívnu účasť, ako aj za cenné informácie a výmenu skúseností. Veríme, že metodické stretnutie aktérov NP KSS bolo pre všetkých jeho účastníkov  hodnotné a prínosné.

Radi by sme sa podelili o zopár momentiek 🙂